Chwilio uwch
 
69 – Ymbil â’r Grog yng Nghaer ar ran Dafydd ab Ieuan
Golygwyd gan R. Iestyn Daniel


1Y Grog i bob dyn o gred
2O dre Gaer a dry gwared.
3Crist a roed i ddwyn croes drom
4O Fair Wyry i farw erom.
5Doe ’dd wylais am dy ddolur,
6Dy fron a’th goron a’th gur.
7Aeth dall â gwayw i’th dyllu,
8I’r gwaed ir â’r gwayw du.
9 Er dy gur gan Erod gaeth,
10Athrylid dy ferthrolaeth,
11Ystyr oll, ein ystôr wyd,
12Wrth eraill a ferthyrwyd.

13Dafydd wyf, Duw a fu dda,
14Droi bywyd wedi’r bwa,
15Fab Ieuan, dwys boeni dyn
16Fo lleilai, fab Llywelyn.
17Penyd y sydd i’m poeni,
18Pen y saeth a’m poenes i.
19Yr haeernyn ar hirnos
20A wnâi ’m na chysgwn y nos.
21Brynarwyd y morddwyd mau
22Yn ei geisio yn gwysau.
23Ni bu ’n yr aith boen ar ŵr
24Fwy no hwn fy nihunwr.
25Fal angau’r sant a flingwyd
26Fûm â’r loes am y fêr lwyd.
27Lowres, pan gyd-ddoluriwyf,
28A fu ar dân a’i frawd wyf.
29Trist wyf wrth aros intrêd,
30Tristach no’r sant a rostied.

31Goddef ydd wyf a gweiddi;
32Y Grog un Duw fyw, gwrando fi!
33Ymwaredwr mawr ydwyd,
34Medd y gwŷr, gorau meddig wyd.
35Duw o Gaer, er dy goron,
36Ac er dy friw gar dy fron,
37Dyro gomffordd i forddwyd
38Dafydd gu, da feddig wyd!
39Tro d’olwg, nid rhaid eli
40Ond o’th ras, Un Duw a Thri.
41Y Grog, er dy wiredd grau,
42Gyr y gwewyr o’r gïau.
43Galw San Lednart i’th barti,
44Galw Fair, ac elïa fi.
45Galw Felangell, gwell yw’r gwaith,
46Galw Ddwynwen, f’Arglwydd, unwaith,
47Saint Oswallt a’i santesau,
48Sain Padrig fo’r meddig mau.
49A Dewi y sydd (ys da sant)
50A dry iechyd i drychant.
51Cynhafal, dwg hwn hefyd,
52Y Grog, oll, y gwŷr i gyd.
53Tynnwch fi, f’arglwyddi glân,
54O’m poen oll, y pen allan.

55Pe cawn atad, y Tad teg,
56Dridiau y traed i redeg,
57Y Grog a’i phedwargwyr grym,
58Â’r hugan y’th anrhegym.

1Mae’r Grog o dref Caer yn dwyn gwaredigaeth
2i bob dyn sy’n Gristion.
3Rhoddwyd Crist o Fair Forwyn
4i gario croes drom er mwyn marw drosom.
5Wylais ddoe oherwydd dy ddolur,
6dy fynwes a’th goron a’th loes.
7Cymerodd gŵr dall waywffon i’th drywanu
8i’r gwaed ir â’r boen chwerw.
9Ar gyfrif dy ddolur gan Herod llym,
10camp dy ferthyrdod,
11ystyria yn llwyr, ein trysor ydwyt,
12rai eraill a ferthyrwyd.

13Dafydd ydwyf i, bu Duw’n dda
14yn rhoi bywyd ar ôl y bwa,
15fab Ieuan, bydded i boenau llym dyn
16leihau, fab Llywelyn.
17Mae dolur yn fy mhoeni,
18achosodd blaen y saeth boen i mi.
19Parai’r arf haearn ar noson faith
20na chysgwn y nos.
21Rhwygwyd fy morddwyd
22yn glwyfau wrth i mi ei geisio.
23Ni fu mewn eithin boen mwy i ŵr
24na hwn sy’n fy neffro.
25Fel angau’r sant a flingwyd
26y bûm oherwydd y gigwain lwyd.
27Bu Lawrens, a minnau’n cydofidio ag ef,
28ar dân a’i frawd ydwyf.
29Trist ydwyf wrth aros am bowltis,
30tristach na’r sant a rostiwyd.

31Dioddef yr wyf a gweiddi;
32y Grog, Un Duw byw, gwrando fi!
33Gwaredwr mawr ydwyt,
34y meddyg gorau, medd dynion.
35O Dduw o Gaer, ar gyfrif dy goron,
36ac ar gyfrif dy friw wrth dy fron,
37dyro gysur i forddwyd
38Dafydd hoff, rwyt yn feddyg da!
39Tro dy olwg, nid oes angen eli
40ond trwy dy ras, Un Duw a Thri.
41Y Grog, ar gyfrif dy waed cyfiawn,
42gyr y gwewyr o’r gïau.
43Galw Sant Leonard i’th ochr,
44galw Fair, ac ira fi.
45Galw Melangell, gwell yw’r canlyniad,
46galw Dwynwen unwaith, fy Arglwydd,
47Sant Oswallt a’i santesau,
48bydded Sant Padrig yn feddyg i mi.
49A bydd Dewi (sant da yw ef)
50yn rhoi iechyd i drichant.
51Dwg Gynhafal hefyd, y Grog,
52atat yn llwyr, yr arwyr i gyd.
53Tynnwch fi, fy arglwyddi sanctaidd,
54o’m holl boen, tynnwch y pen allan.

55Pe cawn, Dad hardd,
56am dridiau draed i redeg atat,
57y Grog a’i phedwar gŵr grymus,
58byddem yn dy anrhegu â’r fantell.

69 – A supplication to the Rood in Chester on behalf of Dafydd ab Ieuan

1The Rood of the town of Chester brings salvation
2to all who are Christians.
3Christ was given of the Virgin Mary
4to carry a heavy cross so as to die for us.
5Yesterday I wept for your suffering,
6your breast and crown and agony.
7A blind man took his spear to pierce you
8into the fresh blood with the bitter pain.
9On account of your suffering at the hands of hard Herod,
10the feat of your martyrdom,
11be mindful entirely, you are our treasure,
12of others who have been martyred.

13Dafydd am I, God was good
14in giving life after the bow,
15son of Ieuan son of Llywelyn,
16may a man’s sharp pains grow less.
17Pain irks me,
18the tip of the arrow hurt me.
19The iron weapon on a long night
20caused me sleeplessness.
21My thigh was reduced to wounds
22as I sought it.
23Not even in furze prickles was there
24a greater pain than this one which wakes me up.
25Like the death of the saint who was flayed
26have I been because of the grey spit.
27St Laurence, while I commiserate with him,
28was burnt and I am his brother.
29I am sad as I await a poultice,
30sadder than the saint who was roasted.

31I suffer and cry;
32O Rood, One living God, hear me!
33Great saviour are you,
34the best physician, they say.
35O God of Chester, on account of your crown,
36and on account of your breast,
37render comfort to the thigh
38of dear Dafydd, you are a good physician!
39Turn your gaze, no need of ointment
40except your grace, One God and Three.
41O Rood, on account of your righteous blood,
42drive away the agony from my sinews.
43Call St Leonard to your side,
44call Mary, and anoint me.
45Call St Melangell, better is the result,
46call St Dwynwen once, my Lord,
47St Oswald and his women saints,
48may St Patrick be my physician.
49And St David (a good saint is he)
50will grant health to three hundred.
51Bring St Cynhafal also, O Rood,
52to you entirely, all the heroes.
53Draw me, my holy lords,
54from all my pain, pull out the tip.

55If I were to have, fair Father,
56for three days feet to run to you
57– Rood and its four powerful men –
58we would give you the mantle as a gift.

Y llawysgrifau
Ceir y cywydd hwn mewn dwy lawysgrif a ddyddir c.1573–c.1580, sef Pen 81 (William Lloyd), sy’n anghyflawn, a Pen 78. Ni cheir gwahaniaethau mawr rhwng darlleniadau’r ddau destun, er bod darlleniadau Pen 81 yn rhagori rhyw gymaint ar ran gyfatebol Pen 78, ac mae’n amlwg eu bod ill dau yn tarddu o ffynhonnell gyffredin, a oedd, yn ôl pob tebyg, yn un ysgrifenedig. Er mai dau destun yn unig a geir, a bod un ohonynt yn anghyflawn, mae safon gyffredinol eu darlleniadau yn ddigon da i gynnig testun credadwy ar ei hyd, a seilir y golygiad ar y ddwy. Mae cysylltiad rhwng y ddwy â Rhiwedog ym Meirionnydd.

Trawsysgrifiadau: Pen 81, Pen 78.

stema
Stema

4 o Fair Wyry  Fe’i deellir yn ebychiad parenthetig yn GGl, ond mwy naturiol yw cydio’r geiriau wrth a roed yn y llinell flaenorol a deall yr o yn arddodiad yn cyfeirio at eni Crist o Fair.

9 Erod  erodr a geir yn y llawysgrifau, ond dengys y cyd-destun mai Erod sy’n gywir ac ni cheir r berfeddgoll o ganlyniad; cf. GGl.

10 athrylid  Dyma ddarlleniad Pen 81. Ni nodir y ffurf hon yn GPC 236 ond cf. ethrylid, amrywiad ar ethrylith (sy’n amrywiad ar athrylith), ibid. 1255. Gellid darllen ythrylith Pen 78 hefyd ond gan fod darlleniadau Pen 81 yn tueddu i fod yn well nag eiddo Pen 78, mae’n debycach mai athrylid oedd y darlleniad gwreiddiol.

10 dy ferthrolaeth  Pen 81 dyfathrolaeth, Pen 78 yfath Rolaeth. Diau mai dy ferthrolaeth sy’n gywir, cf. GGl.

11 ein  Llawysgrifau yn, a ddehonglir yn eiryn traethiadol yn GGl. Diangen ydyw yn gystrawennol, er hynny, o’i ddeall felly, a’i safle yn y cymal yn chwithig, a mwy naturiol ym mhob ffordd yw’r rhagenw meddiannol.

14 wedi’r bwa  Ni cheir ’r yn y llawysgrifau ond mae ei angen ar y gynghanedd a gwell yw’r ystyr; cf. GGl.

15 Ieuan  Pen 81 Ifan, Pen 78 Iefan ac yn GGl. Fodd bynnag, fel hyn ceir f wreiddgoll ac f berfeddgoll, a gellir osgoi hynny’n hawdd trwy ddefnyddio’r ffurf heb -f-.

16  Pen 81 fo leilai fab lywelvn; Pen 78 bo lleilai fal lln. O’r ddau, darlleniad Pen 81 sydd gywiraf, ond er y treiglir enw weithiau ar ôl mab (gw. TC 108–9), nid yw’n arferol treiglo’r traethiad ar ôl bo (TC 320). Ymddengys, felly, fod angen diwygio darlleniad Pen 78 yn Fo lleilai, fab Llywelyn, megis y gwneir yn GGl.

20 wnâi ’m na  Cf. Pen 78 nai ym na; gthg. darlleniad GGl sy’n dilyn Pen 81 wnae na. Fodd bynnag, gan y gellir gwneud neu beri rhywbeth i rywun, gellir ystyried y cymal na chysgwn y nos yr hyn a wneir i’r bardd.

23 ’n yr aith  Pen 81 /n/ iraith, Pen 78 /n/ waith. Dilynir yr ail, gydag addasu, yn GGl Ni bu’n waeth y boen ar ŵr, ond nid atebir yr r felly, a rhydd darlleniad Pen 81 synnwyr purion fel y saif. Ar aith, gw. GPC2 172.

24 fwy  Llawysgrifau mwy. Darllenir fwy er mwyn y gynghanedd.

26 fûm  Disgwylid y bûm ar ôl cymal adferfol pwysleisiedig, ond cymharer, er enghraifft, GLl 16.17–18 Ar wyneb pob gŵr anael / A ddêl rhan o ddolur hael. Gw. hefyd TC 305.

26 â’r  Pen 78 ar, a ddehonglir yn GGl yn a’r ond ni cheir cystal synnwyr.

29 intrêd  Pen 78 In tred. Y tebyg yw mai amrywiad sydd yma ar antred neu entrêd ‘plastr, powltis’, benthyciad o’r Saesneg entrete, sydd yn ei dro yn dod o’r Hen Ffrangeg entrait, gw. GPC 159, 1220, 2023. In tred a brintir yn GGl, fel pe na bai’r golygydd yn gwbl sicr ynghylch tarddiad y gair (a gofynnir, 361, ‘prin introit?’), ond mae’r ystyr ‘plastr, powltis’ yn gweddu’n burion i ddyn clwyfedig; cf. moliant Guto’r Glyn i Siân Bwrch, gwraig Syr Siôn Bwrch, lle y cwyna am boenau yn ei gefn a’i glun. Wedi i groeso’r aelwyd liniaru’r poenau, dywed, 81.71–2 Nid rhaid ym waith antred mwy / Meddig ond ladi Mawddwy.

32 gwrando  Pen 78 gwranda, megis a geir ar lafar heddiw. Tybed a ddylid darllen ffurf gynharach gwrando, sef gwrandaw?

33 ymwaredwr  Pen 78 ym waredwr ac fe’i gadewir fel y mae yn GGl. Fodd bynnag, chwithig yw safle’r arddodiad felly ac anodd esbonio pam y treiglir gwaredwr. Ceir digon o enghreifftiau o’r ffurf ymwaredwr, gw. GPC 3807.

37 dyro  Pen 78 doro, ffurf amrywiol, gw. GPC 1147 d.g. dyroddaf.

37 gomffordd  Pen 78 gomffwrdd. Ar ffurfiau niferus comffordd, gw. GPC 548.

39 eli  Yn GGl dodir coma ar ei ôl gan wneud nid rhaid eli yn sangiad, ond mae nid ac ond yn y llinell ddilynol yn rhan o’r un gystrawen.

41 wiredd  wiroydd a geir yn Pen 78, cymharer GGl wiroedd. Fodd bynnag, ni restrir y ffurf gwiroedd yn GPC 1670 ac ymddengys mai gwall sydd yma am gwiredd.

43 San  Dyma ddarlleniad Pen 78; gthg. GGl Sain ond yr un yw’r ystyr.

54 y pen  Pen 78; gthg. GGl a’m pen, ond er yr atebir yr m yn y gynghanedd fel hyn, nid oes mo’i hangen ac ni cheir synnwyr boddhaol (ymhellach ar yr ystyr, gw. 54n (esboniadol)).

55 cawn  Pen 78 chawn, ond ni threiglir ar ôl y cysylltair pe (gw. TC 375–6).

58 â’r hugan  Pen 78 a rhvgain: gellir ei ddehongli yn ar hugain, fel y gwneir yn GGl, neu yn â’r hugain, ond yn y ddau achos nid yw’r ystyr yn eglur. Posibilrwydd arall yw cydio ar hugain wrth [p]edwargwyr grym ‘pedwar gŵr grymus ar ugain’ ond anodd fel hyn yw cystrawennu’r cwpled a chael synnwyr boddhaol. Ymddengys y byddai’n rhaid deall ai y llinell flaenorol i ddynodi â’i, a rhoddai hynny Y Grog, â’i phedwargwyr grym / Ar hugain y’th anrhegym, darlleniad y gellid ei ddehongli mewn dwy ffordd. i. ‘Y Grog / O Grog’ (cyfarchiad), â’i phedwar gŵr grymus ar hugain y byddem yn dy anrhegu’; ii. ‘Â phedwar gŵr grymus ar hugain y Grog y byddem yn dy anrhegu.’ Yn y cyntaf, fodd bynnag, chwithig yw’r newid o gyfarchiad, sydd o ran synnwyr yn yr ail berson, i’r trydydd person (y rhagenw genidol ’i) yn union ar ei ôl, ac yn y ddau nid yw’n eglur pwy yw’r [p]edwargwyr grym / Ar hugain y cyfeirir atynt na pham y byddid yn anrhegu’r Grog / Duw â hwy. Diwygir a rhvgain, felly, yn â’r hugan, darlleniad sy’n rhoi ystyr foddhaol (ymhellach ar hugan, gw. 58. (esboniadol)), a gellir priodoli hugain i waith rhyw gopïwr na wyddai arwyddocâd hugan ac a oedd dan ddylanwad y rhifolyn pedwar yn [p]edwargwyr yn y llinell flaenorol. Posibilrwydd arall fyddai darllen a yn lle ith (y’th). Fel hyn ceid cystrawen foddhaol ond golyga fwy o ddiwygio ac unwaith eto ni fyddai’n eglur pwy oedd y [p]edwargwyr grym.

Ymbil yw’r cywydd hwn ar y Grog O dre Gaer (2) i iacháu clwyf mewn morddwyd a achoswyd gan saeth, ac fe’i cyflwynir gan Guto’r Glyn ar ran Dafydd ab Ieuan. Ni ddywedir pa dref yn union a olygir wrth dre Gaer, a gallai olygu Caerfyrddin – y canodd Dafydd ap Gwilym englynion i’w chrog, gw. GLlBH cerdd 4 – neu Gaerlleon (Chester). Ond gan fod amryw o feirdd eraill y cyfnod wedi canu i’r Grog yng Nghaerlleon, ymddengys yn fwy tebygol mai’r grog honno a feddylir, a dichon fod ateg i hyn yn y ffaith fod y saint Cymreig y geilw Guto’r Glyn arnynt, sef Melangell, Dwynwen a Chynhafal (llinellau 45, 46, 51), yn gysylltiedig â chanolbarth a gogledd Cymru ac yn nes, felly, i Gaer nag i Gaerfyrddin. Ar y grog hon yng Nghaer, gweler GIBH 148–50; Lewis 2005; GLl 133–4, ac am drafodaeth lawn o grogau canoloesol, gw. Vallance 1936. Roedd y Grog yng Nghaer yn enwog iawn yn ei dydd fel gwrthrych defosiwn, ac ymddengys mai yng nghlas-eglwys Ioan Fedyddiwr y safai, Lewis 2005: 22–8. Canodd amryw o feirdd eraill gerddi iddi ac ymysg y rhain gellir cyfeirio yn neilltuol at gerddi gan Ruffudd ap Maredudd (GGMD i, cerdd 1), Ieuan Brydydd Hir (GIBH cerdd 10, a cf. ibid. cerdd 11) a Llawdden (GLl cerdd 1), sy’n cynnig y disgrifiad llawnaf ohoni. Ychydig a ddywed Guto’r Glyn am ei golwg, ond ymddengys fod lluniau o’r pedwar efengylydd ar ddiwedd pob un o’i thrawstiau (gw. 57n). Mae holl bwyslais y gerdd ar y clwyf a gafodd Dafydd ab Ieuan gan y saeth, ei gyflwr poenus a’i obaith taer am iachâd.

Ymranna’r cywydd yn naturiol yn bedair adran. Yn gyntaf (1–12), cyferchir y Grog gan gydnabod ei rhin a gofyn am ei thosturi. Yna (13–30), cyflwyna’r dioddefwr ei hun gan ddatgan achos ei boen – sef pen saeth yn ei forddwyd – a disgrifio’r ing a bair. Ceir wedyn (31–54) ymbil daer ar Dduw a’r saint i ddileu’r boen a thynnu pen y saeth allan. Yn olaf (55–8), datgenir addewid o rodd i’r Grog os ceir iachad.

Dyddiad
Nid oes modd dyddio’r gerdd, ac yn betrus cynigir c.1450.

Golygiad blaenorol
GGl cerdd CX.

Mesur a chynghanedd
Cywydd, 58 llinell.
Cynghanedd: croes 54% (31 llinell), traws 33% (19 llinell), sain 10% (6 llinell), llusg 3% (2 llinell).

1–2 Y Grog … / O dre Gaer a dry gwared  Cf. GLl 1.1–3 Y Grog … / … / I dre Gaer i droi gwared. Cofier bod y Grog yn aml yn gyfystyr â Christ i’r beirdd gan fod arni lun o’r Crist croeshoeliedig (ac o’r herwydd byddant weithiau yn trin y gair fel enw gwrywaidd, gw. GILlF 57).

4  Mae’r llinell yn rhy hir o sillaf oni chywesgir Wyry i.

6 coron  Sef y goron ddrain a ddodwyd ar Grist adeg ei ddioddefaint.

7–8  Cyfeiriad at ‘y chwedl fod gŵr dall o’r enw Longinus wedi gwanu ystlys Crist ar y groes a rhoi’r gwaed ar ei lygad, ac iddo wedyn ddod i allu gweld’, gw. GDG3 488 lle y rhoddir cyfeiriadau pellach at y chwedl gan y beirdd. Gw. hefyd G 292; ODCC3 1000; GIBH 135; DG.net 97.35–6n. Sylwer ar ystyron gwahanol gwayw yma.

8  Mae’r llinell yn rhy fyr o sillaf oni chyfrifir gwayw yn ddeusill.

9 Erod  Mae’r gair cur yn y llinell a [m]erthrolaeth yn y llinell nesaf yn awgrymu nad brenin Jwdea a orchmynnodd ladd yr holl feibion bychain yno a olygir, ond yn hytrach ei fab, Herod Antipas, a ganiataodd i Iesu fynd ar brawf gerbron Pontius Peilat cyn cael ei gondemnio i’w groeshoelio, gw. Luc 23.6–11, 15. Cyfeirir at y cyntaf fel arfer fel Erod greulon; gw. G 482; GDB 36.18n; ODCC3 766.

11 oll  Ar yr ansoddair hwn yn goleddfu berf, gw. GMW 98; GPC 2646, 2 (a) a cf. 52.

13–14 Duw … / bwa  Diolcha Dafydd i Dduw am gadw ei einioes wedi i saeth o fwa ei glwyfo.

13–16 Dafydd … / … / Fab Ieuan … / … fab Llywelyn  Gw. Dafydd ab Ieuan.

15–16  Ceir f wreiddgoll yn y ddwy linell.

18 pen y saeth  Efallai mai mewn brwydr y trawyd Dafydd ab Ieuan gan hwn, er bod sefyllfaoedd eraill, megis hela, lle y gallai hyn fod wedi digwydd.

22 yn ei geisio  Sef yr haeernyn (19). Ymddengys fod Dafydd yn ceisio ei dynnu allan o gnawd ei forddwyd.

23 aith  Cf. GLGC 90.31–2 pennau nodwyddau i’m diddwyn, / penfar o aith, pwn o frwyn.

23  Ceir n wreiddgoll yn y llinell.

25 sant a flingwyd  Nis enwir ond Bartholomews, un o’r deuddeg apostol a olygir. Y traddodiad yw iddo gael ei flingo’n fyw yn Albanopolis yn Armenia; gw. ODCC3 165.

27 Lowres  Sef Lawrens (bu farw yn 258), diacon a merthyr y credid ddarfod ei ferthyru trwy ei rostio’n araf ar radell; gw. ODCC3 963.

30 [y] sant a rostied  Fe’i henwir yn 27.

32 Duw fyw  Ar dreiglo ansoddair ar ôl Duw, gw. TC 119.

32  Mae’r llinell yn rhy hir o sillaf a cheir twyll gynghanedd g (a cf. 42). Gellid unioni hyd y llinell trwy hepgor un, er yr ychwanegai hynny n berfeddgoll at y dwyll gynghanedd.

33 ymwaredwr  Gellid esbonio’r treiglad trwy ddeall yn traethiadol o’r flaen, ond amlwg mae gofynion y gynghanedd yw’r prif reswm.

34 gorau meddig  Daethpwyd i synio am Grist fel y meddyg pennaf am fod llawer o’i weinidogaeth gyhoeddus yn ymwneud â gwella afiechydon corfforol.

34  Mae’r llinell yn rhy hir o sillaf.

42  Ceir twyll gynghanedd g, cf. 32.

43–6  Diddorol yw’r ffordd y gofynnir i Dduw alw ar y saint a enwir yma gan mai’r drefn arferol yw i’r anghenus alw ar y saint, sydd yn eu tro yn galw ar Dduw. Ond y naill ffordd neu’r llall, Duw yw ffynhonnell wreiddiol y grasusau sy’n iacháu.

43–7 San Lednart … / … Fair … / … Felangell … / … / Oswallt  Enwir y rhain hefyd yng ngherdd 92.49, 51, 59, 61 i iacháu glin Hywel ab Ieuan Fychan o Foeliwrch.

43 San Lednart  Sef Leonard, meudwy Ffrengig o’r chweched ganrif a nawddsant carcharorion, gwladwyr a chleifion; gw. ODCC3 975–6. Diddorol yw nodi bod yn y cyfnod gapel o’r enw St. Leonard’s de Glyn a safai rhywle ym mhlwyf Gresford; ymhellach gw. ‘Caer Alyn Archaeological and Heritage Project’.

44 elïa  Cf. 109.9–10 Gwnïed eilwaith, gwnaed eli, / Glwyd f’ais, ac elïed fi.

45 Melangell  Santes o’r chweched ganrif a gysylltir â Phennant Melangell, Maldwyn; gw. CLC2 498; LBS iii: 463–6; Pryce 1994.

45 gwell yw’r gwaith  Yr awgrym yw bod eiriolaeth Melangell yn neilltuol o effeithiol; cf. yr hyn a ddywedir am santes arall, Dwynwen, yn y llinell nesaf, Galw … unwaith.

46 Dwynwen  Santes o’r bumed ganrif a gysylltir â Môn yn bennaf a nawddsant cariadon yng Nghymru; gw. CLC2 204; LBS ii: 387–92.

47 Saint Oswallt  Brenin o Sais a merthyr o hanner cyntaf y seithfed ganrif; gw. ODCC3 1208.

47 santesau  Gwnaeth Oswallt lawer i ledaenu Cristnogaeth ac efallai mai cyfeiriad cyffredinol sydd yma at fenywod a ddaeth yn Gristnogion yn sgil hynny.

48 Sain Padrig  Nawddsant Iwerddon, gw. LBS iv: 54–71.

49  Mae’r llinell yn rhy hir o sillaf oni chywesgir Dewi y.

51 Cynhafal  Nawddsant Llangynhafal yn Nyffryn Clwyd, gw. LBS ii: 254–6.

51 dwg hwn hefyd  Cf. 43–8 lle geilw Duw rai saint a’r Forwyn Fair ato.

52 oll  Gw. 11n.

55–8  Hanfod yr hyn a ddywedir yw y byddai Dafydd ab Ieuan, pe iacheid ef, yn ymweld â’r Grog ac yn dangos ei ddiolchgarwch trwy gyflwyno iddi fantell (hugan, gw. 58n hugan).

57  Cyfeiriad darluniadol at y Grog sydd yma a saif mewn cyfosodiad â y Tad teg yn 55.

57 pedwargwyr grym  Tebyg mai’r pedwar efengylydd (sef awduron efengylau Mathew, Mark, Luc a Ioan) a olygir. Dywedir yn Lewis 2005: 4, ‘On either side of the suffering Christ might be images of Mary mourning her son and St John holding his gospel, and sometimes the ends of the rood-beams would be decorated with the symbols of the four evangelists.’

58 hugan  Cynigir mai’r hyn a olygir yw’r colobium, sef gwisg litwrgïol a geid i addurno delwau o Grist, cf. 72.5n a gw. GIBH 12.23n; GLl 1.19n.

58 anrhegym  Nid yw’n eglur pam y mae goddrych y ferf yn lluosog gan mai Dafydd ab Ieuan sy’n cynnig yr anrheg.

Sylwer hefyd ar y terfyniad -ym: awgryma’r cyd-destun mai anrhegem, sef person cyntaf lluosog amherffaith dibynnol y ferf anrhegu, a olygir. Anarferol yw’r ffurf -ym yn yr ystyr hon ond cf. trydydd person lluosog amherffaith mynegol / dibynnol y ferf reolaidd caru, sef cer(h)ynt, gw. GMW 114–15.

Llyfryddiaeth
Lewis, B.J. (2005), Welsh Poetry and English Pilgrimage: Gruffudd ap Maredudd and the Rood of Chester (Aberystwyth)
Pryce, H. (1994), ‘A New Edition of the Historia Divae Monacellae’, Mont Coll 82: 23–40
Vallance, A. (1936), English Church Screens: Being Great Roods Screenwork and Rood-lofts of Parish Churches in England and Wales (London)

This cywydd is a supplication to the Rood O dre Gaer (2) to heal a wound in the thigh inflicted by an arrow, and is presented by Guto’r Glyn on behalf of Dafydd ab Ieuan. It is not stated which town exactly is meant by tre Gaer, and it could signify Carmarthen – to whose rood Dafydd ap Gwilym sang a series of englynion, see GLlBH poem 4 – or Chester. However, in view of the fact that many other poets of the day sang to the Rood in Chester, it appears more likely that it is that Rood which is meant, and there may be support for this in the fact that the Welsh saints whom Guto invokes, namely Melangell, Dwynwen and Cynhafal (lines 45, 46, 51), are associated with mid and north Wales and are therefore nearer to Chester than to Carmarthen. On the Rood in Chester, see GIBH 148–50; Lewis 2005; GLl 133–4, and for a full discussion of medieval roods, see Vallance 1936. The Rood in Chester was very famous in its day as an object of devotion and it appears that it stood in the clas church of St John the Baptist, Lewis 2005: 22–8. A number of other poets sang poems to it and among these particular reference may be made to those of Gruffudd ap Maredudd (GGMD i, poem 1), Ieuan Brydydd Hir (GIBH poem 10, and cf. ibid. poem 11) and Llawdden (GLl poem 1), who provides the fullest description. Guto’r Glyn says little about its appearance, but it seems that there were illustrations of the four evangelists at the end of each one of its beams (see 57n). The whole emphasis of the poem is on the wound that Dafydd ab Ieuan received from the arrow, his painful condition and his fervent hope of a cure.

The cywydd falls naturally into four sections. First (1–12), the Rood is addressed, with acknowledgement made of its power and a petition for its mercy. Then (13–30), the afflicted introduces himself while revealing the cause of his pain – the tip of an arrow in his thigh – and describing the agony that it causes. There then occurs (31–54) a fervent plea to God and the saints to put an end to the pain and pull out the arrow-head. Finally (55–8), a promise is made to the Rood of a gift if a cure is granted.

Date
There is no way of dating the poem with any confidence, and c.1450 is a tentative suggestion.

The manuscripts
The poem has been preserved in two manuscripts from the period c.1573–c.1580, namely Pen 81, which is incomplete, and Pen 78. There are no great differences between the readings of the two, which are fairly good, and they clearly derive from a common written exemplar. Both have links with Rhiwedog in Meirionnydd, and the edited text is based on both.

stema
Stemma

Previous edition
GGl poem CX.

Metre and cynghanedd
Cywydd, 58 lines.
Cynghanedd: croes 54% (31 lines), traws 33% (19 lines), sain 10% (6 lines), llusg 3% (2 lines).

1–2 Y Grog … / O dre Gaer a dry gwared  Cf. GLl 1.1–3 Y Grog … / … / I dre Gaer i droi gwared. It should be remembered that for the poets the Rood is frequently synonymous with Christ as it had on it an illustration of the crucified Christ (and for this reason they sometimes treat the word as a masculine noun, see GILlF 57).

4  The line is too long by a syllable unless Wyry i are elided.

6 coron  The crown of thorns placed on Crist’s head during his passion.

7–8  A reference to the apocryphal tale that a man called Longinus pierced Christ’s side on the cross, placing the blood on his eyes and regaining his sight as a result, see GDG3 488 where further references by the poets to the tale are cited. See also G 292; ODCC3 1000; GIBH 135; DG.net 97.35–6n. Note the different meanings of gwayw here.

8  The line is a syllabe too short unless gwayw is considered a disyllable.

9 Erod  The words cur in this line and merthrolaeth in the next suggest that Guto is referring not to the king of Judea who ordered the killing of all the male infants there, but to his son Herod Antipas, who permitted Jesus to stand trial before Pontius Pilate before being condemned and crucified, see Luke 23.6–11, 15. The former is usually referred to as Erod greulon ‘cruel Herod’; see G 482; GDB 36.18n; ODCC3 766.

11 oll  On this adjective qualifying a verb, see GMW 98; GPC 2646, 2 (a) and cf. 52.

13–14 Duw … / bwa  Dafydd thanks God for preserving his life after being wounded by an arrow released from a bow.

13–16 Dafydd … / … / Fab Ieuan … / … fab Llywelyn  See Dafydd ab Ieuan.

15–16  Both lines contain an f wreiddgoll.

18 pen y saeth  Perhaps Dafydd ab Ieuan was struck by this in battle, although there are other situations, e.g. hunting, where it could have happened.

22 yn ei geisio  The object is the haeernyn (19). Dafydd, apparently, is attempting to pull it out of the flesh of his thigh.

23 aith  Cf. GLGC 90.31–2 pennau nodwyddau i’m diddwyn, / penfar o aith, pwn o frwyn ‘needle heads weaning me, / a muzzle of gorse, a load of reeds’.

23  The line contains an n wreiddgoll.

25 sant a flingwyd  He is not named but St Bartholomeus is meant, one of the twelve apostles. According to tradition, he was flayed alive at Albanopolis in Armenia; see ODCC3 165.

27 Lowres  Namely St Laurence (he died in 258), deacon and martyr who was believed to have been martyred by being roasted slowly on a grill; see ODCC3 963.

30 sant a rostied  He is named in 27.

32 Duw fyw  On mutating an adjective after Duw, see TC 119.

32  The line is a syllable too long and contains a twyll gynghanedd with g (and cf. 42). The length of the line could be rectified by omitting un, although that would add an n berfeddgoll to the twyll gynghanedd.

33 ymwaredwr  The mutation could be explained by understanding a predicative yn before it, but it is clearly the requirements of cynghanedd that are responsible.

34 gorau meddig  Christ came to be thought of as the chief physician since much of his public ministry was concerned with physcial ailments.

34  The line is a syllable too long.

42  There is twyll gynghanedd with g (and cf. 32).

43 San Lednart  St Leonard, a French hermit of the sixth century and patron saint of prisoners, peasants and the sick; see ODCC3 975–6. Interestingly, there was at the time a chapel called St. Leonard’s de Glyn which stood somewhere in the parish of Gresford; further, see ‘Caer Alyn Archaeological and Heritage Project’.

43–6  It is interesting to note the way in which God is asked to invoke the saints mentioned here since the usual procedure is for the needy to invoke the saints who, in their turn, invoke God. But either way God is the original source of the healing graces.

43–7 San Lednart … / … Fair … / … Felangell … / … / Oswallt  These are named too in poem 92.49, 51, 59, 61 to heal Hywel ab Ieuan Fychan of Moeliwrch’s knee.

44 elïa  Cf. 109.9–10 Gwnïed eilwaith, gwnaed eli, / Glwyd f’ais, ac elïed fi (‘let him bind again my breastbone, let him make an ointment, / and let him anoint me’).

45 Melangell  A sixth-century saint associated with Pennant Melangell, Maldwyn; see NCLW 490; LBS iii: 463–6; Pryce 1994.

45 gwell yw’r gwaith  The implication is that Melangell’s intercession is particularly effective; cf. what is said of another female saint, Dwynwen, in the next line, Galw … unwaith.

46 Dwynwen  A female saint of the fifth century associated mainly with Anglesey and who is the Welsh patron saint of lovers; see NCLW 192; LBS ii: 387–92.

47 Saint Oswallt  An English king and martyr of the first half of the seventh century; see ODCC3 1208.

47 santesau  Oswald did much to spread Christianity and there may be a general reference here to women who became Christians as a result.

48 Sain Padrig  Patron saint of Ireland, see LBS iv: 54–71.

49  The line is a syllable too long unless Dewi y is elided.

51 Cynhafal  The patron saint of Llangynhafal in the Vale of Clwyd, see LBS ii: 254–6.

51 dwg hwn hefyd  Cf. 43–8 where God calls certain saints and the Virgin Mary to him.

52 oll  See 11n.

55–8  Essentially what is said is that Dafydd ab Ieuan, if he were cured, would visit the Rood and express thanks by presenting to it a mantle (hugan, see 58n hugan).

57  A pictorial reference to the Rood which is antithetical to y Tad teg in 55.

57 pedwargwyr grym  Probably the four evangelists, i.e., the authors of the gospels of Matthew, Mark, Luke and John. Lewis (2005: 4) states, ‘On either side of the suffering Christ might be images of Mary mourning her son and St John holding his gospel, and sometimes the ends of the rood-beams would be decorated with the symbols of the four evangelists.’

58 hugan  A possible reference to the colobium, a liturgical vestment which was used to adorn images of Christ, cf. 72.5n and see GIBH 12.23n; GLl 1.19n.

58 anrhegym  It is not clear why the subject of the verb is plural as it is Dafydd ab Ieuan who is offering the gift.

Note also the termination -ym: the context suggests that it is anrhegem, the first person plural imperfect subjunctive of the verb anrhegu, that is meant. The form -ym is unusual in this sense but cf. the third person plural imperfect indicative / subjunctive of the regular verb caru (‘love’), namely cer(h)ynt, see GMW 114–15.

Bibliography
Lewis, B.J. (2005), Welsh Poetry and English Pilgrimage: Gruffudd ap Maredudd and the Rood of Chester (Aberystwyth)
Pryce, H. (1994), ‘A New Edition of the Historia Divae Monacellae’, Mont Coll 82: 23–40
Vallance, A. (1936), English Church Screens: Being Great Roods Screenwork and Rood-lofts of Parish Churches in England and Wales (London)

Cliciwch ar rif llinell i weld amrywiadau
Image Dialog
Dafydd ab Ieuan, 1450

Dafydd ab Ieuan, fl. c.1450

Top

Dafydd ab Ieuan oedd noddwr cerdd 69, lle ymbil Guto ar y Grog yng Nghaer am iachâd ar ran ei noddwr. Nid yw’n eglur pwy yw’r Dafydd hwn. Fe’i enwir gan Guto fel Dafydd … Fab Ieuan … fab Llywelyn (69.13–16), ond nid enwir ei fro. Rhestrir tri gŵr o’r enw hwnnw yn WG1: Dafydd ab Ieuan ap Llywelyn o linach Aleth ym Maldwyn, gŵr a anwyd c.1400 yn ôl dull Bartrum o rifo’r cenedlaethau (WG1 ‘Aleth’ 8); Dafydd ab Ieuan Goch ap Llywelyn o linach Elystan Glodrydd ym Maesyfed, gŵr arall a anwyd c.1400 (WG1 ‘Elystan Glodrydd’ 22); Dafydd ab Ieuan Gwyn ap Llywelyn Welw o linach Einion ap Llywarch yn Sir Gâr, gŵr a anwyd c.1370 (WG1 ‘Einion ap Llywarch’ 13). Mae enw’r Dafydd cyntaf yn cyd-daro’n agosach na’r lleill â’r hyn a geir yng nghywydd Guto. At hynny, fe’i lleolir ym Maldwyn ac felly’n nes at Gaer na Maesyfed neu sir Gaerfyrddin. Gall fod yn arwyddocaol fod y saint a enwir yn y gerdd, sef Melangell, Dwynwen a Chynhafal, yn gysylltiedig â’r Gogledd a’r Canolbarth (69.45n, 46n, 51n). Mae’n bosibl, felly, mai’r Dafydd hwnnw oedd noddwr Guto ond, yn anffodus, ni cheir sicrwydd. Nodir mwy nac un Dafydd arall posibl yn WG2. O ran ei ddyddiadau, ni ellir ond awgrymu ei fod yn fyw c.1450.


Top
 • AASTAnglesey Antiquarian Society and Field Club Transactions, 1913- ŷŵ
 • ActauActauyr Apostolion yn y Testament Newydd
 • ActsThe Acts of the Apostles in the New Testament
 • APD.Gwenallt Jones (gol.), Yr Areithiau Pros (Caerdydd,1934)
 • Arch CambArchaeologia Cambrensis, 1846
 • ArchifMRCronfa Ddata Enwau Lleoedd: Archif Melville Richards / Archif Melville Richards Place-name Database
 • <http://www.e-gymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr>
 • Arm PIfor Williams (gol.), Armes Prydein o Lyfr Taliesin (Caerdydd, 1955)
 • Arm P2Ifor Williams (ed.), Armes Prydain from the Book of Taliesin, English version by Rachel Bromwich (Dublin, 1972)
 • ASCentM. Paul Bryant-Quinn (gol.), Apocrya Sin Cent (Aberystwyth, 2004)
 • BBwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, 1921-93
 • BaLlawysgrif yng nghasgliad Prifysgol Cymru, Bangor
 • Ba(M)Llawysgrif yng nghasgliad Bangor (Mostyn) ym Mhrifysgol Cymru, Bangor
 • BarnwyrLlyfry Barnwyr yn yr Hen Destament
 • BDHenry Lewis (gol.), Brut Dingestow (Caerdydd, 1942)
 • BDeD.Simon Evans, Buchedd Dewi (Caerdydd, 1959)
 • BDGOwen Jones a William Owen (goln.), Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym (Llundain, 1789)
 • BeirnJ. Morris Jones, Y Beirniad (1911-20)
 • BettisfieldCasgliad Bettisfield yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / The Bettisfield collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BLLlawysgrifau Ychwanegol yngnghasgliad y Llyfrgell Brydeinig, Llundain / The Additional Manuscripts in the British Library, London
 • BlBGCC Marged Haycock (gol.), Blodeugerdd Barddas o Ganu Crefyddol Cynnar (Llandybe, 1994)
 • Bl BXIV Dafydd Johnston (gol.), Blodeugerdd Barddas o'r Bedwaredd Ganrif arDdeg (Llandybe, 1989)
 • BodLlawysgrif yng nghasgliad Bodewryd, ynLlyfrgell Genedlaethol Cymru, Abersytwyth / A manuscript in the Bodewryd collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BodWLlawysgrif Gymreig yng nghasgliadLlyfrgell Bodley, Rhydychen / A Welsh manuscript in the Bodleian Library, Oxford
 • 1 BrenhinoeddLlyfr Cyntaf y Brenhinoedd yn yr Hen Desatement
 • 2 BrenhinoeddAil Lyfr y Brenhinoedd yn yr Hen Destament
 • BrenSaesThomas Jones (gol.), Brenhinedd y Saesson (Caerdydd, 1971)
 • BritishHOBritish History Online http://www.british-history.ac.uk>
 • BrMIfor Williams (gol.), Breuddwyd Maxen (Bangor,1908)
 • BrM2Brynley F. Roberts (ed.), Breudwyt Maxen Wledic (Dublin, 2005)
 • BrogLlawysgrif yng nghasgliad Brogyntyn, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Brogyntyn collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BRhMelville Richards (gol.), Breudwyt Ronabwy (Caerdydd, 1948)
 • BTThomasJones (gol.), Brut y Tywysogyon PeniarthMs. 20 (Caerdydd, 1941)
 • BYThomas Jones (gol.), Y Bibyl Ynghymraec (Caerdydd, 1940)
 • ByCyY Bywgraadur Cymreig hyd 1940(Llundain, 1953)
 • ByCy Ar-leinY Bywgraffiadur Ar-lein
 • <http://yba.llgc.org.uk/cy/index.html>
 • CLlawysgrifyn Llyfrgell Ganolog Caerdydd / A manuscript in Cardiff Central Library
 • CAIfor Williams (gol.), Canu Aneirin, (Caerdydd, 1938)
 • CAMBMCatalogueof Additions to the Manuscripts in the British Museum
 • CCJ. Fisher (ed.), The Cefn Coch MSS (Liverpool, 1889)
 • CCRCalendarof the close rolls preserved in the Public Record Office [12721509] (London,1900-63)
 • CDJohn Morris-Jones, Cerdd Dafod (Rhydychen, 1925)
 • CFGMelville Richards, Cystrawen y Frawddeg Gymraeg (ail arg.,Caerdydd, 1970)
 • CLC2Meic Stephens (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (ailarg., Caerdydd, 1997)
 • CLlHIfor Williams (gol.), Canu Llywarch Hen (Caerdydd, 1935)
 • CLlLlBrynley F. Roberts (ed.), CyfrancLludd a Llefelys (Dublin, 1975)
 • CMLlawysgrif yng nghasgliad Cwrtmawr, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Cwrtmawrcollection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • CMCSCambridge Medieval Celtic Studies,19811993; Cambrian Medieval CelticStudies, 1993
 • CMOC2Dafydd Johnston (gol.), Canu Maswedd yr Oesoedd Canol (ailarg., Pen-y-bont ar Ogwr, 1998)
 • CO3 Rachel Bromwich a D. Simon Evans(goln.) gyda chymorth D.H. Evans Culhwchac Olwen (Caerdydd, 1997)
 • CPRCalendar of Patent Rolls preserved in the Record Office (London, 18911986)
 • CSTBP.J.Donovan (gol.), Cywyddau Serch y Tri Bedo(Caerdydd, 1982)
 • CTIfor Williams (gol.), Canu Taliesin (Caerdydd, 1960)
 • CTCCatrin T. Beynon Davies, `Cerddir TaiCrefydd (M.A. Cymru [Bangor], 1973)
 • CyY Cymmrodor, The Magazine of the HonourableSociety of Cymmrodorion, 18771951
 • CylchgCHSFeirCylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirion (n)ydd, 1949
 • CylchgHCCylchgrawnHanes Cymru, 1960
 • Cylchg LlGC Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru,1939
 • ChOIfor Williams (gol.), Chwedleu Odo (Wrecsam, 1926)
 • 1 Chronicles The First Book of the Chronicles in the Old Testament
 • 2 Chronicles The Second Book of the Chronicles in the Old Testament
 • Datguddiad`Datguddiad Ioan' yn y Testament Newydd
 • DBHenry Lewis a P. Diverres (goln.), Delwy Byd (Caerdydd, 1928)
 • DEThomas Roberts (gol.), Gwaith Dafydd ab Edmwnd (Bangor, 1914)
 • DGAHelenFulton (ed.), Selections from the Dafyddap Gwilym Apocrypha (Llandysul, 1996)
 • DGG Ifor Williams a TRoberts (goln.), Cywyddau Dafydd ap Gwilym ai Gyfoeswyr (Bangor, 1914)
 • DGG2Ifor Williams a T. Roberts (goln.), Cywyddau Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr(ail arg., Caerdydd, 1935)
 • DG.netDafydd ap Gwilym.net <http://www.dafyddapgwilym.net>
 • DNThomasRoberts and Ifor Williams (eds.), ThePoetical Works of Dafydd Nanmor (Cardi and London, 1923)
 • DNB2H.C.G. Matthew and B. Harrison (eds.), Oxford Dictionary of National Biography (Oxford, 2004)
 • DNBOnlineOxford Dictionary of National Biography <http://www.oxforddnb.com/>
 • DWBWelsh Biography Online
 • <http://yba.llgc.org.uk/en/index.html>
 • DWHMichael Powell Siddons, The Development of Welsh Heraldry (3vols., Aberystwyth, 19913)
 • L.Dwnn: HVS.R. Meyrick (ed.), Heraldic Visitations of Wales (Llandovery,1846)
 • EANCR.J. Thomas, Enwau Afodyn a Nentydd Cymru Caerdydd, 1938)
 • EEWT.H. Parry-Williams, The English Element in Welsh (Londons, 1923)
 • tudesÉtudes celtiques, 1936
 • EVWM.E. Griths, Early Vaticination in Welsh with English Parallels (Cardi, 1937)
 • EWGTP.C. Bartrum (ed.), Early Welsh Genealogical Tracts (Cardiff, 1966)
 • GJ. Lloyd-Jones (gol.), Geirfa Barddoniaeth Gynnar Gymraeg(Caerdydd, 1931-63)
 • GazMFEWGazetter of Markets and fairs in England and Wales to 1516 <http://www.history.ac.uk/cmh/gaz/gazweb2.html>
 • GBDdGwaith Bleddyn Ddu, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 1994)
 • GBFRhian M. Andrews et al. (goln.), Gwaith Bleddyn Fardd a Beirdd Eraill AilHanner y Drydedd Ganrif ar Ddeg (Caerdydd, 1996)
 • GCR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Casnodyn (Aberystwyth, 1999)
 • GCBMiNerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr,i (Caerdydd, 1991)
 • GCBMiiNerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr,ii (Caerdydd, 1995)
 • GDBN.G. Costigan (Bosco) et al. (goln.), Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill o FeirddHanner Cyntaf y Drydedd Ganrif ar Ddeg (Caerdydd, 1995)
 • GDCR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Dafydd y Coed a beirdd eraill o LyfrCoch Hergest (Aberystwyth, 2002)
 • GDEpOwen Thomas (gol.), Gwaith Dafydd Epynt (Aberystwyth, 2002)
 • GDG Thomas Parry (gol.), Gwaith Dafydd ap Gwilym(Caerdydd, 1952)
 • GDG3 Thomas Parry (gol.), Gwaith Dafydd ap Gwilym (trydydd arg., Caerdydd, 1979)
 • GDGorErwain H. Rheinallt (gol.), Gwaith Dafydd Gorlech (Aberystwyth,1997)
 • GDIDA.Eleri Davies (gol.), Gwaith Deio ab Ieuan Du a Gwilym ab Ieuan Hen (Caerdydd, 1992)
 • GDLlW. Leslie Richards (gol.), Gwaith Dafydd Llwyd o Fathafarn(Caerdydd, 1964)
 • Genesis`Llyfr Genesis' yn yr Hen Destament
 • GenesisThe Book of Genesis in the Old Testament
 • GEOR. Geraint Gruydd a Rhiannon Ifans(goln.), Gwaith Einion Oeiriad a Dafydd Ddu o Hiraddug, gol. (Aberystwyth, 1997)
 • GGDTN.G. Costigan (Bosco) et al. (goln.), Gwaith Gruudd ap Dafydd ap Tudur, Gwilym Ddu o Arfon, Trahaearn Brydydd Mawr ac Iorwerth Beli (Aberystwyth, 1995)
 • GGHD.J. Bowen (gol.), Gwaith Gruudd Hiraethog (Caerdydd, 1990)
 • GGGrBarry J. Lewis ac Eurig Salisbury (goln.), Gwaith Gruffudd Gryg(Aberystwyth 2010)
 • GGlJ. Llywelyn Williams ac Ifor Williams (goln.), Gwaith Gutor Glyn (Caerdydd, 1939)
 • GGl2 J. Llywelyn Williams ac Ifor Williams(goln.), Gwaith Guto'r Glyn (ail arg., Caerdydd, 1961)
 • GGLlRhiannon Ifans (gol.), Gwaith Gruudd Llwyd ar Llygliwiaid Eraill(Aberystwyth, 2000)
 • GGMDiBarry J. Lewis (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, i, Canu i deulu Penmynydd (Aberystwyth, 2003)
 • GGMD iiBarry J. Lewis (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, ii, Canu Crefyddol (Aberystwyth, 2005)
 • GGMDiiiAnn Parry Owen (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, iii, Canu Amrywiol (Aberystwyth, 2007)
 • GGrGRhiannon Ifans, Ann Parry Owen,W. Dyfed Rowlands ac Erwain H. Rheinallt (goln.), Gwaith Gronw Gyriog, Iorwerth ab y Cyriog, Mab Clochyddyn, Gruudd ap Tudur Goch ac Ithel Ddu (Aberystwyth, 1997)
 • GHCIslwyn Jones (gol.), Gwaith Hywel Cilan (Caerdydd, 1963)
 • GHCEMHuw Ceiriog Jones (gol.), Gwaith Huw Ceiriog ac Edward Maelor(Caerdydd, 1990)
 • GHDA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Huw ap Dafyddap Llywelyn ap Madog (Aberystwyth, 1995)
 • GHSDylanFoster Evans (gol.), Gwaith Hywel Swrdwala'i deulu (Aberystwyth, 2000)
 • GIBHGwaithIeuan Brydydd Hir (gol.), M. Paul Bryant-Quinn (Aberystwyth, 2000)
 • GIFHowell L. Jones ac E.I. Rowlands(gol.), Gwaith Iorwerth Fynglwyd(Caerdydd, 1975)
 • GIGD.R. Johnston (gol.), Gwaith Iolo Goch (Caerdydd, 1988)
 • GILlFM. Paul Bryant-Quinn (gol.), Gwaith Ieuan ap Llywelyn Fychan, Ieuan Llwyd Brydydd a Lewys Aled (Aberystwyth, 2003)
 • GIRhR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Ieuan ap Rhydderch (Aberystwyth,2003)
 • GLDA. Cynfael Lake (gol.), Gwaith Lewys Daron (Caerdydd, 1994)
 • GLGCDafydd Johnston (gol.), Gwaith Lewys Glyn Cothi (Caerdydd,1995)
 • GLMEurys I. Rowlands, Gwaith Lewys Mn (Caerdydd, 1975)
 • GLMorgA. CynfaelLake (gol.), Gwaith Lewys Morgannwg (dwy gyfrol, Aberystwyth, 2004)
 • GLlR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Llawdden (Aberystwyth, 2006)
 • GLlBHAnn Parry Owen a Dylan Foster Evans(gol.), Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap Gwilym, Hillyn ac eraill (Aberystwyth, 1996)
 • GLlFKathleen Anne Bramley et al. (gol.), Gwaith Llywelyn Fardd I ac Eraill o Feirdd y Ddeuddegfed Ganrif (Caerdydd, 1994)
 • GLlGDafydd Johnston (gol.), Gwaith Llywelyn Goch ap Meurig Hen(Aberystwyth, 1998)
 • GLlLlElin M. Jones (gol.), Gwaith Llywarch ap Llywelyn `Prydydd y Moch' (Caerdydd, 1989)
 • GMBJ.E. Caerwyn Williams et al. (gol.), Gwaith Meilyr Brydydd a'i Ddisgynyddion (Caerdydd, 1994)
 • GMBrA. Cynfael Lake (gol.), Gwaith Mathau Brwmld (Aberystwyth,2002)
 • GMDHuw Meirion Edwards (gol.), Gwaith Madog Dwygraig (Aberystwyth,2006)
 • GMRhEnid Roberts (gol.), Gwaith Mareduddap Rhys ai Gyfoedion (Aberystwyth, 2003)
 • GMWD. Simon Evans, A Grammar of Middle Welsh (Dublin, 1964)
 • GMWLTimothy Lewis, A Glossary of Mediaeval Welsh Law (Manchester,1913)
 • GOE. Bachellery (d.), Loeuvre potique de Gutun Owain(Paris, 19501)
 • GOLlMEurys Rolant (gol.), Gwaith Owain ap Llywelyn ab y Moel(Caerdydd, 1984)
 • GP G.J. Williams ac E.J. Jones (gol.), Gramadegaur Penceirddiaid (Caerdydd,1934)
 • GPBHuw Meirion Edwards (gol.), Gwaith Prydydd Breuan, Rhys ap Dafydd ab Einion, Hywel Ystorm, a cherddi dychan dienw o Lyfr Coch Hergest (Aberystwyth,2000)
 • GPCGeiriadur Prifysgol Cymru (Caerdydd, 1950)
 • GPC2Geiriadur Prifysgol Cymru (ail argraad, Caerdydd, 2003)
 • GPhEM.Paul Bryant-Quinn (gol.), Gwaith Syr Phylib Emlyn, Syr Lewys Meudwy a Mastr Harri ap Hywel (Aberystwyth, 2001)
 • GRhBEurys I. Rowlands (gol.), Gwaith Rhys Brydydd a Rhisiart ap Rhys (Caerdydd,1976)
 • GRhGEDylan Foster Evans (gol.), Gwaith Rhys Goch Eryri (Aberystwyth, 2007)
 • GSCA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Sin Ceri (Aberystwyth, 1996)
 • GSCyfR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Dafydd Bach ap Madog Wladaidd 'Sypyn Cyfeiliog a Llywelyn ab y Moel (Aberystwyth, 1998)
 • GSDTRhiannon Ifans (gol.), Gwaith Syr Dafydd Trefor (Aberystwyth, 2005)
 • GSHA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Sin ap Hywel (Aberystwyth, 1999)
 • GSRhNerys Ann Jones ac Erwain Haf Rheinallt(gol.), Gwaith Sefnyn, Rhisierdyn,Gruudd Fychan ap Gruudd ab Ednyfed a Llywarch Bentwrch (Aberystwyth,1995)
 • GSTEnid Roberts (gol.), Gwaith Sin Tudur (2 gyf., Caerdydd,1980)
 • GTPThomas Roberts (gol.), Gwaith Tudur Penllyn ac Ieuan ap TudurPenllyn, gol. (Caerdydd, 1958)
 • GwynLlawysgrif yng nghasgliad J. Gwyneddon Davies, yn Llyfrgell Prifysgol Cymru, Bangor
 • GyBDafydd Johnston (gol.), Galar y Beirdd: Marwnadau Plant/Poets'Grief: Medieval Welsh Elegies for Children (Caerdydd, 1993)
 • HCLlLeslie Harries (gol.), Gwaith Huw Cae Llwyd ac Eraill(Caerdydd, 1953)
 • HPEHistoriaPeredur vab Efrawc, gol. Glenys Witchard Goetinck (Caerdydd, 1976)
 • HPFJ.Y.W. Lloyd, The History of Powys Fadog, (6 vols., London, 18817)
 • IDIfor Williams (gol.), Casgliad o Waith Ieuan Deulwyn (Bangor,1909)
 • IGEHenry Lewis, Thomas Roberts ac IforWilliams (gol.), Cywyddau Iolo Goch acEraill (Bangor, 1925)
 • IGE2Henry Lewis, Thomas Roberts ac IforWilliams (gol.), Cywyddau Iolo Goch acEraill (ail arg., Caerdydd, 1937)
 • IGPDafydd Johnston (ed.), Iolo Goch: Poems (Llandysul, 1993)
 • Ioan`Yr Efengyl yn l Sant Ioan' yn y Testament Newydd
 • JMHRSJournalof the Merioneth Historical and Record Society, 1949
 • JohnThe Gospel according to John in theNew Testament
 • JudgesThe Book of Judges in the Old Testament
 • KAA 2Patricia Williams (gol.), Kedymdeithyas Amlyn ac Amic (Caerdydd,1982)
 • 1 KingsThe First Book of the Kings in the Old Testament
 • 2 KingsThe Second Book of the Kings in the Old Testament
 • LBSS. Baring-Gould and J. Fisher, The Lives of the British Saints (4vols., London, 190713)
 • Luc`Yr Efengyl yn l Sant Luc' yn yTestament Newydd
 • LukeThe Gospel according to Luke in theNew Testament
 • LlAJ. Morris Jones and John Rhŷs (eds.), The Elucidarium from Llyvyr Agkyr Llandewivrevi (Oxford, 1894)
 • LlBS.J. Williams a J.E. Powell (gol.), Cyfreithiau Hywel Dda yn l Llyfr Blegywryd(Caerdydd, 1942)
 • LlCyLlnCymru, 1950
 • LlGCLlawysgrif yng nghasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the collection of theNational Library of Wales, Aberystwyth
 • LlIAled Rhys Wiliam (ed.), Llyfr Iorwerth (Cardi, 1960)
 • LlstLlawysgrif yng nghasgliad Llanstephan, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Llanstephan collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • Marc`Yr Efengyl yn l Sant Marc' yn y Testament Newydd
 • MarkThe Gospel according to Mark in the New Testament
 • Mathew`Yr Efengyl yn l Sant Mathew' yn y Testament Newydd
 • MatthewThe Gospel according to Matthew in the New Testament
 • MCFY Mynegai i Farddoniaeth Gymraeg y Llawysgrifau / The Index to Welsh Poetry inManuscript
 • <http://maldwyn.llgc.org.uk>
 • MEDMiddle English Dictionary (Michigan, 1963)
 • MonWMonastic Wales <http://www.monasticwales.org>
 • MontCollCollections Historical and Archaeological... by the Powysland Club, 1868
 • MosLlawysgrif yng nghasgliad Mostyn, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Mostyn collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • MWMDaniel Huws, Medieval Welsh Manuscripts (Cardiand Aberystwyth, 2000)
 • NCENewCatholic Encyclopaedia (New York, 1967-79)
 • NCLWMeic Stephens (ed.), The New Companion to the Literature of Wales(Cardiff, 1998)
 • NLWJNational Library of Wales Journal, 1939
 • OBWVThomasParry (ed.), The Oxford Book of Welsh Verse (Oxford, 1976)
 • OCD3Simon Hornblower and Antony Spawforth(eds.), The Oxford Classical Dictionary(third ed., Oxford, 1996)
 • ODCC3F.L. Cross and E.A. Livingstone (eds.), The Oxford Dictionary of the Christian Church (third ed., Oxford, 1967, revised 2005)
 • OED2The Oxford English Dictionary (second ed., Oxford, 1989)
 • OED OnlineThe Oxford English Dictionary
 • <http://www.oed.com>
 • PACFJ.E. Griffith, Pedigrees of Anglesey and Carnarvonshire Families (Bangor, 1914)
 • PenLlawysgrif yng nghasgliad Peniarth, ynLlyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Peniarth collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • Peniarth49E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (gol.), Peniarth 49 (Caerdydd, 1929)
 • Peniarth67E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (ed.), Peniarth 67 (Cardiff, 1918)
 • Peniarth76E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (gol.), Peniarth 76 (Caerdydd, 1927)
 • PKM Ifor Williams (gol.), Pedeir Keinc y Mabinogi (Caerdydd, 1930)
 • PsalsmThe Psalms in the Old Testament
 • RBJohn Rhs and J. Gwenogvryn Evans(eds.), The Text of the Bruts from the Red Book of Hergest (Oxford, 1890)
 • RCAHM (Anglesey)An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Anglesey (London, 1937)
 • RCAHM (Caernarvonshire) An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Caernarvonshire (3 vols.,London, 1956, 1960, 1964)
 • RCAHM (Flint)An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire, Vol II: County of Flint (London, 1912)
 • RCAHM (Merionethshire) An Inventory of Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Merionethshire (London, 1921)
 • RepWMDaniel Huws, Repertory of Welsh Manuscripts (iw gyhoeddi)
 • RevelationThe Revelation to John in the New Testament
 • RMJohn Rhs and J. Gwenogvryn Evans(eds.), The Text of the Mabinogion from the Red Book of Hergest(Oxford, 1887)
 • RWMJ. Gwenogvryn Evans (ed.), Report on Manuscripts in the Welsh Language(London, 18981910)
 • SalmauLlyfr y Salmau yn yr Hen Destament
 • SCStudiaCeltica, 1966
 • SoldierLMEThe Soldier in later Medieval England
 • <http://www.medievalsoldier.org>
 • StoweLlawysgrif o gasgliad Stowe yn yLlyfrgell Brydeinig
 • TAT. Gwynn Jones (gol.), Gwaith Tudur Aled (Caerdydd, 1926)
 • TCT.J.Morgan, Y Treigladau au Cystrawen (Caerdydd,1952)
 • TCHSTransactionsof the Caernarvonshire Historical Society, 1939
 • TCHSDdTrafodionCymdeithas Hanes Sir Ddinbych, 1952
 • TCHSGTrafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon,1939
 • TDHSTransactionsof the Denbighshire Historical Society, 1952
 • THSCTheTransactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1892/3
 • TLlMG.J. Williams, Traddodiad Llenyddol Morgannwg (Caerdydd, 1948)
 • TYP3Rachel Bromwich (ed.), Trioedd Ynys Prydein: The Triads of the Island of Britain (third ed., Cardi, 2006)
 • WATU Melville Richards, Welsh Administrative and TerritorialUnits (Cardi, 1969)
 • WBOnlineWelsh Biography Online <http://yba.llgc.org.uk/en/index.html>
 • WCDP.C. Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend up to about A.D. 1000 (Aberystwyth, 1993)
 • WGJ. Morris Jones, A Welsh Grammar (Oxford, 1913)
 • WG1P.C.Bartrum, Welsh Genealogies AD 300-1400 (Cardiff, 1974)
 • WG2P.C. Bartrum, Welsh Genealogies AD 1400-1500 (Aberystwyth, 1983)
 • WHRThe Welsh History Review, 1960-
 • WMJ. Gwenogvryn Evans (ed.), The White Book Mabinogion (Pwllheli,1907; adargraffiad, Caerdydd, 1973)
 • WyLlawysgrif yng nghasgliad Wynnstay, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Wynnstay collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • YBJ.E. Caerwyn Williams (gol.), Ysgrifau Beirniadol, (Dinbych, 1965 )
 • YBHMorgan Watkin (gol.),Ystorya Bown de Hamtwn, (Caerdydd, 1958)
 • YCM2Stephen J. Williams (gol.), Ystorya de Carolo Magno (ail arg.,Caerdydd, 1968)
 • YER. Iestyn Daniel (gol.), Ymborth yr Enaid (Caerdydd, 1995)
 • YEPWCGruffydd Aled Williams (gol.), Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal (Caerdydd, 1986)
 • YGIVGwilymLloyd Edwards (gol.), Ystorya Gwlat Ieuan Vendigeit (Caerdydd, 1999)
 • YMThA.O.H. Jarman (gol.), Ymddiddan Myrddin a Thaliesin (Caerdydd, 1951)