Chwilio uwch
 
38 – Moliant i’r Faenor, cartref Edward ap Hywel a Gwenllïan ferch Rhys
Golygwyd gan Alaw Mai Edwards


1Iechyd i ŵr uchod êl
2Yw bron iachaf bryn uchel.
3I dai Edwart, nid oedaf,
4I’r bryn uwch Aberriw ’r af,
5Iawnfab Hywel, naf Powys,
6Ŵyr Ifan Llwyd o’r un llys,
7Gorwyr Gruffudd, Nudd a wnâi,
8Iôr Ffordun, i’r hoff irdai.

9Af o’r deml i’r ford yma,
10I’r bryn at y ddeuddyn dda:
11Edwart hir, nawdd Duw i’r tŷ
12Ac eilwaith i’w gywely.
13Tyddyn erioed hyd heddiw
14Yn talu rhent, tâl y Rhiw.
15Ni bûm ar drum bumawr draw
16Heb wleddoedd y bobl iddaw:
17Ei dad a’i fam dioed fu,
18Yntau eilwaith yn talu.
19Y mae merch fal ei mam ynn,
20O waed deau y Tywyn:
21Gwenllïan, wiwlan eiliw,
22Gwenlloer Rhys, gannwyll y Rhiw.
23Rhwydd a theg y rhydd o’i thŷ,
24Rhwydd yw hwn, rhyw oedd hynny.
25Rhan y ddau yw rhoi’n ddioed,
26O’r hil fry haelaf erioed.

27Neuadd fawr, newydd, firain,
28Fwy na thref a wnaeth y rhain.
29Tŷ ar y bryn uwch tair bro,
30Tŵr i bennaeth tir Beuno;
31Tŷ ieuanc yn toi awyr,
32Tŷ hen fo i’u plant a’u hŵyr;
33Tŷ’r medd, o goed derw a main,
34Talai holl windai Llundain.
35Prydais wawd paradwys ail,
36Prydaf i helpu’r adail.
37Os cywydd newydd a wnaf,
38I dŷ Edwart y’i dodaf.
39Un a wŷl, yn ei wely,
40O Loegr dir, olwg ar dŷ;
41Gweled ei fwg o wlad Fôn
42A gâi’r llu, o Gaerllion.
43Ym Môn y gwelid y mwg,
44A’r mur gwyn ym Morgannwg.
45Dyfalwn frawd y Felallt:
46Dofr yn uwch na dwyfron allt,
47Dyblu derw, dwbled irwydd,
48A dinas Iorc ’mdanaw sydd.
49Caewyd ymysg coed a main
50Cae hyd awyr Cydewain.
51Os uchel oedd dai Sycharth
52Ar fryn gynt yn nwyfron garth,
53Os mawr tai Powys a Môn,
54Ys mwy nef is Manafon,
55Uwch gwart, tŷ Edwart ydiw
56A merch Rhys, ym mraich y Rhiw.
57Yntwy a wnaeth nawty’n un,
58I’r nawty yr awn atun';
59Neuadd welw yna ddaliont:
60Newydd, hen fydd, a hŷn fônt!

1Iechyd i unrhyw ŵr sy’n dringo i fyny acw
2yw ochr fwyaf iach bryn uchel.
3I lys Edward, nid wyf am oedi,
4i’r bryn uwchben Aberriw yr af,
5mab cyfiawn Hywel, pennaeth Powys,
6ŵyr Ifan Llwyd o’r un llys,
7gorwyr Gruffudd, gwnâi Nudd da,
8arglwydd Ffordun, i’r tŷ newydd canmoladwy.

9Af o’r noddfa i’r arlwy yma,
10i’r bryn at y ddeuddyn caredig:
11Edward tal, boed nawdd Duw i’r tŷ
12ac eto i’w wraig.
13Stad ers erioed hyd heddiw
14yn talu incwm, taliad y Rhiw.
15Ni fûm ar lethr draw acw am bum awr
16heb ei fod ef yn cynnal gwleddoedd i’r bobl:
17heb oedi fu ei dad a’i fam,
18ac yntau, wedyn, yn talu.
19Mae merch sydd fel ei mam tuag atom,
20o linach cyfiawn y Tywyn:
21Gwenllïan, yr un hardd a phur ei gwedd,
22lloer ddisglair Rhys, cannwyll y Rhiw.
23Yn hael a theg y mae’n dosbarthu rhoddion o’i chartref,
24un hael yw hwn hefyd, dyna oedd eu natur.
25Rôl y ddau yw rhoi heb oedi,
26o’r llinach acw y mwyaf hael erioed.

27Neuadd fawr, newydd, hardd,
28yn fwy na thref a wnaeth y rhain.
29Tŷ ar y bryn uwchben tair bro,
30tŵr i bennaeth gwlad Beuno;
31tŷ ifanc yn cuddio’r awyr,
32boed iddo fod yn hen dŷ i’w plant a’u hŵyr;
33tŷ’r medd, o goed derw a cherrig,
34byddai’n werth holl dai gwin Llundain.
35Cenais foliant i’r lle sy’n debyg i baradwys,
36canaf er budd yr adeilad.
37Os cywydd newydd a luniaf,
38fe’i cyflwynaf i dŷ Edward.
39Gall dyn weld y tŷ
40o’i wely yn Lloegr;
41câi’r llu weld ei fwg
42o Fôn, o Gaerllion.
43Gellid gweld y mwg ym Môn
44a’r mur gwyn ym Morgannwg.
45Disgrifiwn frawd y Felallt:
46Dover ydyw sy’n uwch na dwy ochr gallt,
47derw wedi ei ddyblu, fel dwbled o bren newydd,
48a dinas Efrog sy’n ei amgylchynu.
49Caewyd ymysg coed a cherrig
50gae Cedewain sy’n ymestyn hyd yr awyr.
51Os oedd tŷ Sycharth yn uchel
52ar lethrau tomen o dir gynt,
53os llydan yw tai Powys a Môn,
54lletach yw’r nefoedd islaw Manafon,
55uwchben amddiffynfa yn esgair y Rhiw,
56tŷ Edward a merch Rhys ydyw.
57Hwy a wnaeth naw tŷ yn un,
58i’r naw tŷ yr awn atynt;
59boed iddynt gynnal y neuadd ddisglair yno:
60newydd, hen fydd hi, a boed iddynt hwythau fynd yn hŷn!

38 – In praise of Vaynor, the home of Edward ap Hywel and Gwenllïan daughter of Rhys

1Good health for any man who ascends yonder
2is the healthiest side of a high hill.
3It is to Edward’s house, I’m not going to hang about,
4to the hill above Berriew that I’m going,
5true son of Hywel, lord of Powys,
6grandson of Ifan Llwyd from the same court,
7great grandson of Gruffudd, he would make a good Nudd,
8the lord of Forden, to the praiseworthy new house.

9I’ll go from the sanctuary to the feast here,
10to the hill to visit the two kind people:
11tall Edward, let God protect the house
12and also his wife.
13An estate that has been paying income
14from the beginning until the present day, the payment of Rhiw.
15I’ve never been on the slope yonder for five hours
16without him providing feasts for the people:
17without delay did his mother and father pay,
18and he also in the same way.
19There is a woman there for us who is like her mother
20who springs from the good family of Tywyn:
21Gwenllïan, fine and pure is her appearance,
22the shining moon of Rhys, the candle of Rhiw.
23She distributes gifts generously and fairly from her home,
24he too is generous, that was their nature.
25The role of both of them is to give without hesitation,
26from the lineage yonder the most generous ever.

27A grand hall, new and beautiful,
28these two have made it bigger than a town.
29A house on the hill above three regions,
30a tower for the head of St Beuno’s land;
31a young house hiding the sky,
32may it be an old house for their children and grandchildren;
33a mead house, made of timber and stones,
34it would be worth all the wine houses of London.
35I’ve fashioned a song for a place similar to paradise,
36I’ll sing a song in support of the building.
37If I compose a new cywydd,
38I will dedicate it to Edward’s house.
39One can see the house
40from one’s bed in England;
41the multitude might see its smoke
42from Anglesey, from Caerleon.
43The smoke could be seen in Anglesey
44and the white wall in Glamorgan.
45Let us describe the brother of Beeston:
46like Dover higher than two hill-sides,
47oak that has been doubled, doublet of fresh timbers,
48and the city of York is around it.
49Sealed within timber and stones
50is the enclosure of Cedewain which stretches to the sky.
51If the house of Sycharth was high
52once raised upon the slopes of a mound,
53if the houses of Powys and Anglesey are wide,
54the heaven below Manafon is wider,
55above a fortification, it is the house of Edward
56and the daughter of Rhys on the edge of Rhiw.
57It is they who have made nine houses into one,
58we shall go to the nine houses to visit them;
59may they maintain there the radiant hall:
60new, it will be old, and may they also grow older!

Y llawysgrifau
Ceir y cywydd hwn mewn 7 llawysgrif. Mae pob un yn dilyn yr un drefn llinellau (ac eithrio J 101, copi o Brog I.2, sydd wedi cyfnewid llinellau 25–6).

Gwelir o’r stema fod yr holl gopïau yn tarddu o’r un gynsail ac mai’r testun yn Brog I.2 sydd agosaf at y gynsail honno. Ceir rhai llinellau anghyflawn yn y copi hwn, fodd bynnag, ac ymddengys i’r copïydd, Wmffre Dafis, adael bylchau bwriadol (gw. 14 ac 16). Mae’n bosibl iddo gopïo’r gerdd o lawysgrif arall (X1 yn y stema), un ddiffygiol o bosibl gyda rhai llinellau yn aneglur neu dudalennau wedi eu rhwygo. Ymddengys fod Bod 1 hefyd yn gopi o’r lawysgrif honno ond ceir mân amrywiadau sy’n dangos ‘cywiriadau’ yn hytrach na darlleniadau gwahanol, megis ‘tacluso’ y gynghanedd ac ymestyn neu gywasgu hyd y llinell (gw. 16, 19, 23, 23, 29 a 48). Yn wahanol i J 101 (sydd wedi gadael bylchau yn union fel Brog I.2), mae’n bosibl fod Wmffre Dafis yn Bod 1 wedi ‘dyfalu’ neu ‘ailgyfansoddi’ ail ran y llinellau anghyflawn. Yn Pen 100 mae’r copïydd wedi dilyn Bod 1 ar wahân i rai amrywiadau (e.e. 2) ac mae Pen 152 yn gopi o Pen 100.

Trawsysgrifiadau: Brog I.2 a Bod 1.

stema
Stema

2 iachaf bryn  Y darlleniad iacha bryn a geir yn Brog I.2 ac a gadwyd hefyd yn Bod 1; gthg. y darlleniad iach y bryn yn Pen 100. Efallai i’r copïydd gamddeall yr ystyr a phenderfynu newid yr ansoddair ac ychwanegu’r fannod o’r herwydd.

4 I’r bryn uwch Aberriw ’r af  Sef darlleniad Brog I.2, gthg. y bryn yn Bod 1. Newidiwyd, o bosibl, i osgoi’r r wreiddgoll. Y gynghanedd hefyd sy’n cyfrif am y darlleniad naf yn hytrach nag af a geir yn Bod 1. Ymddengys i’r copïydd roi’r orffwysfa ar ôl uwch i gael cynghanedd groes yn hytrach na chynghanedd draws a newid y darlleniad i ateb n. Nid yw uwch Aberriw naf yn ystyrlon (dichon i naf yn llinell 5 ddylanwadu ar y copïydd hefyd). Er mai’r ffurf beriw a geir yn Brog I.2 a Pen 100, y ffurf Aberriw yw’r hynaf a dilynwyd hynny yn y testun golygedig.

6 Ifan  Mae’r ffurf ar yr enw’n amrywio, Ifan yn Brog I.2 a Ievan yn Bod 1 a Pen 100.

14 tâl y Rhiw  Collwyd y darlleniad hwn yn Brog I.2 a gadael bwlch bwriadol. Gall hynny awgrymu mai copi diffygiol oedd cynsail Wmffre Dafis wrth gopïo’r cywydd (gw. hefyd llinell 16, rhwyg yn y llawysgrif efallai). Mae’n bosibl, felly, iddo ddyfalu gweddill y llinell yn Bod 1 er mwyn llenwi’r bwlch ac i’r copïydd yn Pen 100 ddilyn y dyfaliad hwnnw. Ni ellir bod yn sicr mai tal y rhyw oedd yn y testun gwreiddiol felly.

16 Heb wleddoedd y bobl iddaw  Y darlleniad yn Brog I.2 yw heb wleddoedd bobl. Eto, efallai i Wmffre Dafis yn Brog I.2 gopïo’r cywydd o gynsail ddiffygiol a bod gweddill y llinell ar goll (ymddengys fod bwlch bwriadol yma eto). Ni cheir y fannod yn Brog I.2, a chan fod Bod 1 yn gopi o Brog I.2, gellir gweld amcanion y copïydd yn amlwg yn ei ddarlleniad yn y llinell hon. Ychwanegodd y fannod ar ôl ysgrifennu’r llinell oherwydd y treiglad meddal a hyd y llinell: ybobl iddaw. Mae’r darlleniad yn un ansicr, fodd bynnag, ond gan na cheir y llinell yn gyflawn yn Brog I.2 rhaid dilyn y darlleniad yn Bod 1.

19 y mae  Ni cheir y ar ddechrau’r llinell yn Brog I.2, sydd eto’n awgrymu cynsail ddiffygiol. Mae’r copïydd yn Bod 1 wedi ei hychwanegu: ymae. Rhaid ei chynnwys er mwyn hyd y llinell.

23 y rhydd  Ni cheir y yn Brog I.2 ac mae’r copi yn Bod 1 wedi ei chynnwys er mwyn hyd y llinell. Ymddengys mai hynny sy’n gywir yma.

26 O’r hil fry haelaf erioed  Y llinell anoddaf o ran darlleniadau gan nad yw’n hawdd esbonio’r newid o’r darlleniad hwn a geir yn Brog I.2 i ddarlleniad Bod 1 A’r hil fry hael fu erioed. Mae’r ddwy ffurf yn ystyrlon ac nid effeithir ar y gynghanedd groes o gyswllt wrth ei newid. Gellir esbonio ar yn hytrach nac or gan fod y llythrennau’n debyg iawn i’w gilydd yn y llawysgrifau. Ond anodd yw deall y newid o haelaf i hael fu. Mae’n bosibl fod y tebygrwydd sain wedi effeithio ar hyn: ceir odl fewnol yn y darlleniad A’r hil fry hael fu erioed. Dilynir Brog I.2 yma gan fod y testun hwnnw’n nes at y gynsail.

29 ar y bryn  Dilynir Bod 1, gthg. Brog I.2 ar bryn. Ni threiglir bryn, felly, a dichon fod angen y fannod fel yn Bod 1.

32 i’u  Ceir fo i plant yn Brog I.2 sef i’u (‘i’w’ mewn Cymraeg diweddar, gw. GMW 53n2) sy’n ystyrlon yma, gthg. Bod 1 vo yw plant.

39 a wŷl  Dyma’r darlleniad yn Bod 1 a Pen 100. Mae’r darlleniad ai wyl a geir yn Brog I.2 yn gywiriad anfoddhaol oherwydd fe dreiglir y ferf yn dilyn rhagenw mewnol gwrthrychol.

44 a’r mur  a’i mur sydd ym mhob copi ond rhaid ei ddiwygio yn a’r mur gan mai gwrywaidd yw , cf. llinell 41 ei fwg. Mae’n bosibl mai a’r mur oedd yn y gynsail ond i’r copïwyr ei newid yn a’i mur i osgoi’r r wreiddgoll.

48 ’mdanaw  Mae’r llinell hon yn wythsill yn Brog I.2 A dinas Iork am danaw sydd a ceisiodd y copïydd gywasgu’r llinell yn Bod 1 gan ddileu’r am. Mae’r newid hwn, fodd bynnag, yn peri bod y ddelwedd o furiau dinas Iorc yn amgylchynu’r tŷ yn cael ei newid yn ddelwedd o’r ddinas o dan y tŷ (gw. hefyd 48n esboniadol). Yn y llinell nesaf dywedir bod y tŷ ‘wedi ei gau’ â choed a cherrig sy’n awgrymu mai cyfeiriad at y coed sydd yn llinell 47, ac yna’r wal gerrig yn y llinell hon. Mae amdanaw yn well na danaw yma felly. Fodd bynnag, rhaid cywasgu’r llinell a cheisio cadw’r a ar ddechrau’r llinell. Y ffordd orau, felly, yw cywasgu amdanaw yn ’mdanaw.

51 tai  Rhoddodd golygyddion GGl yma ond y lluosog tai sydd ym mhob copi.

52 garth  Diddorol yw’r darlleniad arth yn Brog I.2. Mae’r copïydd wedi ei newid yn garth yn Bod 1 a hynny sy’n gywir yn yr achos hwn oherwydd gofynion y gynghanedd.

54 ys mwy  Yn Brog I.2 ni cheir geiryn o flaen mwy ac felly mae’r llinell yn fyr o sillaf. Yn Bod 1 ceir oesys mwy sy’n awgrymu mai dyfaliad ydyw. Dilynwyd hynny i wneud y llinell yn seithsill.

56 merch Rhys  Disgwylir i enw priod dreiglo’n feddal ar ôl enw benywaidd mewn Cymraeg Canol, ond ni chefnogir y treiglad yn y llawysgrifau.

Canwyd y cywydd hwn i ddathlu ailadeiladu neuadd y Faenor yn Aberriw, sef cartref Edward ap Hywel ab Ieuan Llwyd a Gwenllïan ferch Rhys ap Dafydd Llwyd. Perthyn y cywydd i ddosbarth o gerddi gan Guto a’i gyfoeswyr i ddathlu codi neu adnewyddu tai, cf. cerddi 55, 85 a 90. Profa’r dystiolaeth ddendrocronolegol i uchelwyr Cymru yn ystod y bymthegfed ganrif ailadeiladu eu tai a ddifrodwyd o bosibl yn ystod gwrthryfel Owain Glyndŵr. Erys peth o’r gwaith pren hynafol mewn rhai tai ym Mhowys o hyd (Suggett 2003: 153), ond nid oes unrhyw dystiolaeth o'r fath wedi goroesi o’r Faenor yn Aberriw. Er bod cyfeiriadau cynnar at y Faenor, mae olion hynaf y tŷ a adnabyddir heddiw fel y Faenor yn dyddio o 1640. Fodd bynnag, mae Richard Haslam yn awgrymu mai ailadeiladu’r Faenor a wnaethpwyd yr adeg hynny ac i’r tŷ a adeiladodd Edward ap Hywel sefyll hyd at gyfnod Arthur Price, siryf y sir yn 1578 (Haslam 1977: 43–6). Ymhellach, dywed arbenigwyr ar dirluniau ei bod hi’n debygol fod y Faenor heddiw yn sefyll ar safle’r tŷ neuadd canoloesol: ‘It is likely that there has been a house on the site of the present hall since the later Middle Ages, and an adjacent deer park too’ (Silvester and Alfrey 2007: 39). Ar sail hynny, uniaethir lleoliad Parc y Faenor heddiw â lleoliad y tŷ canoloesol.

Yn rhan gyntaf y cywydd dymuna’r bardd iechyd i’r sawl sy’n ymweld â thŷ Edward a dweud ei fod yntau ‘am fynd’ i lys ei noddwr ar y bryn uwch Aberriw (llinellau 1–4). Â’r bardd rhagddo yn yr ail ran i fanylu am ei daith i’r wledd a’r croeso a gaiff gan y ddeuddyn dda, Edward a Gwenllïan. Mae’r bardd yn dymuno gofal Duw dros y tŷ newydd a Gwenllïan, ac mae hyn yn awgrymu eu bod, o bosibl, newydd briodi (9–12). Molir Gwenllïan a’i theulu o’r Tywyn gan ganmol Gwenllïan a’i gŵr unwaith eto am eu haelioni (17–18).

Y tŷ newydd a gaiff sylw yn yr adran nesaf. Mynega’r bardd fod ei gerdd am fod yn llesol i’r adeilad newydd, a’i fod yntau am fendithio’r tŷ â’i farddoniaeth (35–8), sy’n awgrymu’n gryf mai cerdd wedi ei chanu i ddathlu’r Neuadd fawr, newydd, firain yw hon (27). Tŷ o goed a cherrig ydyw, sef o ffrâm dderw ar sylfaen o gerrig (33, 47) gyda’r muriau allanol wedi eu gwyngalchu (44). Dywed Guto ei fod yn dŷ ifanc ar hyn o bryd ond y bydd, rhyw ddiwrnod, yn hen dŷ i ddisgynyddion y ddau. Canmolir y tŷ â gormodiaith ddoniol yn yr adran hon. Mae’n dŷ rhagorol i ddarparu medd a gwin i’r beirdd – yn llawn cystal â holl dai gwin Llundain (34). Dywed sut y byddai rhywun yn gallu gweld y tŷ wrth orwedd mewn gwely yn Lloegr (39–40)! Gallai pobl Caerllion ar Wysg a Môn weld mwg y tŷ a gellid gweld ei furiau gwyn o Forgannwg (41–4). Dyma dŷ sy’n frawd i gastell y Felallt, ac sydd, fel tref Dover, wedi ei leoli ar godiad tir. Pwysleisir eto ei faint a’i uchder (49–56): yn uwch na Sycharth, llys Owain Glyndŵr, yn fwy llydan na thai Powys a Môn a chyda’r naw ystafell angenrheidiol wedi eu cynnwys o dan yr un to (gw. 57n). I gloi, dymuna’r bardd i Edward a Gwenllïan gynnal y neuadd ddisglair yno am amser hir gan ddymuno hiroes i’r pâr ifanc.

Dyddiad
Ni ellir cynnig dyddiad gan na wyddys pryd y daeth y Faenor yn eiddo i Edward ap Hywel. Rhieni Edward, sef Hywel ab Ieuan Llwyd a Myfanwy, oedd yn noddi beirdd yn y Faenor pan ganodd Gwilym ab Ieuan Hen (fl. 1435–70) ddwy gerdd iddynt (GDID cerddi IV a V). Fel y nodir uchod, mae’n bosibl fod y cywydd hwn wedi ei ganu yn fuan ar ôl priodas Edward a Gwenllïan. Byddai’r briodas yn ddigon o reswm i Edward ailadeiladu’r tŷ a’i wneud yn gartref iddo ef a’i wraig newydd. Awgrymir oddeutu 1450au neu hyd yn oed yn gynharach (rhoir dyddiadau geni’r ddau yn Bartrum oddeutu 1430), ac mae’n bosibl fod tad Gwenllïan, Rhys ap Dafydd Llwyd (gw. 22n), yn fyw o hyd, felly cyn 1469.

Golygiad blaenorol
GGl cerdd XXI.

Mesur a chynghanedd
Cywydd, 60 llinell.
Cynghanedd: croes 67% (40 llinell); traws 22% (13 llinell); sain 12% (7 llinell).

2 bryn uchel  Saif y Faenor heddiw ar fryn uchel uwchben pentref Aberriw. Byddai tŷ ar godiad tir i’w weld o bell ac felly’n amlygu statws ac awdurdod ei berchennog i bawb, cf. 19.47 Uchel yw’r llys uwchlaw’r llaill (am Raglan), 56.23–4 Uchel yw craig y Felallt, / Uwch ei ryw ’n amgylch yr allt (am y Penrhyn).

3 Edwart  Edward ap Hywel ab Ieuan Llwyd. Rhoir ei ddyddiad geni gan Bartrum tua 1430.

4 Aberriw  Plwyf ar y ffin rhwng cwmwd Cedewain a Llannerch Hudol, gw. WATU 11. Aeth Aberriw (neu Aber-rhiw) yn Y Berriw yn ddiweddarach o ganlyniad i lafariad ragobennol yn colli ei hansawdd a'i dehongli fel y fannod.

5 Hywel  Sef Hywel ab Ieuan Llwyd ap Dafydd ap Phylip Goch o’r Faenor, tad y noddwr, Edward ap Hywel, gw. WG1 ‘Meilir Gryg’ 5. Priodasai â Myfanwy ferch Madog Llwyd. Hwy oedd noddwyr Gwilym ab Ieuan Hen, gw. GDID cerddi IV a V.

7 Nudd  Nudd Hael ap Senyllt, un o ‘Dri Hael Ynys Prydain’, gw. TYP3 5–7, 464–6 a WCD 509.

7–8 Gruffudd … / Iôr Ffordun  Taid a nain Edward ar ochr ei fam oedd Madog Llwyd a Sioned ferch Gruffudd Ffordun. Roedd Gruffudd Ffordun yn ŵr pwysig yn Nhrefaldwyn yn ystod y bedwaredd ganrif ar ddeg a cheir cyfeiriadau ato yn nogfennau’r cyfnod. Yn ôl yr achau fe briododd Mawd, merch i Syr Ralph Stafford, Cawres, a bu’n stiward i’w dad yng nghyfraith yn ogystal, gw. GSC cerdd 24.

9 Af o’r deml i’r ford yma  Tybed ai cyfeiriad at adeilad crefyddol penodol yw teml yn y llinell hon, un o’r abatai o bosibl? Saif abaty Llanllugan oddeutu wyth milltir i’r gorllewin o’r Faenor. Cyfeiria Guto’n aml at ei daith i dŷ ei noddwr, e.e. 13.21 Af i Flaen-tren, 51.13 Af i’r Wengraig, 55.31 Mi af i’w lys. Gw. hefyd gerdd 30 a Lake 1995: 125–48.

10 deuddyn dda  Am y treiglad meddal i’r ansoddair yn dilyn y ffurf ddeuol deuddyn, gw. TC 61–3.

13 tyddyn  Yng nghyfraith Hywel Dda, defnyddir tyddyn am stad o bedair erw. Nid yw’r ystyr hon yn gweddu yma ac ymddengys mai ‘tŷ’ yn gyffredinol a olygir, sef stad y Faenor.

14 talu rhent  Am yr ystyr ‘tâl, rhodd, budd, elw, cyllid, incwm’ i rhent, gw. GPC 3055. Canmolir Edward am dalu incwm i’r beirdd a swyddogion y llys.

14 tâl y Rhiw  Fe’i dehonglwyd yn enw lle yn GGl, Talyrhiw, ond ni ddarganfuwyd unrhyw Dalyrhiw yn yr ardal a allai fod yn berthnasol i'r cywydd hwn (cf. Evans a Smith 1995: 39). Ceir tal yn aml mewn enwau lleoedd (cf. Tal-y-bont, Tal-y-llyn) a’r ystyr, gan amlaf, yw ‘un pen i rhywbeth, pen draw, pen eithaf’, gw. GPC 3425 d.g. tal2. Gall fod yn gyfeiriad at enw lle anhysbys o amgylch Aberriw gan fod taith afon Rhiw – afon a red trwy Lanllugan, Manafon, Aberriw – yn dod i’w therfyn yr ochr draw i blwyf Aberriw wrth iddi ymuno ag afon Hafren. Cyfeirir at y Rhiw ar ei ben ei hun yn 22 a 56, ac efallai fod yma amwysedd bwriadol rhwng Rhiw fel enw afon a’r enw cyffredin ‘llechwedd’ neu ‘llethr’. Mae Guto mewn man arall yn disgrifio lleoliad tŷ ei noddwr ar y rhiw, gw. 13.24 Af i’r rhiw fwyaf fy rhodd (am Flaen-tren). Gwell, felly, yw dehongli tâl fel ‘taliad’ ac y Rhiw yn enwol am y llys.

20 y Tywyn  Priododd taid Gwenllïan ar ochr ei thad, Dafydd Llwyd ap Dafydd ab Einion, â Gwenllïan ferch Owain ab Gruffudd ab Einion o’r Tywyn, y Ferwig, Ceredigion, gw. WG1 ‘Elystan Glodrydd’ 45.

21 Gwenllïan  Gwenllïan ferch Rhys ap Dafydd Llwyd a gwraig Edward ap Hywel.

22 gwenlloer Rhys  Roedd gwraig Hywel yn ferch i Rys ap Dafydd Llwyd ap Dafydd ab Einion. Canodd Guto i’w dad, Dafydd Llwyd ap Dafydd ab Einion o’r Drenewydd, gw. cerdd 37. Roedd Rhys yn stiward i’r Brenin Edward IV a’i arglwyddiaeth yng Nghedewain, Ceri, Cyfeiliog ac Arwystli a bu farw ym mrwydr Banbri yn 1469.

26 hil fry  Gellir ystyried i’r cywydd hwn gael ei ddatgan mewn gwledd yn neuadd newydd y Faenor a bod hil fry yn gyfeiriad at y teulu a eisteddai ar y bwrdd tâl, sef bwrdd hir ar lwyfan fechan ym mhen y neuadd, cf. DG.net 87.4n. Neu gallai fry olygu ‘rhagddywededig’ a chyfeirio at linachau’r ddau deulu a grybwyllwyd gan y bardd eisoes.

27 neuadd fawr  Y neuadd oedd prif ystafell fyw’r llys. Yn y bymthegfed ganrif roedd y fframiau pren a oedd yn ymestyn o’r muriau hyd y nenfwd i’w gweld yn agored, sef y fframiau a oedd yn cynnal y tŷ. Ar un wal roedd lle tân ac addurnid y waliau eraill â thapestrïau. Eisteddai’r noddwr a’i deulu wrth y bwrdd tâl ym mhen y neuadd ar lwyfan hir a’r gwesteion o’u blaenau, gw. Tai ac Adeiladau: Dodrefn: Byrddau a Meinciau.

29 tair bro  Dyfelir yn betrus mai’r broydd sydd dan sylw yma yw Aberriw, Manafon a Chedewain, y tri phlwyf a oedd yn amgylchynu’r Faenor. Ond gan fod tri yn rhif perffaith, gall y cyfeiriad fod yn llai penodol.

30 tŵr  Mae’n bur debyg mai ystyr ffigurol sydd i tŵr yma, sef y tŷ fel adeilad cadarn ac uchel. Ond mae’n bosibl hefyd fod y Faenor yn cynnwys tŵr yn y cyfnod hwn, yn enwedig o gofio pa mor agos ydoedd i’r ffin â Lloegr.

30 Beuno  Sant a oedd yn enedigol o Aberriw a nawddsant eglwys Aberriw a Betws Cedewain, gw. ByCy 30; cf. GDID IV.34 a GSC 24.12.

31 yn toi awyr  Berfenw o’r enw to sydd â’r ystyr ‘rhywbeth wedi ei orchuddio â tho; cuddio’ yn GPC 3512. Mae’r nenfwd yn ‘cuddio’ yr awyr gan fod y tŷ mor fawr ac uchel, cf. 50 Cae hyd awyr Cydewain.

33 tŷ’r medd  Roedd yn gartref a ddarparai ddigonedd o fedd i’r beirdd, cf. GDID IV.27–8 Tai Olifer Aberyw / Tai’r medd, gorau tir ym yw (‘Moliant Myfanwy o’r Faenor a Hywel ab Ieuan Llwyd ei gŵr’ gan Wilym ab Ieuan Hen).

33 o goed derw a main  Brithir pentref Aberriw heddiw â thai du a gwyn fel sy’n draddodiadol ar ororau Cymru. Mae nifer helaeth ohonynt yn dyddio i gyfnod y Tuduriaid a chynt ac yn goffâd i arddull cynnar tai’r ardal. Ond cesglir yn gyffredinol mai adeiladau o ffrâm bren (‘half-timbered’) o dderw lleol oedd y rhai mwyaf cyfarwydd yn yr ardal ar ddiwedd y bedawredd ganrif ar ddeg a’r bymthegfed ganrif gan gynnwys, yn fwy na thebyg, y Faenor, gw. Haslam 1977: 43–6. Byddai ffrâm bren y muriau yn sefyll ar walblad a orweddai ar sylfaen o gerrig, sef wal fechan a oedd yn ymestyn rhyw droedfedd yn uwch na’r tir, gw. Smith 1988: 76.

41–2 Gweled ei fwg o wlad Fôn / A gâi’r llu, o Gaerllion  Mae ergyd y cwpled hwn yn aneglur, yn enwedig gyda’r ailadrodd rhyfedd a geir yn llinell 43, Ym Môn y gwelid y mwg. Awgrymir fod y bardd yn cyfeirio at weld mwg y tŷ o ddau begwn eithaf y wlad, y naill yn y gogledd, sef Môn, a’r llall yn y de, sef Caerllion ar Wysg yng Ngwent.

43 mwg  Un o’r newidiadau mwyaf i dai neuadd sir Drefaldwyn yng nghanol y bymthegfed ganrif oedd cyfnewid yr aelwyd agored yng nghanol y neuadd am le tân pwrpasol a simnai ar un o’r muriau, gw. Smith 1988: 46. Er na chyfeirir yn benodol yn y gerdd hon at simnai hir, tybed a yw’r cyfeiriad yma at weld y mwg o bell yn awgrymu i Edward ap Hywel adeiladu simnai newydd yn y Faenor? Gw. Williams 1978: 85–99.

43–4 Môn … / … Morgannwg  Cynrychiolant begynau eithaf Cymru.

44 mur gwyn  Arfer gyffredin yn y cyfnod hwn oedd gwyngalchu adeiladau, gw. Peate 1944: 20, cf. GRhGE 2.18n a GSRh 1.29n.

45 y Felallt  Beeston yn Swydd Gaer, ac o bosibl y castell enwog yno, cf. 56.23 Uchel yw craig y Felallt.

46 Dofr  Cyfeirir at dref Dover yn ne-ddwyrain Lloegr yn aml yn y farddoniaeth i gynrychioli un o begynau eithaf Prydain. Yr ergyd yma, fodd bynnag, yw bod Dofr yn dref ar godiad tir fel y Faenor.

47 Dyblu derw, dwbled irwydd  I gysylltu’r to a’r waliau gyda’r fframwaith bren gosodid nifer o barau o goed derw wedi eu pegio’n dynn i’r ffrâm a gall mai hynny a olygir gyda’r cyfuniad dyblu derw, sef cyplau o dderw. Ond gellir hefyd ei ddehongli fel derw wedi ei ddyblu, gw. un o’i ystyron yn ôl GPC 1113 d.g. dyblu, sef ‘leinio’. Byddai hyn yn ddisgrifiad o’r deunydd a oedd yn leinio’r gwaith pren ym mhaneli’r fframwaith, sef brigau o goed ifainc wedi eu plethu i’w gilydd ac yna’u llenwi â mwd neu glai. Ategir y dehongliad hwn gan y ddelwedd nesaf dwbled irwydd. Gwisgid y ddwbled (sef côt dynn) o dan arfwisg a’r ergyd yw bod y gwaith pren neu’r waliau mewnol yn debyg i du mewn dwbled. Defnyddir trosiadau dillad ac arfwisgoedd yn aml gan y beirdd i ddisgrifio ymddangosiad adeiladau a’u pensaernïaeth, cf. GTP 16.11–12 A’i fur fal gwisgo curas, / O nen i lawr yn iäen las (am y Tŷ Gwyn yn Abermo).

48 dinas Iorc ’mdanaw  Un o drefi pwysicaf Lloegr yn y bymthegfed ganrif oedd Efrog a chyfeiriad, fe ymddengys, at furiau’r dref honno a geir yma. Disgrifia Steane (1985: 56) y muriau fel ‘the most complete set of medieval town walls in England, and among the finest in Europe’. Y ddelwedd yma felly yw bod y muriau a amgylchynai’r Faenor fel muriau dinas Efrog.

49 Caewyd ymysg coed a main  Ymddengys fod fframwaith pren y tŷ wedi ei orchuddio â tho carreg, fel y disgrifir yma gan y bardd. Mewn cywydd arall yn disgrifio tŷ Siôn Mechain yn Llandrunio, awgrymir mai cerrig o fynydd cyfagos Cornatun (Corndon Hill) oedd deunydd y to, gw. 85.23–4 Cerrig ar frig awyr fry / Cornatun yn cau’r nawty. Ymhellach, gw. Tai ac Adeiladau: Gwneuthuriad: Gwaith Maen.

50 Cydewain  Y cwmwd rhwng afonydd Rhiw a Hafren lle y saif y Faenor heddiw.

51 Sycharth  Enw llys Owain Glyndŵr yn Llansilin ym Mhowys a thestun cerdd enwog gan Iolo Goch sy’n disgrifio’r llys yn fanwl iawn, gw. GIG cerdd X. Llosgwyd Sycharth i’r llawr gan y Brenin Harri V yn 1403. Daeth yn llathen fesur i’r beirdd wrth ddisgrifio adeiladau, cf. 90.38 Neuadd fal seren Owain a’r nodyn esboniadol. Gw. hefyd Roberts 1973: 12–47.

54 is Manafon  Pentref rhyw bedair milltir i’r gorllewin ac ychydig i’r gogedd o Aberriw (sy’n egluro is yma).

55 gwart  Benthyciad o’r Saesneg ward neu garde, gw. GPC 1586–7 ac OED Online s.v. ward, n.2. Yr ystyr orau yma yw ‘cwrt mewnol (castell), … gwarchodfa, amddiffynfa’, rhan o’r clos neu’r iard a oedd o amgylch y tŷ, cf. 105.1–2 Llydan oedd gastell Edwart / A’i dyrau gwych a’i dair gwart. Odlir gwart ag enwau priod fel Edwart a Risiart yn aml gan Guto, cf. 103.10, 26, 105.1–2, 13.

56 braich y Rhiw  Ceir lle o’r enw Braich y Rhiw yn Nhywyn, Meirionnydd, yn ôl ArchifMR, ac enw priod sydd yma yn ôl GGl. Ond cysylltiad â’r Tywyn yng Ngheredigion sydd gan deulu Gwenllïan yn ôl yr achau. Tybed ai trosiad am y tŷ yw braich y Rhiw a bod y bardd, unwaith eto, yn chwarae ar ystyr ‘rhiw, llechwedd’ ac afon Rhiw? Cf. 90.35–6 Yng ngwar rhiw yngo y rhoed / Angel diargel derwgoed (am Foeliwrch). Un o ystyron braich yn GPC 307 yw ‘esgair (o fynydd), pentir’: addas iawn o gofio lleoliad uchel y Faenor.

57 nawty  Yn ôl cyfraith Hywel Dda adeiladwyd naw tŷ ar gyfer y brenin, sef neuadd, ystafell, cegin, capel, ysgubor, odyn, ystabl, cynordy neu gyfordy a ‘thŷ bach’ yn y naw tŷ. Ond yn yr Oesoedd Canol cynnar, nid oedd y cyfan o dan yr un to. Y ganmoliaeth yma o bosibl yw bod pob neu ‘ystafell’ wedi eu cynnwys o fewn un adeilad. Dichon fod naw hefyd yn rhif perffaith ac mai ystyr nawty erbyn y cyfnod hwn oedd ‘tŷ a chanddo bob ystafell angenrheidiol’, hynny yw yn berffaith a chyflawn, gw. Roberts 1986: 9; cf. 85.21–2 Neuadd hir newydd yw hon, / Nawty’n un a’r tai’n wynion.

60 newydd, hen  Llifa’r thema o wrthgyferbyniad rhwng yr hen a’r newydd trwy’r cywydd, cf. 31–2 Tŷ ieuanc yn toi awyr, / Tŷ hen fo i’u plant a’u hŵyr.

Llyfryddiaeth
Evans, G.G. and Smith, D.W. (1995), ‘The Place-names of Berriw’, Mont Coll 83: 1–40
Haslam, R. (1977), ‘A Note on the Architecture of Vaynor Park’, Mont Coll 65: 43–6
Lake, A.C. (1995), ‘Goblygiadau Clera a Golwg ar Ganu Guto’r Glyn’, YB XX: 125–48
Peate, I.C. (1944), The Welsh House: A Study in Folk Culture (Liverpool)
Roberts, E.P. (1973), ‘Tŷ Pren Glân mewn Top Bryn Glas’, TCHSDd 22: 12–47
Roberts, E.P. (1986), Tai Uchelwyr y Beirdd 1350–1650 (Caernarfon)
Silvester, R. and Alfrey, J. (2007), ‘Vaynor: A Landscape and its Buildings in the Severn Valley’, J. Finch and K. Giles (eds.), Estate Landscapes: Design, Improvement and Power in the Post-medieval Landscape (Woodbridge)
Smith, P. (1988), Houses of the Welsh Countryside (London)
Steane, J. (1985), The Archaeology of Medieval England and Wales (London)
Suggett, R. (2003), ‘Dendrochronology: Progress and Prospects’, S. Briggs (ed.), Towards a Research Agenda for Welsh Archaeology (Oxford)
Williams, E. (1978), ‘Yr Aelwyd: The Architectural Development of the Hearth in Wales’, Folk Life, 16: 85–99

This poem was composed to celebrate the rebuilding of the new house at Vaynor in Berriew, the home of Edward ap Hywel ab Ieuan Llwyd and Gwenllïan daughter of Rhys ap Dafydd Llwyd. A number of poems by Guto and his contemporaries celebrate the building or renovating of houses, cf. poems 55, 85 and 90. Dendrochronological evidence suggests that many uchelwyr rebuilt their homes in the fifteenth century, perhaps as a result of damage sustained during the Glyndŵr rebellion. Some fifteenth-century timber survives in many houses in Powys (Suggett 2003: 153). Although there are early references to a house at Vaynor, the oldest part of the present house dates to 1640. However, Richard Haslam suggests that in the 1640s the ‘modern’ house was actually constructed on an older structure; the fifteenth-century house built by Edward ap Hywel was evidently still standing in 1578, when it was the home of Arthur Price, the sheriff of the shire (Haslam 1977: 43–6). Furthermore, landscape experts agree that the present mansion stands on the same site as the old medieval hall: ‘It is likely that there has been a house on the site of the present hall since the later Middle Ages, and an adjacent deer park too’ (Silvester and Alfrey 2007: 39). Therefore, it is very likely that the location of Vaynor Park today is the same as that of the medieval house described in this poem.

In the first section of the poem, the poet wishes good health to whoever visits the home of Edward and states his intention to go to his patron’s house on the hill above Berriew (lines 1–4). He goes on to describe his journey to the welcoming feast that he’ll receive from y ddeuddyn dda, ‘the two kind people’, Edward and Gwenllïan. The poet wishes that God may protect Edward’s house and his wife, which may suggest that they were recently married (9–12). He praises Gwenllïan and her family from Tywyn, and then both Gwenllïan and her husband once more for their generosity (17–18).

The house itself is the subject of the next section. Guto states that his cywydd will be beneficial for the new house, almost as if he is giving it his blessing (35–8). This strongly suggests that the poem was composed to celebrate the ‘grand hall, new and beautiful’ at Vaynor (27). We learn that the house is constructed of timber and stones, possibly an oak frame on a stone foundation (33, 47), with the external walls whitewashed (44). Guto states that the house is now a young one, but some day it will be an old house for the descendants of Edward and Gwenllïan. This section is full of humorous exaggerations: the house is equal to all the wine houses of London in terms of mead and wine for the poets; it is so large that it can be seen by someone sleeping in a bed in England (39–40)! People from as far as Caerleon and Anglesey could see the smoke rise from the house and its whitewashed walls could be seen from Glamorgan (41–4). The house is the brother of Beeston castle, raised above the land like the town of Dover and surrounded by walls similar to those of the city of York. The size and height of the house is again emphasized (49–56): it is higher than Sycharth, the home of Owain Glyndŵr, and wider than any house in Powys or Anglesey with all of its nine rooms under one roof. The poem ends by wishing that Edward and Gwenllïan may maintain this splendid hall for a long time, thus wishing them also a long life.

Date
It is not possible to date this poem because it is not known when the estate was passed on to Edward ap Hywel. His parents, Hywel ab Ieuan Llwyd and Myfanwy, were the patrons at Vaynor when Gwilym ab Ieuan Hen (fl. 1435–70) composed his poems to them (see GDID poems IV and V). As noted above, it is possible that this poem was composed soon after the marriage of Edward and Gwenllïan, a good enough reason for the rebuilding of the house in order to establish it as a home for the couple. This could be in the 1450s or earlier if P.C. Bartrum’s suggestion of c.1430 as a possible date of birth for the pair is correct. It is also possible that Gwenllïan’s father, Rhys ap Dafydd Llwyd, was still alive (see 22n). He died in 1469 at the battle of Banbury.

The manuscripts
This poem occurs in 7 manuscripts. There are two copies in the hand of Humphrey Davies, Brog I.2 and Bod 1. The earliest copy, Brog I.2, seems to be the closest to the source. However, there are some incomplete lines in this copy where Davies has left gaps. It is possible that he copied the poem from another source (X1 in the stemma) which was faulty or unclear. The other copy in his hand, Bod 1, has some variations, but they are ‘corrections’ rather than true variant readings. Also, there are no gaps in this copy which could suggest that Davies completed the lines himself. J 101 is a copy of Brog I.2 and Pen 100 is a copy of Bod 1. Pen 152 is also connected to Bod 1 but with some variations.

stema
Stemma

Previous edition
GGl poem XXI.

Metre and cynghanedd
Cywydd, 60 lines.
Cynghanedd: croes 67% (40 lines), traws 21% (13 lines), sain 12% (7 lines).

2 bryn uchel  Y Faenor or Vaynor Park today stands on a high hill above the village of Berriew. An elevated house would be visible from afar, displaying the status and authority of its owner, cf. 56.23–4 Uchel yw craig y Felallt, / Uwch ei ryw ’n amgylch yr allt ‘Beeston’s rock is high, / higher is his lineage around the slope’ (for Penrhyn); 19.47 Uchel yw’r llys uwchlaw’r llaill ‘The court rises taller than any other’ (of Raglan).

3 Edwart  Edward ap Hywel ab Ieuan Llwyd. Bartrum suggests that he was born c.1430.

4 Aberriw  The name of a parish on the border between the commotes of Cedewain and Llannerch Hudol, see WATU 11. The original pretonic vowel at the beginning of the word Aberriw (i.e. Aber-rhiw ‘mouth of river Rhiw’) has been reinterpreted as the definite article, giving rise to the form Y Berriw (and English Berriew).

5 Hywel  Hywel son of Ieuan Llwyd ap Dafydd ap Phylip Goch of Vaynor was the father of Edward ap Hywel, see WG1 ‘Meilir Gryg’ 5. He married Myfanwy daughter of Madog Llwyd. They were the patrons of Gwilym ab Ieuan Hen, see GDID poems IV and V.

7 Nudd  Nudd Hael ap Senyllt, one of ‘Three Generous Men’ recorded in the Triads, see TYP3 5–7, 464–6 and WCD 509.

7–8 Gruffudd … / Iôr Ffordun  The grandparents of Edward on his mother’s side were Madog Llwyd and Sioned, daughter of Gruffudd Ffordun. Gruffudd Ffordun was an important man in Montgomery during the fourteenth century and there are some references to him in the documents of the period. According to the genealogies he married Maud, the daughter of Sir Ralph Stafford of Caus and he was also a steward to his father-in-law, see GSC poem 24.

9 Af o’r deml i’r ford yma  Is it likely that teml (‘temple’ or ‘sanctuary’) refers to a specific religious building, maybe one of the abbeys? Not far from Vaynor (about eight miles) was the abbey of Llanllugan. Guto often refers to his journeys to his patron’s houses, e.g. 13.21 Af i Flaen-tren (‘I will go to Blaen-tren’), 51.13 Af i’r Wengraig (‘I will go to Y Wengraig’), 55.31 Mi af i’w lys (‘I’ll go to his court’); see also poem 30 and Lake 1995: 125–48.

10 deuddyn dda  For the lenition of the adjective da ‘kind’ or ‘good’ here following the dual form deuddyn ‘two people’, see TC 61–3.

13 tyddyn  In the Welsh laws of Hywel Dda, tyddyn applies to an estate of four acres. Here it seems to mean ‘estate’ or ‘house’ in general.

13 talu rhent  GPC 3055 gives the meaning ‘payment, gift, benefit, profit revenue, income’ to rhent ‘rent’. Guto is commending Edward for his payment to poets and others.

14 tâl y Rhiw  This is interpreted as a place name, Talyrhiw, in GGl, but no place called Talyrhiw has been found which could be relevant to this poem (see Evans and Smith 1995: 39). The word tal is fairly common in place names, cf. Tal-y-bont, Tal-y-llyn, and among its meanings in GPC 3425 s.v. tâl2 are ‘end (of object), gable end, furthest or highest end’. It could be a reference to an unknown place around Berriew: the river Rhiw, which runs through Llanllugan, Manafon and Berriew, comes to an end at the other side of Berriew parish when it joins the river Severn. Guto refers to y Rhiw on its own in lines 22 and 56 and he could possibly be using rhiw as the name of the river as well as in the meaning ‘slope’ or ‘hillside’. In other poems he describes his patron’s house as y rhiw, cf. 13.24 Af i’r rhiw fwyaf fy rhodd ‘I will go to the hillside where my gift was greatest’ (for Blaen-tren). However, an even better meaning here is to interpret tâl as ‘taliad’, ‘payment’ and that y Rhiw is a metonymy for the court.

20 y Tywyn  The grandfather of Gwenllïan on her father’s side, Dafydd Llwyd, married Gwenllïan, daughter of Owain ab Gruffudd ab Einion of Y Tywyn, Ferwig, Ceredigion, see WG1 ‘Elystan Glodrydd’ 45.

21 Gwenllïan  Gwenllïan, the daughter of Rhys ap Dafydd Llwyd and wife of Edward ap Hywel.

22 gwenlloer Rhys  Edward‘s wife was the daughter of Rhys ap Dafydd Llwyd ap Dafydd ab Einion. Guto composed a poem to Rhys’s father, Dafydd Llwyd of Newtown, see poem 37. Rhys was steward of King Edward IV’s lordships in Cedewain, Ceri, Cyfeiliog and Arwystli and died at the battle of Banbury in 1469.

26 hil fry  One suggestion is that Guto sang this poem before an audience at a feast in the new hall at Vaynor and that hil fry ‘the lineage yonder’ could be a reference to the family sitting at the high table on a small platform at the end of the hall, cf. DG.net 87.4n. However, fry could also mean ‘above mentioned’ since the poet has already mentioned the lineages of both their families in the poem.

27 neuadd fawr  The hall was the main living area in a medieval court. In the fifteenth century, the timber frames ascending from the floor to the roof were visible and those frames were the main support of the house. On one wall there would be a fireplace and on the others tapestries were hung. The patron and his family would sit at the high table at the end of the hall and the guests would sit in front of them, see Houses and Buildings: Furniture: Tables and Benches.

29 tair bro  The three regions could be Berriew, Manafon and Cedewain: the three surrounding parishes of Vaynor. But tri ‘three’ could also be a perfect number rather than a specific reference.

30 tŵr  It is likely that tŵr ‘tower’ is used figuratively here, meaning that the house was a solid and tall building. But it is also possible that the house had a tower in this period, especially being so close to the English border.

30 Beuno  A saint native to Berriew and the patron saint of the churches of Berriew and Betws Cedewain, see ByCy 30; cf. GDID IV.34 and GSC 24.12.

31 yn toi awyr  A verbal noun formed from the noun to ‘roof’ and meaning ‘to roof’, ‘to cover’ or ‘to hide’, see GPC 3512. The vaulted roof hid the sky because the house was so large and high, cf. 50 Cae hyd awyr Cydewain ‘the enclosure of Cedewain which stretches to the sky’.

33 tŷ’r medd  The house provided plenty of mead for the poets, cf. GDID IV.27–8 Tai Olifer Aberyw / Tai’r medd, gorau tir ym yw ‘Houses of the Oliver of Berriew, / houses of mead, it is the best land for me.’

33 o goed derw a main  The village of Berriew today is dotted with black and white houses, as is traditional on the Welsh border. Most of them date to the Tudor period or later and are a reminder of the style of earlier houses in this part of Powys. It is generally agreed that half-timbered houses of local oak were the most familiar style in this region at the end of the fourteenth century and during the fifteenth century, and most probably that was the style of the medieval hall at Vaynor Park, see Haslam 1977: 43–6. The timber frame would stand on a partition, which was constructed on a stone foundation , see Smith 1988: 76.

41–2 Gweled ei fwg o wlad Fôn / A gâi’r llu, o Gaerllion  The force of this couplet is unclear, especially with the repetition of Môn in line 43 Ym Môn y gwelid y mwg ‘The smoke could be seen in Anglesey.’ The poet is probably claiming that smoke from the house can be seen from the two furthest points of Wales, namely Anglesey in the north and Caerleon in the south.

43 mwg  One of the greatest developments that took place in the middle of the fifteenth century regarding the hall houses of Montgomeryshire was to replace the open hearth in the centre of the hall with a proper fireplace and a chimney on one of the walls, see Smith 1988: 46. Is it likely that Edward ap Hywel replaced his hearth with a fireplace in his new hall at Vaynor? See Williams 1978: 85–99.

43–4 Môn … / … Morgannwg  Anglesey and Glamorgan represent the furthest points of Wales.

44 mur gwyn  A common custom in this period was to limewash buildings, see Peate 1944: 20, cf. GRhGE 2.18n and GSRh 1.29n.

45 Y Felallt  Beeston in Cheshire and possibly the famous Beeston castle, cf. 56.23 Uchel yw craig y Felallt ‘Beeston’s rock is high.’

46 Dofr  Dover in south-east England often represents one of the furthest points of Britain in medieval poetry. However, its purpose here is to imply that Vaynor was raised on higher ground, like Dover.

47 Dyblu derw, dwbled irwydd  The phrase dyblu derw ‘oak that has been doubled’ could be a reference to the many pairs of oak trusses which were tightly pegged to the main timber frame to bond the roof and the walls. But dyblu could also mean ‘to line (a garment)’, see GPC 1113, and here it could describe the material used to line the inside panels of the timber frame, which were branches of young trees pleated into each other and filled with mud and clay. This interpretation is strengthened by the next image, dwbled irwydd ‘doublet of fresh timbers’. The doublet (a tight coat) was worn underneath armour, and here the poet suggests that the timber or the internal walls of the building are similar to the inside of a doublet. Terms connected with clothing and armour were widely used as metaphors to describe the appearance of buildings by the poets, cf. GTP 16.11–12 A’i fur fal gwisgo curas, / O nen i lawr yn iäen las ‘with its wall like wearing a cuirass, / a pale sheet of ice from the ceiling downwards’ (on the Tŷ Gwyn at Barmouth).

48 dinas Iorc ’mdanaw  York was one of the most important towns in England in the fifteenth century, and this is probably a reference to the town walls which Steane (1985: 56) describes as ‘the most complete set of medieval town walls in England, and among the finest in Europe’. Guto suggests that the walls around Vaynor are similar to the town walls of York.

49 Caewyd ymysg coed a main  It is likely that the timber frame was covered with a roof of stones or slates, as the poet suggests here. In a poem describing the house of Siôn Mechain, Llandrinio, Guto hints that the material used for the roof came from the nearby Corndon Hill, see 85.23–4 Cerrig ar frig awyr fry / Cornatun yn cau’r nawty ‘Stones from Corndon Hill on top in the sky above / a roof for the nine buildings’. For further discussion, see Houses and Buildings: Construction: Masonry.

50 Cydewain  The commote between the rivers Rhiw and Severn.

51 Sycharth  Owain Glyndŵr’s court in Llansilin, Powys, and the subject of a famous poem by Iolo Goch, where he describes the court in detail, see GIG poem X. In 1403 King Henry V put Sycharth to the torch. The court became a standard comparison for the poets when describing buildings, cf. 90.38 Neuadd fal seren Owain ‘a hall like Owain’s star’, and see further 90.38n (explanatory). See also Roberts 1973: 12–47.

54 is Manafon  A village about four miles to the west and slightly to the north of Berriew (which explains is ‘below’ here).

55 gwart  Borrowed from the English ward or garde, see GPC 1586–7 and OED Online s.v. ward, n.2 meaning ‘the (inner or outer) circuit of the walls of a castle; the ground between two encircling walls’, that is, the part of the close or yard that surrounded the house, cf. 105.1–2 Llydan oedd gastell Edwart / A’i dyrau gwych a’i dair gwart ‘Wide was Edward’s castle / with its fine towers and three wards.’ The word gwart is often rhymed with proper names like Edwart and Risiart by Guto, cf. 103.10, 26, 105.1–2, 13.

56 braich y Rhiw  There is a place called Braich y Rhiw in Tywyn, Merioneth, according to ArchifMR, and the editors of GGl suggest that it is a proper name here. However, the family connection was with Y Tywyn in Ceredigion according the genealogies. Is it likely that braich y Rhiw is a metaphor for the house itself here, and that the poet, once again, is playing on the meaning of rhiw ‘slope’ and Rhiw, the river? Cf. 90.35–6 Yng ngwar rhiw yngo y rhoed / Angel diargel derwgoed ‘There in the slope’s nape was placed / a clear, oakwood angel’ (for Moeliwrch). One of the meanings of braich in GPC 307 is ‘ridge or spur (of mountain), headland’, which is quite appropriate considering the high location of Vaynor.

57 nawty  According to the Welsh laws of Hywel Dda, nine houses were built for the king: a hall, a bedroom, a kitchen, a chapel, a barn, a kiln, a stable, a gate-house and a ‘toilet’. In the early Middle Ages, these were not under the same roof. The reference to nawty ‘nine houses’ here could simply mean that the new house at Vaynor had all of the ‘rooms’ required in one building. Nine could often convey perfection and it is possible that nawty by this period simply meant ‘a house with all of the essential rooms’, that is a ‘perfect’ and ‘complete’ house, see Roberts 1986: 9 and cf. 85.21–2 Neuadd hir newydd yw hon, / Nawty’n un a’r tai’n wynion ‘This is a long new hall, / nine buildings in one, the buildings being white.’

60 newydd, hen  The contrast between the old and new is a theme that runs through the poem, cf. lines 31–2 Tŷ ieuanc yn toi awyr, / Tŷ hen fo i’u plant a’u hŵyr ‘a young house hiding the sky, / may it be an old house for their children and grandchildren’.

Bibliography
Evans, G.G. and D.W. Smith (1995), ‘The Place-names of Berriw’, Mont Coll 83: 1–40
Haslam, R. (1977), ‘A Note on the Architecture of Vaynor Park’, Mont Coll 65: 43–6
Lake, A.C. (1995), ‘Goblygiadau Clera a Golwg ar Ganu Guto’r Glyn’, YB XX: 125–48
Peate, I.C. (1944), The Welsh House: A Study in Folk Culture (Liverpool)
Roberts, E.P. (1973), ‘Tŷ Pren Glân mewn Top Bryn Glas’, TCHSDd 22: 12–47
Roberts, E.P. (1986), Tai Uchelwyr y Beirdd 1350–1650 (Caernarfon)
Silvester, R. and Alfrey, J. (2007), ‘Vaynor: A Landscape and its Buildings in the Severn Valley’, J. Finch and K. Giles (eds.), Estate Landscapes: Design, Improvement and Power in the Post-medieval Landscape (Woodbridge)
Smith, P. (1988), Houses of the Welsh Countryside (London)
Steane, J. (1985), The Archaeology of Medieval England and Wales (London)
Suggett, R. (2003), ‘Dendrochronology: Progress and Prospects’, S. Briggs (ed.), Towards a Research Agenda for Welsh Archaeology (Oxford)
Williams, E. (1978), ‘Yr Aelwyd: the Architectural Development of the Hearth in Wales’, Folk Life, 16: 85–99

Cliciwch ar rif llinell i weld amrywiadau
Image Dialog
Edward ap Hywel, 1450, a Gwenllïan ferch Rhys, 1450, o’r FaenorGwenllïan ferch Rhys o’r Faenor

Edward ap Hywel, fl. c.1450, a Gwenllïan ferch Rhys, fl. c.1450, o’r Faenor

Top

Canodd Guto gywydd mawl (cerdd 38) i Edward ap Hywel o’r Faenor a’i wraig gyntaf, Gwenllïan ferch Rhys. Un gerdd arall i Edward a oroesodd, sef cywydd mawl gan Owain ap Llywelyn ab y Moel (GOLlM cerdd 13). Canodd Gwilym ab Ieuan Hen gywydd ac awdl foliant i rieni Edward, sef Hywel ab Ieuan Llwyd a Myfanwy ferch Gruffudd (GDID cerddi IV a V). Canodd Guto gywydd mawl (cerdd 37) i daid Gwenllïan, sef Dafydd Llwyd ap Dafydd o’r Drenewydd.

Achresi
Seiliwyd yr achresi isod ar WG1 ‘Elystan Glodrudd’ 45, ‘Meilyr Gryg’ 1, 5; WG2 ‘Elystan Glodrudd’ 45 A1, ‘Meilyr Gryg’ 3A, 5A. Nodir mewn print trwm yr unigolion a enwir gan Guto yn ei gerdd i Edward, a thanlinellir enwau’r noddwyr.

lineage
Achres Edward ap Hywel o’r Faenor

Cafodd tad Edward, Hywel ab Ieuan Llwyd, hefyd fab o’r enw Morus Goch gyda Siân ferch Hywel a merch o’r enw Marian gydag Arglwyddes Brychdwn. Fel y gwelir, roedd Edward yn ddisgynnydd i Feilyr Gryg, gŵr y credir iddo ymgartrefu yn y Llwynmelyn yn Nhregynon, un o blwyfi Cedewain (L. Dwnn: HV i, 283).

lineage
Achres Gwenllïan ferch Rhys o’r Faenor

Gwraig gyntaf Edward oedd Gwenllïan ferch Rhys o’r Drenewydd. Ar ei thad, Rhys ap Dafydd Llwyd, gw. Dafydd Llwyd ap Dafydd. Roedd dau o neiaint Gwenllïan, Arthur ap Tomas a Mathau Goch ap Tomas, yn siryfion y sir yn 1548 a 1578. Roedd ail wraig Edward, Elisabeth, yn ferch i Siôn Corbed, gŵr a roes ei nawdd i Owain ap Llywelyn ab y Moel (GOLlM cerdd 14).

Priododd Catrin, unig ferch Edward a Gwenllïan, ŵr o’r enw Gruffudd ap Hywel ab Ieuan Blaenau. Ceir casgliad o ddogfennau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru dan y teitl Vaynor Park Estate, a dyddiad y ddogfen hynaf yn y casgliad yw 1459. Nodir yn y ddogfen honno i ŵr o’r enw Hywel ab Ieuan dderbyn y felin ŷd a’r pandy yn Aberriw gan Richard dug Iorc (LlGC Vaynor Park Estate 315). Uniaethwyd y gŵr hwnnw â Hywel ab Ieuan Llwyd o’r Faenor, tad Edward ap Hywel, gan fod y ddogfen wedi ei chadw yng nghasgliad y stad. Fodd bynnag, dadleuodd Thomas (1979: 91–109) mai Hywel ab Ieuan Blaenau ydoedd.

Y Faenor yn Aberriw
Cartref Edward a Gwenllïan oedd y Faenor yn Aberriw yng nghwmwd Cedewain. Cysylltir Phylib Goch, gorhendaid Edward ar ochr ei dad, â’r Faenor ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar ddeg yn achresi Bartrum (WG1 ‘Meilir Gryg’ 5). Fodd bynnag, mae hanes cynnar yr adeilad yn niwlog. Fel nifer o dai eraill ym Mhowys, mae’n bosibl i’r tŷ brofi peth difrod yn ystod gwrthryfel Owain Glyndŵr, pan losgwyd nifer o dai ar y Gororau (Huws 2007: 97–138). O’r herwydd, ailadeiladwyd nifer helaeth o dai yn y bymthegfed ganrif yn unol â’r datblygiadau diweddaraf ym maes pensaernïaeth (Suggett 1996: 28). Fodd bynnag, ni oroesodd unrhyw dystiolaeth o waith adeiladu cyffelyb yn y Faenor gan i’r tŷ gael ei ailadeiladu’n llwyr yn yr ail ganrif ar bymtheg (Haslam 1977: 43–6). Dyddir y gwaith adeiladu cynharaf yno heddiw i 1640. Nid oes amheuaeth, fodd bynnag, fod y Faenor yn dŷ neuadd mawreddog yn amser Edward a Gwenllïan (Silvester and Alfrey 2007: 39).

Llyfryddiaeth
Haslam, R. (1977), ‘A Note on the Architecture of Vaynor Park’, Mont Coll 65: 43–6
Huws, B.O. (2007), ‘Ailadeiladu Bywyd ar ôl Gwrthryfel Glyndŵr: Tystiolaeth y Canu i Foelyrch’, Dwned, 13: 97–137
Silvester, R. and Alfrey, J. (2007), ‘Vaynor: A Landscape and its Buildings in the Severn Valley’, J. Finch and K. Giles (eds.), Estate Landscapes: Design, Improvement and Power in the Post-medieval Landscape (Woodbridge)
Suggett, R. (1996), ‘The Chronology of Late-Medieval Timber Houses in Wales’, Vernacular Architecture, xxvii: 28–37
Thomas, S.P. (1979), ‘A Postscript to “Branches of the Blayney Family” ’, Mont Coll 67: 91–108

Gwenllïan ferch Rhys o’r Faenor

Top

Gw. Edward ap Hywel a Gwenllïan ferch Rhys o’r Faenor


Top
 • AASTAnglesey Antiquarian Society and Field Club Transactions, 1913- ŷŵ
 • ActauActauyr Apostolion yn y Testament Newydd
 • ActsThe Acts of the Apostles in the New Testament
 • APD.Gwenallt Jones (gol.), Yr Areithiau Pros (Caerdydd,1934)
 • Arch CambArchaeologia Cambrensis, 1846
 • ArchifMRCronfa Ddata Enwau Lleoedd: Archif Melville Richards / Archif Melville Richards Place-name Database
 • <http://www.e-gymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr>
 • Arm PIfor Williams (gol.), Armes Prydein o Lyfr Taliesin (Caerdydd, 1955)
 • Arm P2Ifor Williams (ed.), Armes Prydain from the Book of Taliesin, English version by Rachel Bromwich (Dublin, 1972)
 • ASCentM. Paul Bryant-Quinn (gol.), Apocrya Sin Cent (Aberystwyth, 2004)
 • BBwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, 1921-93
 • BaLlawysgrif yng nghasgliad Prifysgol Cymru, Bangor
 • Ba(M)Llawysgrif yng nghasgliad Bangor (Mostyn) ym Mhrifysgol Cymru, Bangor
 • BarnwyrLlyfry Barnwyr yn yr Hen Destament
 • BDHenry Lewis (gol.), Brut Dingestow (Caerdydd, 1942)
 • BDeD.Simon Evans, Buchedd Dewi (Caerdydd, 1959)
 • BDGOwen Jones a William Owen (goln.), Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym (Llundain, 1789)
 • BeirnJ. Morris Jones, Y Beirniad (1911-20)
 • BettisfieldCasgliad Bettisfield yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / The Bettisfield collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BLLlawysgrifau Ychwanegol yngnghasgliad y Llyfrgell Brydeinig, Llundain / The Additional Manuscripts in the British Library, London
 • BlBGCC Marged Haycock (gol.), Blodeugerdd Barddas o Ganu Crefyddol Cynnar (Llandybe, 1994)
 • Bl BXIV Dafydd Johnston (gol.), Blodeugerdd Barddas o'r Bedwaredd Ganrif arDdeg (Llandybe, 1989)
 • BodLlawysgrif yng nghasgliad Bodewryd, ynLlyfrgell Genedlaethol Cymru, Abersytwyth / A manuscript in the Bodewryd collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BodWLlawysgrif Gymreig yng nghasgliadLlyfrgell Bodley, Rhydychen / A Welsh manuscript in the Bodleian Library, Oxford
 • 1 BrenhinoeddLlyfr Cyntaf y Brenhinoedd yn yr Hen Desatement
 • 2 BrenhinoeddAil Lyfr y Brenhinoedd yn yr Hen Destament
 • BrenSaesThomas Jones (gol.), Brenhinedd y Saesson (Caerdydd, 1971)
 • BritishHOBritish History Online http://www.british-history.ac.uk>
 • BrMIfor Williams (gol.), Breuddwyd Maxen (Bangor,1908)
 • BrM2Brynley F. Roberts (ed.), Breudwyt Maxen Wledic (Dublin, 2005)
 • BrogLlawysgrif yng nghasgliad Brogyntyn, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Brogyntyn collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BRhMelville Richards (gol.), Breudwyt Ronabwy (Caerdydd, 1948)
 • BTThomasJones (gol.), Brut y Tywysogyon PeniarthMs. 20 (Caerdydd, 1941)
 • BYThomas Jones (gol.), Y Bibyl Ynghymraec (Caerdydd, 1940)
 • ByCyY Bywgraadur Cymreig hyd 1940(Llundain, 1953)
 • ByCy Ar-leinY Bywgraffiadur Ar-lein
 • <http://yba.llgc.org.uk/cy/index.html>
 • CLlawysgrifyn Llyfrgell Ganolog Caerdydd / A manuscript in Cardiff Central Library
 • CAIfor Williams (gol.), Canu Aneirin, (Caerdydd, 1938)
 • CAMBMCatalogueof Additions to the Manuscripts in the British Museum
 • CCJ. Fisher (ed.), The Cefn Coch MSS (Liverpool, 1889)
 • CCRCalendarof the close rolls preserved in the Public Record Office [12721509] (London,1900-63)
 • CDJohn Morris-Jones, Cerdd Dafod (Rhydychen, 1925)
 • CFGMelville Richards, Cystrawen y Frawddeg Gymraeg (ail arg.,Caerdydd, 1970)
 • CLC2Meic Stephens (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (ailarg., Caerdydd, 1997)
 • CLlHIfor Williams (gol.), Canu Llywarch Hen (Caerdydd, 1935)
 • CLlLlBrynley F. Roberts (ed.), CyfrancLludd a Llefelys (Dublin, 1975)
 • CMLlawysgrif yng nghasgliad Cwrtmawr, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Cwrtmawrcollection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • CMCSCambridge Medieval Celtic Studies,19811993; Cambrian Medieval CelticStudies, 1993
 • CMOC2Dafydd Johnston (gol.), Canu Maswedd yr Oesoedd Canol (ailarg., Pen-y-bont ar Ogwr, 1998)
 • CO3 Rachel Bromwich a D. Simon Evans(goln.) gyda chymorth D.H. Evans Culhwchac Olwen (Caerdydd, 1997)
 • CPRCalendar of Patent Rolls preserved in the Record Office (London, 18911986)
 • CSTBP.J.Donovan (gol.), Cywyddau Serch y Tri Bedo(Caerdydd, 1982)
 • CTIfor Williams (gol.), Canu Taliesin (Caerdydd, 1960)
 • CTCCatrin T. Beynon Davies, `Cerddir TaiCrefydd (M.A. Cymru [Bangor], 1973)
 • CyY Cymmrodor, The Magazine of the HonourableSociety of Cymmrodorion, 18771951
 • CylchgCHSFeirCylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirion (n)ydd, 1949
 • CylchgHCCylchgrawnHanes Cymru, 1960
 • Cylchg LlGC Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru,1939
 • ChOIfor Williams (gol.), Chwedleu Odo (Wrecsam, 1926)
 • 1 Chronicles The First Book of the Chronicles in the Old Testament
 • 2 Chronicles The Second Book of the Chronicles in the Old Testament
 • Datguddiad`Datguddiad Ioan' yn y Testament Newydd
 • DBHenry Lewis a P. Diverres (goln.), Delwy Byd (Caerdydd, 1928)
 • DEThomas Roberts (gol.), Gwaith Dafydd ab Edmwnd (Bangor, 1914)
 • DGAHelenFulton (ed.), Selections from the Dafyddap Gwilym Apocrypha (Llandysul, 1996)
 • DGG Ifor Williams a TRoberts (goln.), Cywyddau Dafydd ap Gwilym ai Gyfoeswyr (Bangor, 1914)
 • DGG2Ifor Williams a T. Roberts (goln.), Cywyddau Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr(ail arg., Caerdydd, 1935)
 • DG.netDafydd ap Gwilym.net <http://www.dafyddapgwilym.net>
 • DNThomasRoberts and Ifor Williams (eds.), ThePoetical Works of Dafydd Nanmor (Cardi and London, 1923)
 • DNB2H.C.G. Matthew and B. Harrison (eds.), Oxford Dictionary of National Biography (Oxford, 2004)
 • DNBOnlineOxford Dictionary of National Biography <http://www.oxforddnb.com/>
 • DWBWelsh Biography Online
 • <http://yba.llgc.org.uk/en/index.html>
 • DWHMichael Powell Siddons, The Development of Welsh Heraldry (3vols., Aberystwyth, 19913)
 • L.Dwnn: HVS.R. Meyrick (ed.), Heraldic Visitations of Wales (Llandovery,1846)
 • EANCR.J. Thomas, Enwau Afodyn a Nentydd Cymru Caerdydd, 1938)
 • EEWT.H. Parry-Williams, The English Element in Welsh (Londons, 1923)
 • tudesÉtudes celtiques, 1936
 • EVWM.E. Griths, Early Vaticination in Welsh with English Parallels (Cardi, 1937)
 • EWGTP.C. Bartrum (ed.), Early Welsh Genealogical Tracts (Cardiff, 1966)
 • GJ. Lloyd-Jones (gol.), Geirfa Barddoniaeth Gynnar Gymraeg(Caerdydd, 1931-63)
 • GazMFEWGazetter of Markets and fairs in England and Wales to 1516 <http://www.history.ac.uk/cmh/gaz/gazweb2.html>
 • GBDdGwaith Bleddyn Ddu, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 1994)
 • GBFRhian M. Andrews et al. (goln.), Gwaith Bleddyn Fardd a Beirdd Eraill AilHanner y Drydedd Ganrif ar Ddeg (Caerdydd, 1996)
 • GCR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Casnodyn (Aberystwyth, 1999)
 • GCBMiNerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr,i (Caerdydd, 1991)
 • GCBMiiNerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr,ii (Caerdydd, 1995)
 • GDBN.G. Costigan (Bosco) et al. (goln.), Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill o FeirddHanner Cyntaf y Drydedd Ganrif ar Ddeg (Caerdydd, 1995)
 • GDCR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Dafydd y Coed a beirdd eraill o LyfrCoch Hergest (Aberystwyth, 2002)
 • GDEpOwen Thomas (gol.), Gwaith Dafydd Epynt (Aberystwyth, 2002)
 • GDG Thomas Parry (gol.), Gwaith Dafydd ap Gwilym(Caerdydd, 1952)
 • GDG3 Thomas Parry (gol.), Gwaith Dafydd ap Gwilym (trydydd arg., Caerdydd, 1979)
 • GDGorErwain H. Rheinallt (gol.), Gwaith Dafydd Gorlech (Aberystwyth,1997)
 • GDIDA.Eleri Davies (gol.), Gwaith Deio ab Ieuan Du a Gwilym ab Ieuan Hen (Caerdydd, 1992)
 • GDLlW. Leslie Richards (gol.), Gwaith Dafydd Llwyd o Fathafarn(Caerdydd, 1964)
 • Genesis`Llyfr Genesis' yn yr Hen Destament
 • GenesisThe Book of Genesis in the Old Testament
 • GEOR. Geraint Gruydd a Rhiannon Ifans(goln.), Gwaith Einion Oeiriad a Dafydd Ddu o Hiraddug, gol. (Aberystwyth, 1997)
 • GGDTN.G. Costigan (Bosco) et al. (goln.), Gwaith Gruudd ap Dafydd ap Tudur, Gwilym Ddu o Arfon, Trahaearn Brydydd Mawr ac Iorwerth Beli (Aberystwyth, 1995)
 • GGHD.J. Bowen (gol.), Gwaith Gruudd Hiraethog (Caerdydd, 1990)
 • GGGrBarry J. Lewis ac Eurig Salisbury (goln.), Gwaith Gruffudd Gryg(Aberystwyth 2010)
 • GGlJ. Llywelyn Williams ac Ifor Williams (goln.), Gwaith Gutor Glyn (Caerdydd, 1939)
 • GGl2 J. Llywelyn Williams ac Ifor Williams(goln.), Gwaith Guto'r Glyn (ail arg., Caerdydd, 1961)
 • GGLlRhiannon Ifans (gol.), Gwaith Gruudd Llwyd ar Llygliwiaid Eraill(Aberystwyth, 2000)
 • GGMDiBarry J. Lewis (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, i, Canu i deulu Penmynydd (Aberystwyth, 2003)
 • GGMD iiBarry J. Lewis (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, ii, Canu Crefyddol (Aberystwyth, 2005)
 • GGMDiiiAnn Parry Owen (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, iii, Canu Amrywiol (Aberystwyth, 2007)
 • GGrGRhiannon Ifans, Ann Parry Owen,W. Dyfed Rowlands ac Erwain H. Rheinallt (goln.), Gwaith Gronw Gyriog, Iorwerth ab y Cyriog, Mab Clochyddyn, Gruudd ap Tudur Goch ac Ithel Ddu (Aberystwyth, 1997)
 • GHCIslwyn Jones (gol.), Gwaith Hywel Cilan (Caerdydd, 1963)
 • GHCEMHuw Ceiriog Jones (gol.), Gwaith Huw Ceiriog ac Edward Maelor(Caerdydd, 1990)
 • GHDA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Huw ap Dafyddap Llywelyn ap Madog (Aberystwyth, 1995)
 • GHSDylanFoster Evans (gol.), Gwaith Hywel Swrdwala'i deulu (Aberystwyth, 2000)
 • GIBHGwaithIeuan Brydydd Hir (gol.), M. Paul Bryant-Quinn (Aberystwyth, 2000)
 • GIFHowell L. Jones ac E.I. Rowlands(gol.), Gwaith Iorwerth Fynglwyd(Caerdydd, 1975)
 • GIGD.R. Johnston (gol.), Gwaith Iolo Goch (Caerdydd, 1988)
 • GILlFM. Paul Bryant-Quinn (gol.), Gwaith Ieuan ap Llywelyn Fychan, Ieuan Llwyd Brydydd a Lewys Aled (Aberystwyth, 2003)
 • GIRhR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Ieuan ap Rhydderch (Aberystwyth,2003)
 • GLDA. Cynfael Lake (gol.), Gwaith Lewys Daron (Caerdydd, 1994)
 • GLGCDafydd Johnston (gol.), Gwaith Lewys Glyn Cothi (Caerdydd,1995)
 • GLMEurys I. Rowlands, Gwaith Lewys Mn (Caerdydd, 1975)
 • GLMorgA. CynfaelLake (gol.), Gwaith Lewys Morgannwg (dwy gyfrol, Aberystwyth, 2004)
 • GLlR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Llawdden (Aberystwyth, 2006)
 • GLlBHAnn Parry Owen a Dylan Foster Evans(gol.), Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap Gwilym, Hillyn ac eraill (Aberystwyth, 1996)
 • GLlFKathleen Anne Bramley et al. (gol.), Gwaith Llywelyn Fardd I ac Eraill o Feirdd y Ddeuddegfed Ganrif (Caerdydd, 1994)
 • GLlGDafydd Johnston (gol.), Gwaith Llywelyn Goch ap Meurig Hen(Aberystwyth, 1998)
 • GLlLlElin M. Jones (gol.), Gwaith Llywarch ap Llywelyn `Prydydd y Moch' (Caerdydd, 1989)
 • GMBJ.E. Caerwyn Williams et al. (gol.), Gwaith Meilyr Brydydd a'i Ddisgynyddion (Caerdydd, 1994)
 • GMBrA. Cynfael Lake (gol.), Gwaith Mathau Brwmld (Aberystwyth,2002)
 • GMDHuw Meirion Edwards (gol.), Gwaith Madog Dwygraig (Aberystwyth,2006)
 • GMRhEnid Roberts (gol.), Gwaith Mareduddap Rhys ai Gyfoedion (Aberystwyth, 2003)
 • GMWD. Simon Evans, A Grammar of Middle Welsh (Dublin, 1964)
 • GMWLTimothy Lewis, A Glossary of Mediaeval Welsh Law (Manchester,1913)
 • GOE. Bachellery (d.), Loeuvre potique de Gutun Owain(Paris, 19501)
 • GOLlMEurys Rolant (gol.), Gwaith Owain ap Llywelyn ab y Moel(Caerdydd, 1984)
 • GP G.J. Williams ac E.J. Jones (gol.), Gramadegaur Penceirddiaid (Caerdydd,1934)
 • GPBHuw Meirion Edwards (gol.), Gwaith Prydydd Breuan, Rhys ap Dafydd ab Einion, Hywel Ystorm, a cherddi dychan dienw o Lyfr Coch Hergest (Aberystwyth,2000)
 • GPCGeiriadur Prifysgol Cymru (Caerdydd, 1950)
 • GPC2Geiriadur Prifysgol Cymru (ail argraad, Caerdydd, 2003)
 • GPhEM.Paul Bryant-Quinn (gol.), Gwaith Syr Phylib Emlyn, Syr Lewys Meudwy a Mastr Harri ap Hywel (Aberystwyth, 2001)
 • GRhBEurys I. Rowlands (gol.), Gwaith Rhys Brydydd a Rhisiart ap Rhys (Caerdydd,1976)
 • GRhGEDylan Foster Evans (gol.), Gwaith Rhys Goch Eryri (Aberystwyth, 2007)
 • GSCA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Sin Ceri (Aberystwyth, 1996)
 • GSCyfR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Dafydd Bach ap Madog Wladaidd 'Sypyn Cyfeiliog a Llywelyn ab y Moel (Aberystwyth, 1998)
 • GSDTRhiannon Ifans (gol.), Gwaith Syr Dafydd Trefor (Aberystwyth, 2005)
 • GSHA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Sin ap Hywel (Aberystwyth, 1999)
 • GSRhNerys Ann Jones ac Erwain Haf Rheinallt(gol.), Gwaith Sefnyn, Rhisierdyn,Gruudd Fychan ap Gruudd ab Ednyfed a Llywarch Bentwrch (Aberystwyth,1995)
 • GSTEnid Roberts (gol.), Gwaith Sin Tudur (2 gyf., Caerdydd,1980)
 • GTPThomas Roberts (gol.), Gwaith Tudur Penllyn ac Ieuan ap TudurPenllyn, gol. (Caerdydd, 1958)
 • GwynLlawysgrif yng nghasgliad J. Gwyneddon Davies, yn Llyfrgell Prifysgol Cymru, Bangor
 • GyBDafydd Johnston (gol.), Galar y Beirdd: Marwnadau Plant/Poets'Grief: Medieval Welsh Elegies for Children (Caerdydd, 1993)
 • HCLlLeslie Harries (gol.), Gwaith Huw Cae Llwyd ac Eraill(Caerdydd, 1953)
 • HPEHistoriaPeredur vab Efrawc, gol. Glenys Witchard Goetinck (Caerdydd, 1976)
 • HPFJ.Y.W. Lloyd, The History of Powys Fadog, (6 vols., London, 18817)
 • IDIfor Williams (gol.), Casgliad o Waith Ieuan Deulwyn (Bangor,1909)
 • IGEHenry Lewis, Thomas Roberts ac IforWilliams (gol.), Cywyddau Iolo Goch acEraill (Bangor, 1925)
 • IGE2Henry Lewis, Thomas Roberts ac IforWilliams (gol.), Cywyddau Iolo Goch acEraill (ail arg., Caerdydd, 1937)
 • IGPDafydd Johnston (ed.), Iolo Goch: Poems (Llandysul, 1993)
 • Ioan`Yr Efengyl yn l Sant Ioan' yn y Testament Newydd
 • JMHRSJournalof the Merioneth Historical and Record Society, 1949
 • JohnThe Gospel according to John in theNew Testament
 • JudgesThe Book of Judges in the Old Testament
 • KAA 2Patricia Williams (gol.), Kedymdeithyas Amlyn ac Amic (Caerdydd,1982)
 • 1 KingsThe First Book of the Kings in the Old Testament
 • 2 KingsThe Second Book of the Kings in the Old Testament
 • LBSS. Baring-Gould and J. Fisher, The Lives of the British Saints (4vols., London, 190713)
 • Luc`Yr Efengyl yn l Sant Luc' yn yTestament Newydd
 • LukeThe Gospel according to Luke in theNew Testament
 • LlAJ. Morris Jones and John Rhŷs (eds.), The Elucidarium from Llyvyr Agkyr Llandewivrevi (Oxford, 1894)
 • LlBS.J. Williams a J.E. Powell (gol.), Cyfreithiau Hywel Dda yn l Llyfr Blegywryd(Caerdydd, 1942)
 • LlCyLlnCymru, 1950
 • LlGCLlawysgrif yng nghasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the collection of theNational Library of Wales, Aberystwyth
 • LlIAled Rhys Wiliam (ed.), Llyfr Iorwerth (Cardi, 1960)
 • LlstLlawysgrif yng nghasgliad Llanstephan, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Llanstephan collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • Marc`Yr Efengyl yn l Sant Marc' yn y Testament Newydd
 • MarkThe Gospel according to Mark in the New Testament
 • Mathew`Yr Efengyl yn l Sant Mathew' yn y Testament Newydd
 • MatthewThe Gospel according to Matthew in the New Testament
 • MCFY Mynegai i Farddoniaeth Gymraeg y Llawysgrifau / The Index to Welsh Poetry inManuscript
 • <http://maldwyn.llgc.org.uk>
 • MEDMiddle English Dictionary (Michigan, 1963)
 • MonWMonastic Wales <http://www.monasticwales.org>
 • MontCollCollections Historical and Archaeological... by the Powysland Club, 1868
 • MosLlawysgrif yng nghasgliad Mostyn, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Mostyn collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • MWMDaniel Huws, Medieval Welsh Manuscripts (Cardiand Aberystwyth, 2000)
 • NCENewCatholic Encyclopaedia (New York, 1967-79)
 • NCLWMeic Stephens (ed.), The New Companion to the Literature of Wales(Cardiff, 1998)
 • NLWJNational Library of Wales Journal, 1939
 • OBWVThomasParry (ed.), The Oxford Book of Welsh Verse (Oxford, 1976)
 • OCD3Simon Hornblower and Antony Spawforth(eds.), The Oxford Classical Dictionary(third ed., Oxford, 1996)
 • ODCC3F.L. Cross and E.A. Livingstone (eds.), The Oxford Dictionary of the Christian Church (third ed., Oxford, 1967, revised 2005)
 • OED2The Oxford English Dictionary (second ed., Oxford, 1989)
 • OED OnlineThe Oxford English Dictionary
 • <http://www.oed.com>
 • PACFJ.E. Griffith, Pedigrees of Anglesey and Carnarvonshire Families (Bangor, 1914)
 • PenLlawysgrif yng nghasgliad Peniarth, ynLlyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Peniarth collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • Peniarth49E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (gol.), Peniarth 49 (Caerdydd, 1929)
 • Peniarth67E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (ed.), Peniarth 67 (Cardiff, 1918)
 • Peniarth76E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (gol.), Peniarth 76 (Caerdydd, 1927)
 • PKM Ifor Williams (gol.), Pedeir Keinc y Mabinogi (Caerdydd, 1930)
 • PsalsmThe Psalms in the Old Testament
 • RBJohn Rhs and J. Gwenogvryn Evans(eds.), The Text of the Bruts from the Red Book of Hergest (Oxford, 1890)
 • RCAHM (Anglesey)An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Anglesey (London, 1937)
 • RCAHM (Caernarvonshire) An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Caernarvonshire (3 vols.,London, 1956, 1960, 1964)
 • RCAHM (Flint)An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire, Vol II: County of Flint (London, 1912)
 • RCAHM (Merionethshire) An Inventory of Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Merionethshire (London, 1921)
 • RepWMDaniel Huws, Repertory of Welsh Manuscripts (iw gyhoeddi)
 • RevelationThe Revelation to John in the New Testament
 • RMJohn Rhs and J. Gwenogvryn Evans(eds.), The Text of the Mabinogion from the Red Book of Hergest(Oxford, 1887)
 • RWMJ. Gwenogvryn Evans (ed.), Report on Manuscripts in the Welsh Language(London, 18981910)
 • SalmauLlyfr y Salmau yn yr Hen Destament
 • SCStudiaCeltica, 1966
 • SoldierLMEThe Soldier in later Medieval England
 • <http://www.medievalsoldier.org>
 • StoweLlawysgrif o gasgliad Stowe yn yLlyfrgell Brydeinig
 • TAT. Gwynn Jones (gol.), Gwaith Tudur Aled (Caerdydd, 1926)
 • TCT.J.Morgan, Y Treigladau au Cystrawen (Caerdydd,1952)
 • TCHSTransactionsof the Caernarvonshire Historical Society, 1939
 • TCHSDdTrafodionCymdeithas Hanes Sir Ddinbych, 1952
 • TCHSGTrafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon,1939
 • TDHSTransactionsof the Denbighshire Historical Society, 1952
 • THSCTheTransactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1892/3
 • TLlMG.J. Williams, Traddodiad Llenyddol Morgannwg (Caerdydd, 1948)
 • TYP3Rachel Bromwich (ed.), Trioedd Ynys Prydein: The Triads of the Island of Britain (third ed., Cardi, 2006)
 • WATU Melville Richards, Welsh Administrative and TerritorialUnits (Cardi, 1969)
 • WBOnlineWelsh Biography Online <http://yba.llgc.org.uk/en/index.html>
 • WCDP.C. Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend up to about A.D. 1000 (Aberystwyth, 1993)
 • WGJ. Morris Jones, A Welsh Grammar (Oxford, 1913)
 • WG1P.C.Bartrum, Welsh Genealogies AD 300-1400 (Cardiff, 1974)
 • WG2P.C. Bartrum, Welsh Genealogies AD 1400-1500 (Aberystwyth, 1983)
 • WHRThe Welsh History Review, 1960-
 • WMJ. Gwenogvryn Evans (ed.), The White Book Mabinogion (Pwllheli,1907; adargraffiad, Caerdydd, 1973)
 • WyLlawysgrif yng nghasgliad Wynnstay, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Wynnstay collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • YBJ.E. Caerwyn Williams (gol.), Ysgrifau Beirniadol, (Dinbych, 1965 )
 • YBHMorgan Watkin (gol.),Ystorya Bown de Hamtwn, (Caerdydd, 1958)
 • YCM2Stephen J. Williams (gol.), Ystorya de Carolo Magno (ail arg.,Caerdydd, 1968)
 • YER. Iestyn Daniel (gol.), Ymborth yr Enaid (Caerdydd, 1995)
 • YEPWCGruffydd Aled Williams (gol.), Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal (Caerdydd, 1986)
 • YGIVGwilymLloyd Edwards (gol.), Ystorya Gwlat Ieuan Vendigeit (Caerdydd, 1999)
 • YMThA.O.H. Jarman (gol.), Ymddiddan Myrddin a Thaliesin (Caerdydd, 1951)