Chwilio uwch
 
55 – Moliant i Wiliam ap Gruffudd o Gochwillan
Golygwyd gan Eurig Salisbury


1Mae gwahawdd ym a gohir
2Draw gan hael i drigo’n hir:
3Wiliam ap Gruffudd waywlas
4Ap Rhobin, gwreiddin y gras.
5I’w dai y’m gwahoddai hwn
6Ac i’m hoes drwy gomhisiwn.
7Mawr amod ym a rwymodd,
8Mwy yw fy rhwym am fy rhodd.
9Mae da Wiliam i’m dwylaw,
10Mae’n feistr ym yn f’oes draw.
11Gwely ares goleurym
12A siambr deg sy’n barod ym.
13Mae yno i ddyn mwyn a ddêl
14Fwrdd a chwpwrdd a chapel
15A gwych allor Gwchwillan
16Ac aelwyd teg i gael tân;
17Y mae deuwres i ’mdiro:
18Ei goed o’r glyn gyda’r glo.
19Gwledd fraisg ac ymgeledd fry,
20Gwin aml a’i gywain ymy.
21Ni châi Ddafydd, llywydd llwyd,
22Gan Ifor ryw giniewfwyd;
23Iolo Goch ni welai gael
24Rhyw fwythau yn nhref Ithael.
25Eiddil yw llu i ddal llys
26Wrth enaid yr wyth ynys;
27Nid gwychder, nid gwayw awchdwn,
28Nid hael hael ond dwylaw hwn.
29Fy nef, ei fro ef, erioed
30Fu lan Ogwen flaeneugoed.
31Mi af i’w lys, mwyfwy wledd,
32Mal eidion moel i adwedd;
33Ni ddof fyth o Wynedd fawr
34O dai Wiliam hyd elawr.

35Bwrw ydd wyf, beraidd ofeg,
36Breuglod hir i’r briglwyd teg.
37Samson yn awchlon a wnaeth
38Â’i flew arian filwriaeth;
39Wiliam â’i wallt, waywlym ŵr,
40Arial mawl, yw’r ail milwr.
41Tew ei blaid, llonaid pob llys,
42Trwy Wynedd a’r tair ynys:
43Llwyn o iachau’n llawn iechyd,
44Llin y gŵr, yw Llŷn i gyd.
45Môn a ddaw i’r man ydd êl,
46Meirionnydd, mae ar annel.
47Blodau aml ei blaid yma,
48Blodeuyn y ddeuddyn dda,
49Ei dad a’i fam, odid fyth
50Rôi haelion ryw wehelyth.
51O’u mab hirbraff mae perbren
52Y sy grair i sir Gaer wen.
53Y sirif fyth oeswr fo
54A swyddau’r wlad sy eiddo.
55Mal Gwilym ail y gelwynt
56Mab Gruffudd ar gynnydd gynt;
57Urddas o enw, gras a grym,
58I hwn eilwaith hen Wilym!

1Mae gwahoddiad i mi a chyfle i aros
2gan ŵr hael acw i breswylio’n hir:
3Wiliam ap Gruffudd ap Rhobin glas ei waywffon,
4gwraidd y caredigrwydd.
5Gwahoddai hwn fi i’w dai
6ac am weddill fy oes drwy gomisiwn.
7Rhwymodd amod mawr i mi,
8mae fy rhwym yn fwy oherwydd fy rhodd.
9Mae cyfoeth Wiliam yn fy nwylo,
10mae’n feistr i mi acw yn fy oes.
11Mae gwely ares disglair a chadarn
12ac ystafell deg yn barod ar fy nghyfer i.
13Mae i ddyn mwyn a ddaw yno
14fwrdd a chwpwrdd a chapel
15ac allor wych Cochwillan
16ac aelwyd deg i gael tân;
17mae dau fath o wres ar gyfer ymdwymo:
18ei goed o’r glyn ynghyd â’r glo.
19Gwledd helaeth a chynhaliaeth fry,
20a llawer o win i mi a’i gludo oll ar fy nghyfer.
21Ni châi Dafydd, arweinydd penllwyd,
22bryd o fwyd tebyg gan Ifor;
23ni welai Iolo Goch gael
24yr un math o foethusrwydd yn nhŷ Ithel.
25Eiddil yw llu o bobl o ran cynnal llys
26mewn cymhariaeth ag anwylyd yr wyth ynys;
27nid oes gwychder, nid oes gwaywffon fylchog ei min,
28nid oes gŵr hael haelionus ac eithrio dwylo hwn.
29Fy nefoedd erioed fu glan afon Ogwen
30goediog ei blaenau, ei fro ef.
31Fe af i’w lys fel yr â eidion moel adref,
32gwledd fwy o hyd;
33ni ddof fyth o Wynedd fawr
34o dai Wiliam hyd elor.

35Rwy’n gyrru clod rhugl, helaeth i’r gŵr penllwyd, teg,
36bwriad pêr.
37Gwnaeth Samson waith milwr
38yn awchus â’i wallt arian;
39Wiliam â’i wallt yw’r ail filwr,
40gŵr llym ei waywffon, anian moliant.
41Helaeth yw ei deulu drwy Wynedd
42a’r tair teyrnas, llond pob llys:
43coedwig o achau’n llawn iechyd
44yw Llŷn i gyd, llinach y gŵr.
45Daw Môn i’r fan lle’r â,
46mae Meirionnydd yn barod.
47Blodau niferus yw ei deulu yma,
48blodeuyn y ddau dda,
49ei dad a’i fam,
50prin y byddai pobl hael yn rhoi’r fath dylwyth.
51O’u mab tal a chryf mae pren pêr
52sy’n drysor i sir Gaernarfon deg.
53Boed y siryf yn gyfoeswr i mi am byth
54ac mae swyddau’r wlad yn eiddo iddo.
55Fel ail Wilym fab Gruffudd
56ar gynnydd gynt y’i galwent;
57boed urddas, gras a grym i hwn eto
58yn sgil enwogrwydd hen Wilym!

55 – In praise of Wiliam ap Gruffudd of Cochwillan

1There’s an invitation and delay for me
2from a generous man yonder to reside for a long time:
3Wiliam ap Gruffudd ap Rhobin blue his spear,
4root of the kindness.
5This man invited me to his houses
6and for the rest of my life through a commission.
7He bound a great agreement for me,
8greater is my bond because of my gift.
9Wiliam’s wealth is in my hands,
10he’s my master yonder in my time.
11A bright and sturdy arras bed
12and a fair chamber are ready for me.
13There are for a gentle man who comes there
14a table and cupboard and chapel
15and Cochwillan’s brilliant altar
16and a fair hearth for a fire;
17there are two types of heat for warming:
18his trees from the glen along with the coal.
19A sumptuous feast and sustenance above,
20plenty of wine and it all gathered for me.
21Dafydd, grey-headed leader,
22wouldn’t get such a meal from Ifor;
23Iolo Goch wouldn’t see himself receive
24such luxury in Ithel’s home.
25A host of people are feeble in terms of holding court
26in comparison with the loved one of the eight islands;
27there’s no brilliance, there’s no spear with a notched edge,
28there’s no extremely generous man apart from this man’s hands.
29My heaven was always the bank
30of the sylvan-sourced river Ogwen, his land.
31I’ll go to his court like a bald bullock goes homeward,
32a greater and greater feast;
33I’ll never come from great Gwynedd
34from Wiliam’s houses until I’m on my bier.

35I’m casting a flowing, ample song of praise
36for the fair, grey-headed man, sweet intent.
37Samson eagerly did a soldier’s work
38with his silver hair;
39Wiliam with his hair is the second soldier,
40sharp-speared man, essence of praise.
41His family is abundant throughout Gwynedd
42and the three realms, the full of every court:
43the whole of Llŷn is a wood of pedigrees
44full of health, the man’s lineage.
45Anglesey will come to the place he goes,
46Meirionnydd is ready.
47His family are numerous flowers here,
48flower of two good people,
49his father and mother,
50hardly ever would generous people provide such stock.
51From their tall and strong son there is a luscious tree
52that is a treasure for fair Caernarfonshire.
53May the sheriff always be my contemporary
54and the duties of the land are his.
55They’d call him a second progressing
56Gwilym son of Gruffudd of yore;
57may this man have honour, grace
58and strength again by old Gwilym’s renown!

Y llawysgrifau
Ceir y gerdd hon mewn 22 o lawysgrifau. Copïwyd tri thestun cynharaf y gerdd yn negawdau olaf yr unfed ganrif ar bymtheg: Ba (M) 5, LlGC 3051D a LlGC 8497B. Ceir perthynas agos rhwng y ddau gyntaf ac mae’n debygol eu bod yn rhannu’r un gynsail (X1; gw. y stema), ond gall fod y copïydd wedi diwygio ambell linell wrth gopïo’r tro cyntaf ac wedyn wedi cadw ei lygad ar y testun hwnnw wrth gopïo’r eildro. Ceir perthynas agos rhwng LlGC 3051D a LlGC 21248D (gw. 38n), ond nid yw’n debygol fod y naill yn ffynhonnell i’r llall (gw. 6n a 7n). Amheuir bod gan Richard Cynwal destun BL 14978 wrth ymyl pan gopïodd ei destun ef o’r gerdd yn LlGC 21248D (gw. 51n a 52n). Ond bernir bod tystiolaeth LlGC 21248D, ar y cyfan, gyfwerth â thystiolaeth Ba (M) 5 a LlGC 3051D ynghyd o ran ceisio ail-greu’r hyn a geid yn X1. Cododd Thomas Wiliems destun LlGC 8497B o ffynhonnell wahanol (X3) na cheid arni gystal graen ag X1 (gw. 7n, 29n a 44n). Mae’n debygol iawn fod X4 yn deillio o X3 (gw. nodiadau 7, 12, 17, 28, 29, 36, 43, 48, 51 a 55), ond mae rhai darlleniadau yn nhestunau diweddar BL 15010 a LlGC 9166B yn awgrymu bod darlleniadau amrywiol wedi eu hychwanegu’n ddiweddarach at destun X4 o ffynhonnell a chanddi berthynas agosach â’r gynsail (efallai Pen 73). Ni all X4 ddeillio o LlGC 8497B (gw. 11n, 40n a 50n).

Digon cymysg yw tystiolaeth y testunau sy’n deillio o X2 (a brofir gan 35n, 37n, 40n a 43n). Collwyd pum cwpled o destun Bod 1 a gwelir ôl ailwampio arno, o bosibl yn sgil traddodi llafar (gw. 30 ogwydd yn lle Ogwen, 37n, 39 arial wr yn lle waywlym ŵr a 52n). Nid yn sgil anghofrwydd eithr drwy dorri’r ddalen y collwyd llinellau o destun Pen 71, lle ceir nifer o ddarlleniadau newydd digon gwamal (gw. 11 gwely yscwier golerwym yn lle Gwely ares goleurym, 32 eidol yn lle eidion a 34 felawr yn lle elawr). Felly hefyd, i raddau, destun BL 14978 (gw. 6 dan yn lle drwy, 11n a 57n). Ond noder bod nifer o ddarlleniadau Pen 71 a BL 14978 yn ategu darlleniadau testun glân Pen 73. Er nad yw’r testun hwnnw’n gwbl ddibynadwy (gw. 40n) ceir ynddo rai darlleniadau unigryw a deniadol sydd fel pe baent yn rhagori ar yr hyn a geir mewn testunau eraill (gw. 7n, 22n, 52n a 57n). Ond mae union addasrwydd y darlleniadau hynny’n awgrymu’n gryf eu bod yn waith copïydd galluog nad oedd yn fodlon â’r hyn a geid yn y gynsail (bernir iddo adfer y darlleniad cywir yn llinell 7). Amheuir bod testun y gynsail yn aneglur yn llinell 7 ac yn wallus yn llinellau 22 a 57. Rhoddwyd blaenoriaeth i destunau X1 ac X2, gyda llygad ar dystiolaeth ategol X3.

Trawsysgrifiadau: LlGC 3051D, LlGC 8497B, LlGC 21248D a Pen 73.

stema
Stema

Teitl
Gall fod dylanwad hen Wilym yn y llinell olaf ar deitl y gerdd yn Pen 73 kowydd ir hen Wiliams o Gwckwillan, ond gallai hefyd fod yn adlewyrchu’r ffaith mai mab Wiliam, sef Wiliam ap Wiliam, oedd aelod cyntaf y teulu i fabwysiadu’r cyfenw Wiliams (gw. Wiliam ap Gruffudd). Teg galw Wiliam yn hen hefyd er mwyn gwahaniaethu rhyngddo a’i fab, Wiliam, a’i ŵyr, Wiliam arall. Noder hefyd y teitl a geir yn LlGC 9166B kowydd i w’ ap gr’ ap Robin v waith gut[o] vr [g]lyn wedi iddo [v]yned yn dall [p]an gafodd [e]f [wah]add i gwchilla’ [tr]a fae ef fyw. Er bod Guto’n henwr pan ganodd y gerdd hon mae’n debygol mai hanesyn amdano yn abaty Glyn-y-groes a geir yma ac a ailblannwyd yng Nghochwillan.

1 gwahawdd  Dilynir X1 ac X2. Gthg. darlleniad GGl gwahodd yn y llawysgrifau eraill. Haws cael yr ail o’r cyntaf nag fel arall.

4 Rhobin  Dilynir BL 15010, Bod 1, Bodley Welsh e 7 a Pen 73. Ceir R-, a allai ddynodi rh-, ym mhob llawysgrif arall ac eithrio Pen 71 a BL 14978 r- (cf. GGl Robin).

6 Ac i’m hoes drwy gomhisiwn  Dilynir mwyafrif y llawysgrifau (cf. 19.64 Gymhwysaw dy gomhisiwn). Gthg. Ba (M) 5 a LlGC 3051D Ac i’m oes drwy gomisiwn a darlleniad GGl yn Bod 1 gomisiwn.

7 Mawr amod ym a rwymodd  Dilynir LlGC 21248D a Pen 73. Gthg. Ba (M) 5, LlGC 3051D ac X2 (collwyd dechrau’r llinell yn Bod 1 yn sgil torri’r ddalen ond fe’i copïwyd yn Pen 100 pan oedd yn gyflawn) Mae’r amod ym a rwymodd. Rhaid trin y darlleniad hwnnw fel cwestiwn er mwyn gwneud synnwyr ohono, ond go brin fod hynny’n debygol. Mae darlleniad X3 Mae’r amod mawr a rwymodd yn awgrymu bod rhyw anhawster â’r llinell hon yn y gynsail. Tybed a ychwanegwyd mawr uwchben y llinell ac i gopïwyr X1 ac X2 ei gynnwys yn yr un modd fel darlleniad amrywiol, ac i gopïydd X3 ei ymgorffori yn ail ran y llinell? Ategir mawr ar ddechrau’r llinell gan y radd gymharol mwy ar ddechrau’r llinell nesaf (cf. 97.47–8 Mawr yw cost post Powystir, / Mwy no thraul mewn neithior hir).

9–10  Ni cheir y cwpled hwn yn Bod 1.

10 Mae’n feistr ym yn f’oes draw  Llinell chwesill oni ddeellir feistr yn ddeusill (noder mai feistr yw’r ffurf ym mhob llawysgrif). Ceir fy oes yn Bodley Welsh e 7 a LlGC 8497B, ond bernir na ellir dibynnu ar dystiolaeth y ddwy lawysgrif hynny’n unig.

11 ares  Gthg. BL 14978 ac X4 a roes. Dilynodd GGl ddarlleniad BL 14901 aras, sef ffurf ar yr un gair (gw. GPC2 412 d.g. aras).

12 sy’n  Gthg. darlleniad gwallus X3 sy (ac eithrio LlGC 9166B).

15 Gwchwillan  Dilynir BL 15010, LlGC 8497B, LlGC 9166B, LlGC 21248D a Pen 73. Cf. Ba (M) 5, Bodley Welsh e 7, CM 23 a LlGC 3051D gwchillan, BL 14978, Bod 1 (darlleniad gwreiddiol) a Pen 71 gychwillan. Sylwer mai Cychwillan a geir yng nghywydd Gwilym ap Sefnyn i daid Wiliam, sef Rhobin ap Gruffudd (gw. Williams 1997: 91). Am wahanol ffurfiau ar yr enw, gw. ArchifMR d.g. Cochwillan.

16 aelwyd teg  Dilynir mwyafrif y llawysgrifau a’i ystyried yn ddarlleniad anos. Gthg. darlleniad GGl yn Ba (M) 5, LlGC 3051D a Pen 71 aelwyd deg. Gall mai’r anadliad caled a adlewyrchir gan t-, ond gellir trin aelwyd yn enw benywaidd a gwrywaidd yn ôl GPC2 85.

17 Y mae deuwres i ’mdiro  Dilynir X1 a dwy o lawysgrifau X2, sef Pen 71 a Pen 73. Gthg. dwy o lawysgrifau eraill X2, sef Bod 1 mae devwres ynn imdiro a BL 14978 mae devwres i ym diro. Cefnogir yr olaf gan X3 A deuwres i ymdiro. Mae’n bur eglur mai ymdiro yw’r gair olaf, ac ni cheir sail i ddarlleniad GGl i’m diro. Ar yr ystyr, gw. y nodyn esboniadol ar y llinell hon.

20 a’i  Dilynir mwyafrif y llawysgrifau. Gthg. Ba (M) 5 a LlGC 3051D yw.

22 giniewfwyd  Ceir ginieufwyd ym mwyafrif y llawysgrifau, sef camgymeriad (a geid yn y gynsail o bosibl), fe dybir, am giniewvwyd (gellid yn hawdd gamgopïo -wvw-). Gthg. darlleniad GGl yn Pen 73 giniawfwyd. Nid yw’n eglur beth a geir yn Bod 1 a Pen 71. Ar ciniewi, ciniewa, gw. GPC 482 d.g. cin(i)awaf.

25–6  Ceir y cwpled hwn air am air yn nhestunau LlGC 1553A a LlGC 3051D o gywydd mawl a ganodd Guto i Siôn Edward a Gwenhwyfar ei wraig o’r Waun, ac fe’i ceir mewn ffurf fymryn yn wahanol ymron ym mhob llawysgrif arall ac yn y golygiad (gw. 107.33–4n (testunol)): Eiddil yw llu i ddal llys / Wrth ddeunydd yr wyth ynys. Ceir cwpled arall tebyg yng nghywydd Guto i Syr Rhys ap Tomas o Abermarlais (gw. 14.25–6): Eiddil yw llu i ddaly llys / Wrth un a borthai ynys. Gan fod y cwpled hwn o’r gerdd i Wiliam ap Gruffudd ym mhob llawysgrif nid oes lle i’w wrthod, a’r tebyg yw bod Guto wedi ailddefnyddio ac addasu’r un cwpled ar gyfer y tri noddwr yn ei henaint (ond noder bod amheuaeth ynghylch awduraeth yr olaf).

27 gwychder  Cf. gwchder mewn nifer o lawysgrifau. Nis nodir fel ffurf amrywiol yn GPC 1748 d.g. gwychder, ond fe’i ceir mewn rhai enghreifftiau yno.

28 ond dwylaw  Dilynir mwyafrif y llawysgrifau. Gthg. Bod 1, Pen 71 ac X3 onid hael. Noder bod y gynghanedd fymryn yn gywreiniach yn narlleniad y golygiad.

29 ei fro ef, erioed  Dilynir mwyafrif y llawysgrifau. Gthg. Bod 1 yw fro ac X3 i’w fro ef a roed.

30 Ogwen  Cf. BL 14978 ogwain (gw. Owen and Morgan 2007: 354; Williams 1962: 43–4; cf. Williams 1997: 90–1).

31 mwyfwy wledd  Gellid mwyfwy’i wledd, ond ni cheir ateg i’r darlleniad hwnnw yn y llawysgrifau ac mae’n ddiangen o ran yr ystyr.

35 ofeg  Gthg. X2 oddeg, sef ffurf amrywiol ar yr un gair (gw. GPC 1429 d.g. gofeg). Adferwyd y darlleniad cywir yn Pen 73.

36 hir  Dilynir mwyafrif y llawysgrifau. Gthg. X3 hardd.

37 awchlon  Dilynir X1 ac X3. Gthg. X2 wychlon. Ond sylwer na cheir enghraifft o ddarlleniad y golygiad hyd ddechrau’r ail ganrif ar bymtheg yn GPC, tra ceir enghraifft o gwychlon mor gynnar â’r bedwaredd ganrif ar ddeg (gw. ibid. 1749 d.g. gwychlon; GPC2 537 d.g. awchlon). Ceir darlleniad gwallus GGl dan golon y gwnaeth yn Bod 1 (o bosibl dan ddylanwad 106.19 Mal Samson wrth golon gynt).

38 flew  Gthg. X1: Ba (M) 5 lew, LlGC 3051D a LlGC 21248D law, lle collir ergyd y cwpled yn llwyr (cf. 39n).

39 â’i wallt  Gthg. X1: Ba (M) 5 a LlGC 3051D oi waith, LlGC 21248D ai waith (cf. 38n).

40 mawl  Gthg. darlleniad gwallus X2 ac X4 mawr.

43–6  Ni cheir y ddau gwpled hyn yn Bod 1.

43 llwyn o iachau’n llawn  Dilynir X2, lle cyfunir darlleniadau X1 llwyn o iachau llawn ac X3 llwyn iachau’n llawn.

44 yw Llŷn  Dilynir BL 14978, LlGC 8497B ac X1 yw llyn (cf. Môn a Meirionnydd yn y cwpled nesaf), a ategir gan Bodley Welsh e 7 a CM 23 ywr llyn. Gthg. BL 15010, LlGC 9166B, Pen 71 a Pen 73 yw’r llwyn. Disgwylid Llëyn (cf. 53.4 Lleuad rhianedd Llêyn, 26 Elen deg o Lëyn dir, 28 Gruffudd, ben-llywydd Llëyn) ond rhaid wrth air unsill yma. Ni cheir enghraifft arall o Llŷn gan Guto, ond noder y defnyddid y ddwy ffurf gan Lewys Glyn Cothi (am Llŷn, gw. GLGC 69.61, 105.39, 223.19, 224.26 a 232.5). Tybed a geid rhyw ffurf ar Llëyn yn y gynsail a ymdebygai i llwyn, ac i rai copïwyr gofnodi’r darlleniad hwnnw dan ddylanwad llwyn ar ddechrau llinell 43?

45–55  Collwyd y llinellau hyn o Pen 71 yn sgil torri’r ddalen.

47 ei  Dilynir, yn betrus, X1, sef, fe dybir, yr hyn a geir yn LlGC 3051D a LlGC 21248D i. Gthg. Ba (M) 5 ir, sy’n rhannu’r un darlleniad â BL 14978 a Pen 73 (a Bodley Welsh e 7). Ceir hefyd ddarlleniad GGl yn Bod 1 ac X3 (ac eithrio Bodley Welsh e 7) ywr. Ymddengys fod y dystiolaeth gryfaf o blaid i’r, ond ni rydd y darlleniad hwnnw ystyr foddhaol mewn perthynas â’r llinell nesaf.

48 y  Dilynir mwyafrif y llawysgrifau. Gthg. BL 14978 o ac X3 or.

49–50  Ni cheir y cwpled hwn yn Bod 1.

49–50 odid fyth / Rôi haelion ryw …  Disgwylid odid fyth y rhôi ... (cf. TA LXXXIV.45–6 Odid fyth ... / Y caed dyn a’i cyd tynnai; gw. Richards 1938: 103–4) ond nis ceir yn y llawysgrifau. Er hynny, rhaid cysylltu odid fyth â’r llinell nesaf er mwyn creu ystyr foddhaol: ‘prin y byddai pobl hael yn rhoi’r fath dylwyth’. Ond beth felly am rhôi a rhyw? Er nad yw wastad yn eglur ai rh- ynteu r- a geir yn y llawysgrifau, bernir mai r- a geir yn y ddau air yn BL 14978, LlGC 3051D, LlGC 8497B a LlGC 21248D (cf. Ba (M) 5 roi i haelion ryw), a rh- yn Pen 73 ac X4 (cf. Bodley Welsh e 7 rroi i haylion). Yn C 4.10 yn unig y ceir darlleniad GGl rhai, ond ni nodwyd y llawysgrif honno’n ffynhonnell i’r golygiad hwnnw. Gellid cyfiawnhau ffurfiau cysefin y ddau air gan fod y naill ar ddechrau’r llinell a’r llall yn dilyn yr orffwysfa, ond bernir bod mwy o dystiolaeth o blaid eu ffurfiau treigledig.

51 o’u  Dilynir mwyafrif y llawysgrifau. Gthg. Bod 1, BL 14978 a LlGC 21248D ai, X3 ir.

52 Y sy grair i sir Gaer wen  Dilynir Ba (M) 5, LlGC 3051D ac X3. Bernir bod yr r berfeddgoll wedi arwain at ailwampio yn nhestunau X2: Bod 1 siwr goywir wraidd sir, BL 14978 a LlGC 21248D Y sydd grair i swydd Gaer wen, Pen 73 ssy avr grair (sef darlleniad GGl).

53 sirif  Ceir myrdd o wahanol ffurfiau posibl (gw. GPC 3293 d.g. siryf): Ba (M) 5, LlGC 3051D siryf, LlGC 21248D siry (cf. BL 14978 sory) ac X3 siri. Gall y ddynodi i mewn nifer o achosion, ac mae’n bosibl iawn fod llythyren olaf y gair wedi ei llyncu gan lythyren gyntaf y gair nesaf. Dilynir Bod 1 a Pen 73 er hwylustod.

55 mal  Ni cheir darlleniad GGl mab yn y llawysgrifau.

55 gelwynt  Dilynir Bod 1, BL 14978, Pen 71 (sef, fe dybir, ddarlleniad X2) ac X1. Gthg. Pen 73 ac X3 gwelynt.

55–6  Ni cheir y cwpled hwn yn Bod 1.

56 ar  Dilynir LlGC 3051D, LlGC 9166B, LlGC 21248D a Pen 73 (collwyd darlleniad Pen 71 yn sgil torri’r ddalen). Gthg. Ba (M) 5 o, BL 14978 a Bodley Welsh e 7 (darlleniad gwreiddiol) ai (sef darlleniad GGl), BL 15010, CM 23 a LlGC 8497B un.

57 urddas o enw  Dilynir Ba (M) 5 o henw a LlGC 3051D o enw, a chymryd mai dyna a geid yn X1 (gthg. LlGC 21248D enw a). Bernir mai urddas enw gras a geid yn X2 ac X3, ac i rai o gopïwyr X2 geisio adfer sillaf yn sgil cyfrif enw yn unsill (BL 14978 wr da enw gras, Pen 73 enwog ras; collwyd darlleniad Pen 71 yn sgil torri’r ddalen). Ymgais debyg, yn ôl pob tebyg, a geid yn X1. Y tebyg yw bod y gynsail yn wallus, ond bernir bod copïydd X1 wedi adfer y darlleniad cywir.

Llyfryddiaeth
Owen, H.W. and Morgan, R. (2007), Dictionary of the Place-names of Wales (Llandysul)
Richards, M. (1938), Cystrawen y Frawddeg Gymraeg (Caerdydd)
Williams, G.A. (1997), ‘Cywydd Gwilym ap Sefnyn i Afon Ogwen ac Afon Menai’, Dwned, 3: 83–95
Williams, I. (1962), Enwau Lleoedd (Lerpwl)

Cywydd mawl yw hwn a ganodd Guto yn ei henaint i Wiliam ap Gruffudd o Gochwillan ym mhlwyf Llanllechid yng Ngwynedd. Yn wir, testun 34 llinell agoriadol y gerdd yw’r croeso a gâi Guto yn llys Wiliam a’i fwriad i breswylio yno hyd ddiwedd ei oes. Synhwyrir bod rhagor i’w fwriad yma nag mewn llu o gerddi eraill lle hawliodd gartref ei noddwr am gyfnod amhenodol, a gall mai cais anffurfiol ydoedd am lety lle gallai dreulio blynyddoedd olaf ei fywyd. Ond er gwaethaf ei addefiad na fyddai’n ymadael â Chochwillan eithr mewn arch (llinellau 33–4), nid felly y bu a chafodd le yn abaty Glyn-y-groes maes o law.

Diau yr ymddangosai preswylfan barhaol iddo yng Nghochwillan yn arbennig o ddeniadol yn sgil y ffaith y gallai ef a’i noddwr ddiweddu eu hoes ynghyd. Roedd Wiliam yntau’n henwr pan ganwyd y gerdd ac yn gyfoeswr, yn ôl pob tebyg, i’r bardd (gw. 10n). Ar ddechrau ail ran y gerdd (35–40) gwneir yn eglur na fyddai Guto’n esgeuluso’i ddyletswyddau barddol yn sgil y moethau a dderbyniai, a molir Wiliam drwy dynnu sylw penodol at ei wallt. Mae’n sicr fod gwallt Wiliam wedi gwynnu wrth iddo heneiddio (ac wedi dechrau gwynnu’n gynnar, o bosibl), ond nis collodd, a chyfeirir ato gyda rhyfeddod gan Lewys Môn a Lewys Daron (gw. GLM XLII.4, 23–36, 41, 58, XLIII.4, 7, 13–18, 39–44, XLIV.17; GLD 8.6, 11, 22). Ond ceir y ganmoliaeth ryfeddaf i wallt Wiliam yn chwe llinell ar hugain agoriadol cywydd a ganodd Dafydd Llwyd o Fathafarn iddo i ddiolch am farch (gw. GDLl 51.1–26):

Y gŵr ieuanc a gerir,
A’i wallt yn hen llwydwyn hir,
Darogan ei ddadannudd,
Bendefig a’i brig yn brudd.
Wiliam f’eryr, helm fowrwen
Ar hyd y war, a’r hed wen.
Ys da lwyn onest o lin,
Ys to im mal ystamin.
Holl Wynedd a wŷl heddiw
Lonaid ei gap o lawnd gwiw.
Swrn o feirn sy arno fo,
Sidan wedi’i bresidio.
Llathraid liw, llwyth yr iad lân,
Llewych eiry fal lluwch arian.
Llwyn o wydr llawn yw edrych
Dros goler ysgwier gwych;
Na dim cyn wynned yma,
Nac ewyn dŵr na gwin da.
Pe cneifid, ond odid oedd,
Cnu’n pen nis cawn er punnoedd.
Rhai a debygai, o barch,
Blew Wiliam i blu alarch;
Yn ugeinmlwydd ebrwydd oedd,
Llwydwyn, teca lliw ydoedd.
Rhywiogaeth ydyw, hygar,
Oedd felly, Cymry a’i câr.

Chwe chwpled yn unig ar ddiwedd y gerdd a neilltuir i ddiolch am y march! Dengys cerddi Guto, Lewys Môn a Dafydd Llwyd yn arbennig y gwmnïaeth agos a fodolai rhwng Wiliam a rhai o feirdd disgleiriaf y bymthegfed ganrif, ond yn sicr ni allai’r ddau fardd arall gystadlu â Guto o safbwynt cynildeb. Sylwer ar ei ddisgrifiad ohono ef ei hun rai llinellau cyn iddo gyfeirio at hynodrwydd gwallt Wiliam: Mi af i’w lys … / Mal eidion moel i adwedd (31–2). Ni allai Guto gystadlu â’i noddwr o ran lliw na thrwch ei wallt, a gwyddai na fyddai rhaid iddo floeddio’r ffaith honno hyd drawstiau derw Cochwillan er mwyn ei phwysleisio.

Roedd Cochwillan ei hun yn neuadd newydd yn y cyfnod hwnnw (gw. 15n) a pherthyn pwysigrwydd anarferol i gyfeiriadau’r beirdd ati yn sgil y ffaith ei bod wedi goroesi’n gymharol ddigyfnewid hyd heddiw. Perthyn arwyddocâd diddorol i linellau 21–4 hefyd, lle enwir Dafydd ap Gwilym ac Iolo Goch mewn perthynas â dau o’u noddwyr enwocaf, Ifor Hael ac Ithel ap Rhobert. Mae’n eglur y cyfrifai beirdd y bymthegfed ganrif Ddafydd ac Iolo’n ail i neb ymysg mawrion y ganrif flaenorol. Canolbwyntir ar safle Wiliam yn olyniaeth ei deulu urddasol yn llinellau olaf y gerdd (41–58), lle cyfeirir at ei berthnasau yn Llŷn, Môn a Meirionnydd. Roedd ei blaid yn sicr yn eang iawn: roedd ganddo gyswllt agos â mwyafrif uchelwyr blaenllaw Gwynedd, a chenhedlodd ddeuddeg o blant gyda phedair gwraig wahanol. Yn nau gwpled olaf y gerdd fe’i cymherir yn benodol ag un o’i hynafiaid, naill ai ei orhendaid, Gwilym ap Gruffudd, neu gefnder ei dad, Gwilym ap Gruffudd o’r Penrhyn (gw. 55–6n). Gwêl Guto arwyddocâd yn y ffaith fod Gwilym a Wiliam ill dau’n feibion i wŷr o’r enw Gruffudd a bod cyswllt ieithegol rhwng eu henwau.

Dyddiad
Gelwir Wiliam yn sirif (53), sef siryf Caernarfon, swydd a dderbyniodd ar 24 Medi 1485 yn sgil ei gefnogaeth i Harri Tudur ym mrwydr Bosworth (gw. Wiliam ap Gruffudd). Wrth reswm, canwyd y cywydd hwn rywdro wedi’r dyddiad hwnnw a chyn i Guto fynd yn rhy hen i glera ymhellach na chyffiniau abaty Glyn-y-groes, c.1490 o bosibl.

Golygiad blaenorol
GGl cerdd C.

Mesur a chynghanedd
Cywydd, 58 llinell.
Cynghanedd: croes 76% (44 llinell); traws 7% (4 llinell); sain 17% (10 llinell); dim llusg.

3–4 Wiliam ap Gruffudd … / Ap Rhobin  Wiliam ap Gruffudd, noddwr y gerdd.

10 yn f’oes  Naill ai ‘yn fy amser’ (sef ‘henaint’) neu ‘o’r un oedran â mi’. Hynny yw, roedd y bardd a’i noddwr yn henwyr (cf. 53 oeswr ‘cyfoeswr’).

11 gwely ares  Sef gwely ac arno dapestri o frethyn aras (gw. GPC2 412 d.g. aras ‘math o ddefnydd tapestri gwerthfawr, yn wr. un wedi ei wneud yn Arras yn Artois’).

12 siambr  Y tebyg yw mai yn ochr ddwyreiniol y neuadd y ceid ystafelloedd lle gallai Guto ac eraill gysgu (gw. 11n), er y ceid ystafelloedd eraill yn yr ochr orllewinol uwchben y bwtri a’r pantri (gw. RCAHM (Caernarvonshire) 134; 15n). Mae’n bosibl mai ystafell bersonol oedd hon lle câi’r bardd lonydd, a digon priodol ei disgrifio, felly, fel capel tawel (gw. 14n capel) yng nghorff eglwys fwy (gw. 15n allor).

14 bwrdd a chwpwrdd  Y tebyg yw mai yn y neuadd y ceid y dodrefn hyn, yn hytrach nag yn siambr y bardd (gw. 12n).

14 capel  Nid lle arbennig ar gyfer addoli eithr yn ffigurol am ystafell dawel ar wahân i’r neuadd lle câi’r bardd lonydd (gw. 12n; cf. 15n allor). Cf. Iolo Goch yn ei gywydd enwog i lys Owain Glyndŵr yn Sycharth, GIG X.53–4 Croes eglwys gylchlwys galchliw, / Capelau â gwydrau gwiw; a’r nodyn ar dudalen 236 ‘Yr oedd yr ystafelloedd o gwmpas y neuadd fawr fel capeli wrth ochr eglwys’.

15 allor  Nid allor go iawn eithr bwrdd y wledd, yn ôl pob tebyg, ar y llwyfan yn ochr ddwyreiniol y brif neuadd (gw. RCAHM (Caernarvonshire) 134). Sylwer ar y modd y mae Guto’n darlunio’r llys mawreddog yng Nghochwillan ar lun eglwys, gydag allor yn un pen a chapel tawelach (gw. 14n capel) ar wahân i’r neuadd.

15 Cwchwillan  Ffurf ar le a elwir Cochwillan heddiw, sef enw llys Wiliam ar lannau dwyreiniol afon Ogwen ychydig i’r de o Dal-y-bont ger Bangor. Nid yw’n eglur beth oedd ffurf wreiddiol yr enw, ond ymddengys y rhydd Coch- well ystyr ac awgrymir ‘? Coch-winllan’ gan Lloyd-Jones (1928: 121). Bernir mai Wiliam ei hun, yn ail hanner y bymthegfed ganrif, a gododd yr adeilad a welir yno heddiw, ond dengys cywydd a ganodd Gwilym ap Sefnyn i daid Wiliam, sef Rhobin ap Gruffudd, fod tŷ ar y safle yn nechrau’r ganrif (gw. Williams 1997: 91). Deil Smith (1975: 102) mai rhywdro wedi 1485 yr adnewyddodd neu yr ailadeiladodd Wiliam y llys gan mai yn sgil ei gefnogaeth i Harri Tudur ym mrwydr Bosworth y flwyddyn honno y’i dyrchafwyd yn siryf sir Gaernarfon: ‘It is a fair surmise that Gruffydd [hynny yw, Wiliam] built his great hall to support his newly exalted position in society, and he built it in the latest fashion for a great gentleman, with an outstanding hammer-beam roof, glazed windows and a side-chinmey’. Ymhellach ar y llys, gw. RCAHM (Caernarvonshire) 134–6; Smith 1975: 100–2, 130–1, platiau 26 a 27; Haslam et al. 2009: 518–20, plât 47.

16 aelwyd  Gw. GPC2 85 d.g. (a) ‘llawr lle tân, y darn o’r llawr o flaen lle tân’. Disgrifir llawr neuadd Cochwillan lle safai neu lle eisteddai’r gynulleidfa gyferbyn â lle tân mawreddog a chanddo drawst mawr derw a welir yno hyd heddiw (gw. RCAHM (Caernarvonshire) 135 a phlât 80).

17 ’mdiro  Ffurf dalfyredig ar ymdiro. Sylwer mai hon yw’r enghraifft gynharaf a phwysicaf o’r gair yn GPC 3765 d.g. ymdiraf ‘ei dwymo ei hun, twymo’, gan mai dwy enghraifft eiriadurol ac un enghraifft yn llaw Iolo Morganwg yw’r lleill. Esboniad petrus a geir yn GPC ‘?cf. twymdwyraf’, ac o edrych o dan y gair hwnnw ceir ‘twym1 + elf. anh.’ (ibid. 3666). Ond tybed a ellir ei gysylltu ag un o hen ystyron y gair Saesneg tire? Gw. OED Online s.v. tire, v.2 ‘to draw, pull, tug’, tire, v.3 2 (b) ‘to attire, clothe duly, dress, adorn’.

18 ei goed o’r glyn  Ceir coedwig hyd heddiw rhwng Cochwillan ac afon Ogwen a elwir Coed Cochwillan. Tybed ai o’r cyffiniau agos hyn y câi Wiliam ei goed tân yn ogystal â’r coed derw a ddefnyddiodd i ailadeiladu ei lys (gw. 15n Cwchwillan)?

20 a’i gywain  Gall mai enw yw cywain, sef ffurf luosog ar cyw, ac mai at fwyd y wledd y cyfeirir (gw. GPC 828 d.g. cyw), ond gwell ei ystyried yn ferf, ‘cydgludo, cario ynghyd’ (gw. ibid. 830 d.g. cyweiniaf). Cyfeirir at y gwin a weinir yn llys Wiliam.

21 Dafydd, llywydd llwyd  Sef Dafydd ap Gwilym. Sylwer mai Dafydd Llwyd ap Gwilym Gam oedd ei enw llawn (gw. DG.net ‘Y Bardd’ 3). Yn wir, nid yw’n gwbl eglur sut y dylid deall llwyd yma, ai fel disgrifiad o wallt llwyd y bardd (cf. pwyslais Guto ar wallt Wiliam, 35–40) ynteu’n gyfeiriad at ei rinweddau bendigaid neu dduwiol (gw. GPC 2239–40 d.g. (b) a (d))? Dilynir y cyntaf gan nad yw’n debygol y cofid Dafydd am ei ganu crefyddol yn benodol, ond, os felly, gallai llwyd fod yn gyfeiriad at ei wallt golau tybiedig (gw. Parry Owen 2007: 57–8). Fel y gwelir yn y cwpled hwn, roedd Dafydd yn arbennig o enwog am y nawdd a gawsai gan Ifor Hael (gw. 22n).

22 Ifor  Sef Ifor ap Llywelyn o Fasaleg ym Morgannwg, neu Ifor Hael, fel y’i henwyd gan Ddafydd ap Gwilym (gw. 21n; DG.net 13.14). Goroesodd saith cerdd iddo gan Ddafydd (gw. ibid. cerddi 11–17) ac roedd eu perthynas fel bardd a noddwr yn ddiarhebol.

23 Iolo Goch  Sef y bardd Iolo Goch ab Ithel Goch a ganodd fawl enwog i Ithel ap Rhobert (gw. 24n).

24 Ithael  Sef Ithel ap Rhobert o Goedymynydd yn Nyffryn Clwyd, gŵr a roes nawdd i Iolo Goch (gw. 23n). Goroesodd tri chywydd iddo gan Iolo, sef cerddi gofyn a diolch am farch a cherdd farwnad, yn ogystal â chywydd ymddiddan rhwng y corff a’r enaid lle enwir Ithel olaf yn rhestr y noddwyr y byddai Iolo’n ymweld â hwy ar un o’i gylchoedd clera (gw. GIG cerddi XII–XV). Bu Ithel yn ganon yn esgobaeth Bangor, yn rheithor Llanynys, yn ganon ac yn archddiacon Llanelwy a chafodd ei ethol yn esgob Llanelwy ond ei wrthod gan y pab (gw. ibid. 265). Bu farw o’r Pla Du, yn ôl pob tebyg.

26 yr wyth ynys  Topos digon cyfarwydd gan y beirdd ond annelwig hefyd gan nad yw’n eglur pa wyth ynys a olygir. Tybed (fel yr awgrymir gan Rowlands 1967–8: cerdd 3, nodyn ar linell 2) a oes cyswllt rhwng yr ymadrodd ac Ynys Wyth, sef enw arall am Ynys Wair (Isle of Wight)? Ar yr ynys honno, gw. TYP3 249.

27 awchdwn  Hon yw’r unig enghraifft o’r gair yn GPC2 536 ‘a chanddo fin toredig neu fylchog (am lafn, &c.)’.

30 Ogwen  Sef afon Ogwen sy’n llifo o Lyn Ogwen ar hyd y dyffryn ac i’r môr yn Aberogwen (cf. 61.8n Aberogwen). Saif llys Cochwillan ar ei glannau dwyreiniol ger Tal-y-bont (gw. 15n Cwchwillan). Ar yr enw, gw. Owen and Morgan 2007: 354.

30 blaeneugoed  Nis ceir yn GPC. Awgrymir ‘coediog ei blaenau (ei tharddell yn y mynyddoedd)’. Y tebyg yw bod holl gwrs yr afon yn goediog (cf. 18n).

32 eidion moel i adwedd  Gw. GPC2 65 d.g. adwedd1i adwedd ‘back, home; ?on a bardic circuit’. Ni raid cymryd mai at gylch clera y cyfeirir yma.

33 Gwynedd  Yr hen deyrnas a ymrannai’n ddwy ran, sef Gwynedd Is Conwy a Gwynedd Uwch Conwy (gw. WATU 85). Safai llys Cochwillan (gw. 15n) yng nghwmwd Arllechwedd Uchaf yng Ngwynedd Uwch Conwy.

34 elawr  Gw. GPC 1207 d.g. elor ‘fframwaith o goed (a dwy fraich ym mhob pen) y cludir arch (neu gorff marw) arno at lan y bedd’.

36 breuglod  Gw. GPC 322 ‘moliant rhugl rhwydd’, ond ymddengys fod ‘moliant parod, ebrwydd’ a ‘moliant cain, gwych’ yn bosibl hefyd (gw. ibid. 311 d.g. brau).

37–8 Samson … a wnaeth / Â’i flew arian filwriaeth  Cyfeiriad at weithred olaf Samson yn dymchwel teml y Philistiaid â’i gryfder rhyfeddol. Fe’i carcharwyd a’i ddallu gan y Philistiaid yn sgil torri ei wallt gan Delila a cholli ei gryfder, ond tyfodd ei wallt yn ei ôl a lladdodd filoedd ohonynt, ac yntau yn eu plith, yn y deml. Oherwydd y tybir bod Samson yn henwr pan fu farw y dywed Guto fod ganddo wallt arian, ac felly hefyd Wiliam yn ei henaint. Am hanes Samson, gw. Barnwyr 3–16; ODCC3 1459–60.

42 Gwynedd  Gw. 33n.

42 y tair ynys  Sef tair prif deyrnas Prydain: Cymru, yr Alban a Lloegr (gw. TYP3 246, 254; GPC 3819 d.g. ynys (b)).

43 iachau  Ffurf luosog amrywiol ar ach (gw. GPC2 17 d.g. ach5).

44 Llŷn  Cantref yng Ngwynedd (gw. WATU 146). Ar y ffurf, gw. y nodyn testunol ar y llinell hon. Mae’n debygol fod gan Wiliam gyswllt â Llŷn drwy ei hynafiaid, ond diau mai at ei ddisgynyddion y cyfeirir yma, drwy ei ferch, Angharad, a briododd Madog Fychan ap Llywelyn Fychan o gwmwd Afloegion yn Llŷn (gw. WATU 5 a’r map ar dudalen 286; WG2 ‘Marchudd’ 17 C1).

45 Môn  Roedd Wiliam yn un o ddisgynyddion Ednyfed Fychan ap Cynwrig, a fu’n ddistain i Lywelyn ab Iorwerth yn y drydedd ganrif ar ddeg ac yn un o hynafiaid amlycaf teulu mwyaf dylanwadol Môn yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Dichon fod cyswllt teuluol Wiliam â’r ynys yn amlwg ddigon, ond noder hefyd fod gan ddau o blant Wiliam gyswllt â Môn, sef Morgan o Fiwmares a Marsli, a briododd Rydderch ap Dafydd o Lanidan yng nghwmwd Menai (gw. WG2 ‘Iarddur’ 6C a ‘Marchudd’ 6 D1; WATU 6–7 d.g. Anglesey).

46 Meirionnydd  Cantref yng Ngwynedd (gw. WATU 155). Roedd gan Wiliam gyswllt agos â llys enwog Nannau yng nghwmwd Tal-y-bont ym Meirionnydd, drwy ei fam, Mallt ferch Gruffudd Derwas ap Meurig Llwyd ap Meurig Fychan. Canodd Guto gerddi i ewythr Mallt, sef Meurig Fychan ap Hywel ap Meurig Llwyd, ac i gyfyrder Wiliam, sef Dafydd ap Meurig Fychan ap Hywel (gw. cerddi 49, 50 a 51). Am yr achres, gw. Wiliam ap Gruffudd.

46 ar annel  Gw. GPC2 321 dan y cyfuniad ar annel (i) ‘drawn, aimed, also fig.; ready, on the point of’. Bernir mai at Feirionnydd y cyfeirir (cf. 45 Môn a ddaw), ond gall mai Wiliam ei hun a olygir.

48 y ddeuddyn  Sef rhieni Wiliam (gw. 49n).

49 ei dad a’i fam  Sef Gruffudd ap Rhobin ap Gruffudd a Mallt ferch Gruffudd Derwas ap Meurig Llwyd o Nannau (gw. Wiliam ap Gruffudd).

52 sir Gaer  Sef sir Gaernarfon lle bu Wiliam yn siryf (gw. 53n; WATU 26). Cf. disgrifiad Siôn ap Hywel o Wiliam mewn cywydd gofyn i’w fab, Wiliam arall, gw. GSH 13.3–4 Ydd oedd fal arglwydd iddynt / Am sir Gaer, ei mesur gynt; a disgrifiad Lewys Môn mewn cywydd i Faredudd ab Ieuan, a briododd Alis ferch Wiliam, gw. GLM XLVIII.31–2 Uchel yw merch Wiliam wyn / o sir Gaer, siri gorwyn, XL.39 Marw sydd gwymp mawr i swydd Gaer, a’r nodyn ar dudalen 454.

53 sirif  Gwnaed Wiliam yn siryf Caernarfon o 24 Medi 1485 hyd ei farwolaeth yn 1500 yn sgil ei gefnogaeth i Harri Tudur ym mrwydr Bosworth (gw. y nodyn uchod ar ddyddiad y gerdd).

55–6 Gwilym … / Mab Gruffudd  Gall mai gorhendaid Wiliam ar ochr ei dad yw hwn, sef Gwilym ap Gruffudd ap Heilyn. Ond noder hefyd mai Gwilym enwocaf y teulu hwn oedd Gwilym ap Gruffudd ap Gwilym o’r Penrhyn, a oedd yn gefnder i dad Wiliam (am achres, gw. Wiliam ap Gruffudd). I’w fab ef, Wiliam Fychan ap Gwilym, y canodd Guto ddau gywydd mawl (gw. cerddi 56 a 57). Pwy bynnag yw’r gŵr a enwir yma mewn gwirionedd, y brif ergyd yw bod Gwilym yn ffurf Gymreig ar Wiliam a bod Wiliam a’i hynafiad yntau’n feibion i wŷr o’r enw Gruffudd.

58 hen Wilym  Roedd Wiliam yn hen ŵr pan ganwyd y cywydd hwn ac mae’n debygol iawn fod ei fab, Wiliam, a’i ŵyr, Wiliam Wyn, yn fyw bryd hynny. Diau y gelwid Wiliam yn ‘hen Wiliam’ er mwyn gwahaniaethu rhyngddo a’i ddisgynyddion o’r un enw, a gall, felly, mai Wiliam yw’r hen Wilym a enwir yma (cf. 55 Mal Gwilym ail y gelwynt; teitl y gerdd yn Pen 73 hen Wiliams, gw. y nodiadau testunol). Ond mae’n fwy tebygol o ran ystyr y cwpled mai un o hynafiaid Wiliam ydyw, sef naill ai ei orhendaid, Gwilym ap Gruffudd ap Heilyn, neu Wilym ap Gruffudd o’r Penrhyn (gw. 55–6n). Geilw Guto’r Gwilym hŷn hwnnw’n hen Wilym er mwyn gwahaniaethu rhyngddo a noddwr y gerdd.

Llyfryddiaeth
Lloyd-Jones, J. (1928), Enwau Lleoedd Sir Gaernarfon (Caerdydd)
Owen, H.W. and Morgan, R. (2007), Dictionary of the Place-names of Wales (Llandysul)
Parry Owen, A. (2007), ‘ “Englynion Bardd i’w Wallt”: Cerdd Arall gan Ddafydd ap Gwilym?’, Dwned, 13: 47–75
Rowlands, J. (1967–8), ‘A Critical Edition and Study of the Welsh Poems Written in Praise of the Salusburies of Llyweni’ (D.Phil. [Oxford])
Smith, P. (1975), Houses of the Welsh Countryside (London)
Haslam, R., Orbach, J., Voelcker, A. (2009), The Buildings of Wales: Gwynedd (London)
Williams, G.A. (1997), ‘Cywydd Gwilym ap Sefnyn i Afon Ogwen ac Afon Menai’, Dwned, 3: 83–95

This is a poem of praise to Wiliam ap Gruffudd of Cochwillan in the parish of Llanllechid in Gwynedd which Guto composed when he was an old man. Wiliam’s hospitality is thoroughly praised in the first 34 lines and Guto states his intention to stay in Wiliam’s court for the rest of his life. Although Guto often made similar statements in poems to other patrons, there seems to be more to the intention this time. The poem could be read as an informal request by an old man for a permanent residence in which to spend the last years of his life. Guto’s declaration that he will leave Cochwillan only in a coffin (lines 33–4) could owe as much to genuine desire as to bardic convention. Even so, if Guto was indeed looking for more than an overnight solace it was not in Gwynedd but in Powys, at Valle Crucis abbey, that he was ultimately succoured in old age.

It may be the fact that both Guto and his patron were old men and possibly contemporaries (see 10n) that made the prospect of permanent residency at Cochwillan so appealing. Guto states his duties at the beginning of the second part of the poem (35–40) and praises Wiliam by drawing specific attention to his hair. Wiliam not only had silvery hair (it may have turned grey from a young age) but he also had plenty of it, and it was marvelled at by the poets Lewys Môn and Lewys Daron (see GLM XLII.4, 23–36, 41, 58, XLIII.4, 7, 13–18, 39–44, XLIV.17; GLD 8.6, 11, 22). Yet the most notable lines of praise to Wiliam’s hair belong to a poem by Dafydd Llwyd of Mathafarn (see GDLl 51.1–26). The main purpose of the poem was to thank Wiliam for a gift of a horse, yet only twelve lines are used to that end while the first twenty-six lines of the poem detail the illustrious radiance of Wiliam’s mane! These poems show Wiliam’s close familiarity with some of the fifteenth century’s greatest poets, yet Guto must be lauded above the rest for his characteristic subtlety in praising Wiliam. Guto gives a short but telling description of himself a few lines before he begins to praise Wiliam’s hair: Mi af i’w lys … / Mal eidion moel i adwedd ‘I’ll go to his court like a bald bullock goes homeward’ (31–2n). Guto refers elsewhere to his baldness and he would have appreciated the stark contrast between his own bare pate and his patron’s lasting virility, yet instead of accentuating this contrast he simply mentions it in passing in order to emphasize Wiliam’s grandeur.

Wiliam’s home at Cochwillan had been recently rebuilt (see 15n) and the poet’s descriptions of the house can be readily appreciated today as it is one of the few medieval houses in Wales that have survived more or less unchanged. Lines 21–4 are also significant as they refer to the poets Dafydd ap Gwilym and Iolo Goch in relation to their most famous patrons, namely Ifor Hael and Ithel ap Rhobert respectively. It is obvious that fifteenth-century poets considered both Dafydd and Iolo second to none amongst the poets of the previous century. In the last part of the poem (41–58) Wiliam’s prominence within his illustrious family is praised and his family connections with Lleyn, Anglesey and Merionethshire are mentioned. His family, ei blaid (41 and 47), was indeed substantial as he had close family ties with nearly all of the most powerful noblemen in Gwynedd and had fathered twelve children by four different wives. In the last two couplets he is compared with one of his ancestors, either his great-great-grandfather, Gwilym ap Gruffudd, or his father’s cousin, Gwilym ap Gruffudd of Penrhyn (see 55–6n). Guto draws attention to the fact that both Wiliam and Gwilym were fathered by men named Gruffudd and that their names correspond linguistically.

Date
Guto calls Wiliam sirif ‘sheriff’ (53). As Wiliam was appointed sheriff of Caernarfonshire on 24 September 1485, having supported Henry Tudor at the battle of Bosworth (see Wiliam ap Gruffudd), this poem must have been composed sometime between that date and c.1490, when it seems that Guto became too old to travel beyond the vicinity of his last home at Valle Crucis abbey.

The manuscripts
This poem occurs in 12 manuscripts. The three earliest extant copies of the poem were written by Thomas Wiliems towards the end of the sixteenth century, namely Ba (M) 5, LlGC 3051D and LlGC 8497. The first two probably shared the same source, as did LlGC 21248D, and all of these manuscripts’ texts were used extensively in this edition, as were those of BL 14978, Bod 1 (in all likelihood drawn from an oral source), Pen 71 and Pen 73 (which contains a number of variant readings that were seemingly the work of some gifted scribe). These four manuscripts probably shared another source. The text of LlGC 8497B and a few other manuscripts were drawn from yet another source of less importance. It seems that some lines were obscure or defective in the ultimate source of all the manuscripts.

stema
Stemma

Previous edition
GGl poem C.

Metre and cynghanedd
Cywydd, 58 lines.
Cynghanedd: croes 76% (44 lines), traws 7% (4 lines), sain 17% (10 lines), no llusg.

3–4 Wiliam ap Gruffudd … / Ap Rhobin  Wiliam ap Gruffudd, the patron.

10 yn f’oes  Two meanings are possible, either ‘in my time’ (that is to say, ‘old age’) or ‘of the same age as me’, both of which indicate that both poet and patron were old men (cf. 53 oeswr ‘contemporary’).

11 gwely ares  A bed with rich arras tapestry (see OED Online s.v. arras 1).

12 siambr  It seems that the chambers where Guto and others could sleep in Cochwillan (see 11n) were situated on the east end of the hall, although there were other rooms above the buttery and pantry on the west side (see RCAHM (Caernarvonshire) 134; 15n). It is possible that the ‘chamber’ referred to here was a private room for the poet’s personal use, aptly described as a quiet chapel (see 14n capel) within a great church (see 15n allor).

14 bwrdd a chwpwrdd  In all likelihood these pieces of furniture, ‘a table and cupboard’, were in the main hall and not in Guto’s personal siambr (see 12n).

14 capel  Not to be understood literally as a ‘chapel’ but figuratively as a description of Guto’s personal siambr where he could rest peacefully (see 12n; cf. 15n allor). Cf. Iolo Goch in his famous poem to Owain Glyndŵr’s court at Sycharth, IGP 10.53–4 Croes eglwys gylchlwys galchliw, / Capelau â gwydrau gwiw ‘a cross-shaped church with a fair chalk-coloured exterior, / chapels with splendid glass windows’; and the note on p. 166 ‘to be understood figuratively. The cross-shaped structure of the house resembled a church, and the small rooms adjoining the hall were like chapels attached to the main body of a church’.

15 allor  Not to be understood literally as an ‘altar’ but figuratively as the high table on a stage in the east end of the main hall (see RCAHM (Caernarvonshire) 134). Guto compares the great court at Cochwillan to a church, complete with an altar in the main body of the building and a serene chapel separate to it (see 14n capel).

15 Cwchwillan  A house called Cochwillan today. This was Wiliam’s residence on the east bank of the river Ogwen a little to the south of Tal-y-bont near Bangor. The meaning of the name is uncertain, but it may derive from coch + gwinllan ‘red vineyard’ (see Lloyd-Jones 1928: 121). It seems that the existing house at Cochwillan was built during the second half of the fifteenth century by Wiliam himself, although the poet Gwilym ap Sefnyn clearly states in a poem to Wiliam’s grandfather, Rhobin ap Gruffudd, that there was a house at Cochwillan at the beginning of the century (see Williams 1997: 91). Smith (1975: 102) argues that Wiliam renovated or rebuilt the house sometime after 1485 when he was appointed sheriff of Caernarfonshire following the support he gave to Henry Tudor at Bosworth: ‘It is fair to surmise that Gruffydd [that is to say, Wiliam] built his great hall to support his newly exalted position in society, and he built it in the latest fashion for a great gentleman, with an outstanding hammer-beam roof, glazed windows and a side-chimney’. See RCAHM (Caernarvonshire) 134–6; Smith 1975: 100–2, 130–1, plates 26 and 27; Haslam et al. 2009: 518–20, plate 47.

16 aelwyd  See GPC2 85 s.v. (a) ‘hearth, fire’. Aelwyd denotes the great space in the hall at Cochwillan where guests would either sit or stand opposite a grand fireplace with a large oak beam which has survived to this day (see RCAHM (Caernarvonshire) 135 and plate 80).

17 ’mdiro  An abbreviated form of ymdiro. This is by far the earliest and most important example of the word, as two of the other three examples noted in GPC 3765 s.v. ymdiraf ‘to warm (oneself)’ are lexicographical and the remaining is, suspiciously, in the hand of Iolo Morganwg. The etymology is uncertain but it seems possible that it could be related to the English word tire (see OED Online s.v. tire, v.2 ‘to draw, pull, tug’, tire, v.3 2(b) ‘to attire, clothe duly, dress, adorn’).

18 ei goed o’r glyn  There is to this day a wood named Coed Cochwillan between Cochwillan and the river Ogwen. It seems possible that Wiliam’s supply of firewood as well as oak timber to rebuild the court (see 15n Cwchwillan) came from this vicinity.

20 a’i gywain  [C]ywain could be a plural of cyw ‘young bird, chick’ (see GPC 828 s.v. cyw) and Guto could be referring to the game provided at Wiliam’s feast. But it is better understood as a verb, ‘to carry together, convey’ (see ibid. 830 s.v. cyweiniaf), referring to the wine served at Wiliam’s table.

21 Dafydd, llywydd llwyd  The fourteenth-century poet, Dafydd ap Gwilym. Guto may be alluding to his full name, Dafydd Llwyd ap Gwilym Gam (see DG.net poem 1 ‘Notes’), although it is also possible that llwyd refers to Dafydd’s hair (cf. Guto’s emphasis on Wiliam’s hair in lines 35–40) or his piousness (see GPC 2239–40 s.v. (b) and (d)). A reference to Dafydd’s hair seems more likely as Dafydd was not considered to be a thoroughly religious poet, and llwyd could therefore refer to his blond hair (see DG.net poem 171 ‘English Translation’; Parry Owen 2007: 57–8). As the next line shows, Dafydd was especially noted for his praise poems to Ifor Hael (see 22n).

22 Ifor  Ifor ap Llywelyn of Basaleg in Glamorgan, named Ifor Hael, ‘Ifor the Generous’, by Dafydd ap Gwilym (see 21n; DG.net 13.14). Seven of Dafydd’s poems to Ifor have survived (see ibid. poems 11–17) and the two men’s exemplary relationship as poet and patron was well known.

23 Iolo Goch  The fourteenth-century poet, Iolo Goch ab Ithel Goch, who famously sang the praise of Ithel ap Rhobert (see 24n).

24 Ithael  Ithel ap Rhobert of Coedymynydd in the Vale of Clwyd, an outstanding patron of Iolo Goch (see 23n). Three of Iolo’s poems to him have survived (see IGP poems 12–15). Ithel was a canon of the diocese of Bangor, rector of Llanynys and a canon and archdeacon at St Asaph. Although he was elected bishop of St Asaph he was denied the office by the pope (see ibid. 166–70). He probably died of the pneumonic plague (commonly known as the Black Death).

26 yr wyth ynys  ‘The eight islands’ was a familiar topos, yet it is unclear which eight islands are referred to. It may be that the phrase has some connection with Ynys Wyth, another name for Ynys Wair (Isle of Wight) (as suggested by Rowlands 1967–8: poem 3, note on line 2; see TYP3 249).

27 awchdwn  This is the only example of awchdwn in GPC2 536 ‘having a broken or notched edge (of blade, &c.)’.

30 Ogwen  The river Ogwen which flows from Llyn Ogwen to the sea at Aberogwen (see 61.8n Aberogwen). Cochwillan is situated on its eastern banks near Tal-y-bont (see 15n Cwchwillan). For the name, see Owen and Morgan 2007: 354.

30 blaeneugoed  Not shown in GPC. ‘Sylvan-sourced’ seems a fair translation as it is possible that the upper reaches of Ogwen Valley were wooded at the end of the fifteenth century (as well as the area around Cochwillan, see 18n).

32 eidion moel i adwedd  See GPC2 65 s.v. adwedd1i adwedd ‘back, home; ?on a bardic circuit’. It is unlikely that a bardic circuit is referred to here.

33 Gwynedd  The old kingdom that contained two regions, namely Gwynedd Is Conwy and Gwynedd Uwch Conwy (‘below’ and ‘above’ the river Conwy respectively; see WATU 85). Cochwillan (see 15n) was situated in the commote of Arllechwedd Uchaf in Gwynedd Uwch Conwy.

34 elawr  See OED Online s.v. bier 2 (a) ‘The movable stand on which a corpse, whether in a coffin or not, is placed before burial; that on which it is carried to the grave’.

36 breuglod  See GPC 322 ‘fluent, flowing praise’, although ‘ready, prompt praise’ and ‘fine, refined praise’ are also possible (see ibid. 311 s.v. brau).

37–8 Samson … a wnaeth / Â’i flew arian filwriaeth  A reference to Samson’s final deed in causing the Philistines’ temple to collapse with his extraordinary strength. He was imprisoned and blinded by the Philistines following his betrayal by Delilah. His hair was cut and his strength waned, yet his hair grew back and he succeeded in killing thousands of Philistines, as well as himself, by bringing down the pillars of their temple. Guto presumes that Samson’s hair was arian ‘silver’ as he was an old man when he died, and Wiliam with his own silvery hair is therefore favourably compared with him. See Judges 3–16; ODCC3 1459–60.

42 Gwynedd  See 33n.

42 y tair ynys  The three principal kingdoms of Britain: Wales, Scotland and England (see TYP3 246, 254; GPC 3819 s.v. ynys (b)).

43 iachau  A variant plural form of ach (see GPC2 17 s.v. ach5).

44 Llŷn  A cantref in Gwynedd (see WATU 146). In Guto’s poem to Elen ferch Robert Pilstwn from the Llannerch in Lleyn another two-syllable form of the name is used, namely Llëyn (see 53.4, 26 and 28). Yet a one-syllable word is needed in this line and there is strong manuscript evidence for llyn. There is no other example of Llŷn in Guto’s work, yet both forms of the name, Llŷn and Llëyn, were used by Lewys Glyn Cothi (for the first, see GLGC 69.61, 105.39, 223.19, 224.26 and 232.5). Although it is likely that Wiliam had family connections with Lleyn through his forbears, it seems that Guto is referring specifically to his descendants through his daughter, Angharad, who married Madog Fychan ap Llywelyn Fychan from the commote of Afloegion in Lleyn (see WATU 5 and the map on p. 286; WG2 ‘Marchudd’ 17 C1).

45 Môn  Wiliam was a descendant of Ednyfed Fychan ap Cynwrig, Llywelyn ab Iorwerth’s steward in the thirteenth century and a notable ancestor of Anglesey’s most distinguished ruling family during the fourteenth century. Yet, although Wiliam’s family connections with Anglesey were obvious enough, it is worth noting that two of his children also lived on the island, namely Morgan of Beaumaris and Marsli, wife of Rhydderch ap Dafydd of Llanidan in the commote of Menai (see WG2 ‘Iarddur’ 6C and ‘Marchudd’ 6 D1; WATU 6–7 s.v. Anglesey).

46 Meirionnydd  A cantref in Gwynedd (see WATU 155). Wiliam had a close family connection with the famous court of Nannau in the commote of Tal-y-bont in Meirionnydd through his mother, Mallt ferch Gruffudd Derwas ap Meurig Llwyd ap Meurig Fychan. Guto composed poems for Mallt’s uncle, Meurig Fychan ap Hywel ap Meurig Llwyd, and also to Wiliam’s second cousin, Dafydd ap Meurig Fychan ap Hywel (see poems 49, 50 and 51). For the pedigree, see Wiliam ap Gruffudd.

46 ar annel See GPC2 321 under the combination ar annel (i) ‘drawn, aimed, also fig.; ready, on the point of’. This is in all likelihood a reference to Meirionnydd (cf. 45 Môn a ddaw ‘Anglesey will come’), although it could also refer to Wiliam himself.

48 y ddeuddyn  ‘The two people’, namely Wiliam’s parents (see 49n).

49 ei dad a’i fam  ‘His mother and father’, namely Gruffudd ap Rhobin ap Gruffudd and Mallt ferch Gruffudd Derwas ap Meurig Llwyd of Nannau (see Wiliam ap Gruffudd).

52 sir Gaer  Caernarfonshire, where Wiliam was sheriff from 1485 (see 53n; WATU 26). His importance in the region is alluded to by the poets Siôn ap Hywel and Lewys Môn in poems addressed to his descendants (see GSH 13.3–4; GLM XLVIII.31–2, XL.39 and the note on p. 454).

53 sirif  Wiliam was appointed sheriff of Caernarfonshire on 24 September 1485 following his support for Henry Tudor at Bosworth and held the position until his death in 1500 (see the note above on the date of the poem).

55–6 Gwilym … / Mab Gruffudd  It is possible to identify this man as Wiliam’s great-great-grandfather on his father’s side, namely Gwilym ap Gruffudd ap Heilyn, although it seems that the most famous Gwilym in the family was Gwilym ap Gruffudd ap Gwilym of Penrhyn, Wiliam’s father’s uncle (for the pedigree, see Wiliam ap Gruffudd). Guto composed two praise poems for this Gwilym’s son, Wiliam Fychan ap Gwilym of Penrhyn (see poems 56 and 57). Whichever Gwilym is referred to it seems that Guto’s point is the same, namely that Gwilym is a Welsh form of Wiliam and that both Wiliam and his ancestor were sons of men named Gruffudd.

58 hen Wilym  Wiliam was an old man when this poem was composed and it is highly probable that his son, Wiliam, and his grandson, Wiliam Wyn, were alive then. It seems likely that Wiliam could have been called hen Wilym ‘old Gwilym/Wiliam’ in order to distinguish between him and his descendants (cf. 55 Mal Gwilym ail y gelwynt ‘They’d call him a second Gwilym’; also the title of the poem in Pen 73 ir hen Wiliams ‘to the old Wiliams’), yet in terms of the couplet’s meaning as a whole it is more likely that this hen Wilym is in fact one of Wiliam’s ancestors, namely either Gwilym ap Gruffudd ap Heilyn or Gwilym ap Gruffudd of Penrhyn (see 55–6n). Guto names this other man hen Wilym in order to distinguish between him and the living patron of the poem.

Bibliography
Lloyd-Jones, J. (1928), Enwau Lleoedd Sir Gaernarfon (Caerdydd)
Owen, H.W. and Morgan, R. (2007), Dictionary of the Place-names of Wales (Llandysul)
Parry Owen, A. (2007), ‘ “Englynion Bardd i’w Wallt”: Cerdd Arall gan Ddafydd ap Gwilym?’, Dwned, 13: 47–75
Rowlands, J. (1967–8), ‘A Critical Edition and Study of the Welsh Poems Written in Praise of the Salusburies of Llyweni’ (D.Phil. [Oxford])
Smith, P. (1975), Houses of the Welsh Countryside (London)
Haslam, R., Orbach, J., Voelcker, A. (2009), The Buildings of Wales: Gwynedd (London)
Williams, G.A. (1997), ‘Cywydd Gwilym ap Sefnyn i Afon Ogwen ac Afon Menai’, Dwned, 3: 83–95

Cliciwch ar rif llinell i weld amrywiadau
Image Dialog
Wiliam ap Gruffudd o Gochwillan, 1466–m. 1500

Wiliam ap Gruffudd o Gochwillan, fl. c.1466–m. 1500

Top

Un gerdd yn unig gan Guto i Wiliam ap Gruffudd a oroesodd, sef cywydd mawl (cerdd 55). Diogelwyd pum cerdd arall i Wiliam yn y llawysgrifau: dau gywydd mawl gan Lewys Môn, GLM cerddi XLII ac XLIII; cywydd hwyliog iawn gan Ddafydd Llwyd o Fathafarn yn diolch iddo am farch, GDLl cerdd 51; cywydd gan Ieuan Deulwyn i ofyn ychen ganddo a chan uchelwyr eraill o Wynedd (yn cynnwys Rhisiart Cyffin, deon Bangor, ac, o bosibl, Wiliam Fychan o’r Penrhyn) ar ran Syr Rhys ap Tomas o Abermarlais, ID cerdd XXIV; marwnad gan Lewys Daron, GLD cerdd 8. Canodd Lewys Môn farwnad i’w wraig gyntaf, Angharad ferch Dafydd (GLM cerdd XLIV). Bu ei fab, Wiliam, yn hael ei nawdd i’r beirdd hefyd, a diogelwyd cerddi iddo gan Ruffudd Hiraethog, Lewys ab Edward, Lewys Daron, Lewys Morgannwg, Siôn Brwynog, Siôn ap Hywel a Wiliam Llŷn. Ymhellach ar y canu i hynafiaid Wiliam, gw. isod.

Achresi
Seiliwyd yr achresi isod ar WG1 ‘Bleddyn ap Cynfyn’ 50, 51, ‘Marchudd’ 4, 5, 6, ‘Osbwrn’ 2; WG2 ‘Iarddur’ 5E, ‘Marchudd’ 6 D1, D2, ‘Osbwrn’ 2 A1; GLM cerdd XLIV. Nodir mewn print trwm yr unigolion a enwir gan Guto yn y gerdd a ganodd i Wiliam, a thanlinellir enwau uchelwyr eraill a roes eu nawdd i Guto.

lineage
Achres Wiliam ap Gruffudd o Gochwillan

Gwelir bod Wiliam yn gefnder (neu’n hanner cefnder) i Risiart Cyffin, deon Bangor, ac yn gyfyrder i Ddafydd ap Meurig Fychan o Nannau. Roedd ei dad yn gefnder i Wiliam Fychan o’r Penrhyn. At hynny, fel y dengys yr achres isod, roedd yn fab-yng-nghyfraith (o’i briodas gyntaf) i Ddafydd ab Ieuan ab Einion o’r Cryniarth ac (o’i ail briodas) i Robert ab Ieuan Fychan o Goetmor.

lineage
Teulu Wiliam ap Gruffudd o Gochwillan

Yn ôl achresi Bartrum cafodd Wiliam berthynas â dwy wraig arall, sef Mallt ferch Cynwrig a Marged ferch Tomas. Nodir iddo gael merch o’r enw Alis gyda’r gyntaf a mab o’r enw Morgan gyda’r ail. Yn ogystal â hynny, ceir enwau pum merch arall yn yr achresi nad yw’n eglur pwy oedd eu mam, sef Marged, dwy Fallt (gall fod un ohonynt yn ferch i Angharad ferch Dafydd), Annes a Gwenllïan.

Ei deulu a’i yrfa
Nid yw fawr o syndod i Guto dderbyn nawdd gan Wiliam ap Gruffudd, ac yntau’n perthyn i gynifer o uchelwyr blaenllaw eraill yng Ngwynedd a thu hwnt. Safai Wiliam mewn llinach urddasol a ddaeth i amlygrwydd yn y drydedd ganrif ar ddeg, pan fu Ednyfed Fychan ap Cynwrig yn ddistain i Lywelyn Fawr ab Iorwerth. Canodd Elidir Sais farwnad i Ednyfed (GMB cerdd 18) a bu ei ddisgynyddion ar ochr ei fab, Goronwy, yn hael eu nawdd i’r beirdd ym Môn gydol y bedwaredd ganrif ar ddeg (GGMD i, 11–12). Erbyn ail hanner y ganrif honno roedd hendaid Wiliam, Gruffudd ap Gwilym ap Gruffudd (a fu farw yn 1405), wedi ychwanegu tiroedd yn Nyffryn Clwyd, sir Gaernarfon a Môn at ei diroedd yng nghadarnle traddodiadol y teulu yn sir y Fflint (Davies 1995: 51–2). Ymladdodd ar y cyd â’i frawd, Bleddyn, yn erbyn y Goron yng ngwrthryfel Owain Glyndŵr a bu farw’r ddau cyn Hydref 1406 (Bowen 2002: 60). Gruffudd, yn ôl Davies (1995: 51), oedd y Cymro cyfoethocaf yng ngogledd y wlad ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ni bu fawr o dro’n manteisio ar y rhyddid a roed iddo gan oruchafiaeth cyfraith Loegr yng Nghymru yn sgil y Goncwest i etifeddu tir drwy briodas.

Gyda throad y ganrif mae’n eglur fod meibion Gruffudd, sef Rhobin, Gwilym a Rhys, wedi ymuno â’r gwrthryfel ym mhlaid Owain. Ond ym mis Awst 1405 ildiodd y tri brawd a phedwar Cymro arall i’r Goron yng ngharchar Caer (ibid. 119; Carr 1990: 8–9). Yn ôl Carr (ibid. 5) aeth tir Gruffudd yn sir y Fflint i Rys ac ymddengys i’w diroedd yng Ngwynedd fynd i Wilym (a ymgartrefodd yn y Penrhyn) ac i Robin (yng Nghochwillan). Erbyn 1408 roedd Rhobin yn un o swyddogion y Goron yn sir Gaernarfon, a bu farw c.1445 (ByCy Ar-lein s.n. Williams o Gochwillan; DNB Online s.n. Tudor family, forebears of; codwyd yr wybodaeth isod o’r ddwy ffynhonnell hynny oni nodir yn wahanol). Canodd Gwilym ap Sefnyn i Robin ac enwir y bardd a’i noddwr fel tystion mewn nifer o ddogfennau cyfreithiol yn negawdau cynnar y bymthegfed ganrif (Williams 1997: 84). Roedd mab Rhobin, Gruffudd, yn aelod o gomisiwn cyllidebu yn sir Gaernarfon ac ym Môn yn 1466 a bu’n swyddog ac yn ffermwr yn y sir honno rhwng 1459 ac 1475, sef blwyddyn ei farw. Gall fod ei fab, Wiliam, yn aelod arall o’r comisiwn hwnnw (Evans 1998: 98), ac os yr un Wiliam a enwir gan Evans (ibid. 159 troednodyn 15), bu’n weithgar ar 18 Awst 1467 yn rhoi trefn ar saith gant o saethyddion ym myddin dug Worcester ym Miwmares, ynghyd ag ymchwilio i’r fasnach fôr yn y gogledd ar 3 Awst 1475.

Yn 1468 dienyddiwyd hanner brawd i Ruffudd, sef Tomas, yng Nghonwy gan Wiliam Herbert yn sgil ei gefnogaeth i blaid Lancastr. Nid yw’n syndod, felly, i fab Gruffudd, Wiliam, briodi merch i Ddafydd ab Ieuan ab Einion, a gadwodd gastell Harlech ar ran y Lancastriaid rhwng c.1460 ac 1468, ac iddo gefnogi Harri Tudur ym mrwydr Bosworth yn 1485 (Evans 1998: 166 troednodyn 53). Yn sgil ei gefnogaeth i’r brenin newydd derbyniodd swydd siryf Caernarfon am oes o 24 Medi y flwyddyn honno hyd 1500, pan fu farw, yn ôl pob tebyg (Breeze 1873: 50; Williams 1956: 249). Mae’n debygol mai yn sgil ei deyrngarwch y derbyniodd fraint dinasyddiaeth hefyd ar 18 Ionawr 1486, a dengys cofnod am y weithred honno yng Nghofnodion y Rholau Patent y modd y gorfu i Wiliam ymgodymu â sgil effeithiau’r Gwrthryfel y bu ei hynafiaid yn rhan ohono ddechrau’r ganrif (CPR):Denization of William ap Griffith ap Robyn, native of Wales: and extention to him of the privelages of an Englishman, and enfranchisement from the penal enactments against the Welsh of 2 Henry IV.Gellir yn sicr ei gymharu ag ymgais lwyddiannus Wiliam Fychan o’r Penrhyn i ennill statws dinasyddiaeth ychydig llai na deugain mlynedd yn gynharach.

Deil Smith (1975: 102) mai rhywdro wedi 1485 yr ailadeiladodd Wiliam ei lys yng Nghochwillan drwy fanteisio ar y cyfoeth a gafodd gyda’i statws newydd (ymhellach, gw. 55.15n). Ceir cyfeiriad at Wiliam fel siryf yn 1492 yn Breeze (1873: 50 troednodyn 18).

Llyfryddiaeth
Bowen, D.J. (2002), ‘Y Canu i Gwilym ap Gruffudd (m. 1431) o’r Penrhyn a’i Fab Gwilym Fychan (m. 1483)’, Dwned 8: 59–78
Breeze, E. (1873), Kalendars of Gwynedd (London)
Davies, R.R. (1995), The Revolt of Owain Glyndŵr (Oxford)
Evans, H.T. (1998), Wales and the Wars of the Roses (Bridgend)
Smith, P. (1975), Houses of the Welsh Countryside (London)
Williams, G.A. (1997), ‘Cywydd Gwilym ap Sefnyn i Afon Ogwen ac Afon Menai’, Dwned 3: 83–95
Williams, W.O. (1956), Calendar of the Caernarvonshire Quarter Session Records, Vol. 1 (London)


Top
 • AASTAnglesey Antiquarian Society and Field Club Transactions, 1913- ŷŵ
 • ActauActauyr Apostolion yn y Testament Newydd
 • ActsThe Acts of the Apostles in the New Testament
 • APD.Gwenallt Jones (gol.), Yr Areithiau Pros (Caerdydd,1934)
 • Arch CambArchaeologia Cambrensis, 1846
 • ArchifMRCronfa Ddata Enwau Lleoedd: Archif Melville Richards / Archif Melville Richards Place-name Database
 • <http://www.e-gymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr>
 • Arm PIfor Williams (gol.), Armes Prydein o Lyfr Taliesin (Caerdydd, 1955)
 • Arm P2Ifor Williams (ed.), Armes Prydain from the Book of Taliesin, English version by Rachel Bromwich (Dublin, 1972)
 • ASCentM. Paul Bryant-Quinn (gol.), Apocrya Sin Cent (Aberystwyth, 2004)
 • BBwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, 1921-93
 • BaLlawysgrif yng nghasgliad Prifysgol Cymru, Bangor
 • Ba(M)Llawysgrif yng nghasgliad Bangor (Mostyn) ym Mhrifysgol Cymru, Bangor
 • BarnwyrLlyfry Barnwyr yn yr Hen Destament
 • BDHenry Lewis (gol.), Brut Dingestow (Caerdydd, 1942)
 • BDeD.Simon Evans, Buchedd Dewi (Caerdydd, 1959)
 • BDGOwen Jones a William Owen (goln.), Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym (Llundain, 1789)
 • BeirnJ. Morris Jones, Y Beirniad (1911-20)
 • BettisfieldCasgliad Bettisfield yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / The Bettisfield collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BLLlawysgrifau Ychwanegol yngnghasgliad y Llyfrgell Brydeinig, Llundain / The Additional Manuscripts in the British Library, London
 • BlBGCC Marged Haycock (gol.), Blodeugerdd Barddas o Ganu Crefyddol Cynnar (Llandybe, 1994)
 • Bl BXIV Dafydd Johnston (gol.), Blodeugerdd Barddas o'r Bedwaredd Ganrif arDdeg (Llandybe, 1989)
 • BodLlawysgrif yng nghasgliad Bodewryd, ynLlyfrgell Genedlaethol Cymru, Abersytwyth / A manuscript in the Bodewryd collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BodWLlawysgrif Gymreig yng nghasgliadLlyfrgell Bodley, Rhydychen / A Welsh manuscript in the Bodleian Library, Oxford
 • 1 BrenhinoeddLlyfr Cyntaf y Brenhinoedd yn yr Hen Desatement
 • 2 BrenhinoeddAil Lyfr y Brenhinoedd yn yr Hen Destament
 • BrenSaesThomas Jones (gol.), Brenhinedd y Saesson (Caerdydd, 1971)
 • BritishHOBritish History Online http://www.british-history.ac.uk>
 • BrMIfor Williams (gol.), Breuddwyd Maxen (Bangor,1908)
 • BrM2Brynley F. Roberts (ed.), Breudwyt Maxen Wledic (Dublin, 2005)
 • BrogLlawysgrif yng nghasgliad Brogyntyn, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Brogyntyn collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BRhMelville Richards (gol.), Breudwyt Ronabwy (Caerdydd, 1948)
 • BTThomasJones (gol.), Brut y Tywysogyon PeniarthMs. 20 (Caerdydd, 1941)
 • BYThomas Jones (gol.), Y Bibyl Ynghymraec (Caerdydd, 1940)
 • ByCyY Bywgraadur Cymreig hyd 1940(Llundain, 1953)
 • ByCy Ar-leinY Bywgraffiadur Ar-lein
 • <http://yba.llgc.org.uk/cy/index.html>
 • CLlawysgrifyn Llyfrgell Ganolog Caerdydd / A manuscript in Cardiff Central Library
 • CAIfor Williams (gol.), Canu Aneirin, (Caerdydd, 1938)
 • CAMBMCatalogueof Additions to the Manuscripts in the British Museum
 • CCJ. Fisher (ed.), The Cefn Coch MSS (Liverpool, 1889)
 • CCRCalendarof the close rolls preserved in the Public Record Office [12721509] (London,1900-63)
 • CDJohn Morris-Jones, Cerdd Dafod (Rhydychen, 1925)
 • CFGMelville Richards, Cystrawen y Frawddeg Gymraeg (ail arg.,Caerdydd, 1970)
 • CLC2Meic Stephens (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (ailarg., Caerdydd, 1997)
 • CLlHIfor Williams (gol.), Canu Llywarch Hen (Caerdydd, 1935)
 • CLlLlBrynley F. Roberts (ed.), CyfrancLludd a Llefelys (Dublin, 1975)
 • CMLlawysgrif yng nghasgliad Cwrtmawr, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Cwrtmawrcollection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • CMCSCambridge Medieval Celtic Studies,19811993; Cambrian Medieval CelticStudies, 1993
 • CMOC2Dafydd Johnston (gol.), Canu Maswedd yr Oesoedd Canol (ailarg., Pen-y-bont ar Ogwr, 1998)
 • CO3 Rachel Bromwich a D. Simon Evans(goln.) gyda chymorth D.H. Evans Culhwchac Olwen (Caerdydd, 1997)
 • CPRCalendar of Patent Rolls preserved in the Record Office (London, 18911986)
 • CSTBP.J.Donovan (gol.), Cywyddau Serch y Tri Bedo(Caerdydd, 1982)
 • CTIfor Williams (gol.), Canu Taliesin (Caerdydd, 1960)
 • CTCCatrin T. Beynon Davies, `Cerddir TaiCrefydd (M.A. Cymru [Bangor], 1973)
 • CyY Cymmrodor, The Magazine of the HonourableSociety of Cymmrodorion, 18771951
 • CylchgCHSFeirCylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirion (n)ydd, 1949
 • CylchgHCCylchgrawnHanes Cymru, 1960
 • Cylchg LlGC Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru,1939
 • ChOIfor Williams (gol.), Chwedleu Odo (Wrecsam, 1926)
 • 1 Chronicles The First Book of the Chronicles in the Old Testament
 • 2 Chronicles The Second Book of the Chronicles in the Old Testament
 • Datguddiad`Datguddiad Ioan' yn y Testament Newydd
 • DBHenry Lewis a P. Diverres (goln.), Delwy Byd (Caerdydd, 1928)
 • DEThomas Roberts (gol.), Gwaith Dafydd ab Edmwnd (Bangor, 1914)
 • DGAHelenFulton (ed.), Selections from the Dafyddap Gwilym Apocrypha (Llandysul, 1996)
 • DGG Ifor Williams a TRoberts (goln.), Cywyddau Dafydd ap Gwilym ai Gyfoeswyr (Bangor, 1914)
 • DGG2Ifor Williams a T. Roberts (goln.), Cywyddau Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr(ail arg., Caerdydd, 1935)
 • DG.netDafydd ap Gwilym.net <http://www.dafyddapgwilym.net>
 • DNThomasRoberts and Ifor Williams (eds.), ThePoetical Works of Dafydd Nanmor (Cardi and London, 1923)
 • DNB2H.C.G. Matthew and B. Harrison (eds.), Oxford Dictionary of National Biography (Oxford, 2004)
 • DNBOnlineOxford Dictionary of National Biography <http://www.oxforddnb.com/>
 • DWBWelsh Biography Online
 • <http://yba.llgc.org.uk/en/index.html>
 • DWHMichael Powell Siddons, The Development of Welsh Heraldry (3vols., Aberystwyth, 19913)
 • L.Dwnn: HVS.R. Meyrick (ed.), Heraldic Visitations of Wales (Llandovery,1846)
 • EANCR.J. Thomas, Enwau Afodyn a Nentydd Cymru Caerdydd, 1938)
 • EEWT.H. Parry-Williams, The English Element in Welsh (Londons, 1923)
 • tudesÉtudes celtiques, 1936
 • EVWM.E. Griths, Early Vaticination in Welsh with English Parallels (Cardi, 1937)
 • EWGTP.C. Bartrum (ed.), Early Welsh Genealogical Tracts (Cardiff, 1966)
 • GJ. Lloyd-Jones (gol.), Geirfa Barddoniaeth Gynnar Gymraeg(Caerdydd, 1931-63)
 • GazMFEWGazetter of Markets and fairs in England and Wales to 1516 <http://www.history.ac.uk/cmh/gaz/gazweb2.html>
 • GBDdGwaith Bleddyn Ddu, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 1994)
 • GBFRhian M. Andrews et al. (goln.), Gwaith Bleddyn Fardd a Beirdd Eraill AilHanner y Drydedd Ganrif ar Ddeg (Caerdydd, 1996)
 • GCR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Casnodyn (Aberystwyth, 1999)
 • GCBMiNerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr,i (Caerdydd, 1991)
 • GCBMiiNerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr,ii (Caerdydd, 1995)
 • GDBN.G. Costigan (Bosco) et al. (goln.), Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill o FeirddHanner Cyntaf y Drydedd Ganrif ar Ddeg (Caerdydd, 1995)
 • GDCR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Dafydd y Coed a beirdd eraill o LyfrCoch Hergest (Aberystwyth, 2002)
 • GDEpOwen Thomas (gol.), Gwaith Dafydd Epynt (Aberystwyth, 2002)
 • GDG Thomas Parry (gol.), Gwaith Dafydd ap Gwilym(Caerdydd, 1952)
 • GDG3 Thomas Parry (gol.), Gwaith Dafydd ap Gwilym (trydydd arg., Caerdydd, 1979)
 • GDGorErwain H. Rheinallt (gol.), Gwaith Dafydd Gorlech (Aberystwyth,1997)
 • GDIDA.Eleri Davies (gol.), Gwaith Deio ab Ieuan Du a Gwilym ab Ieuan Hen (Caerdydd, 1992)
 • GDLlW. Leslie Richards (gol.), Gwaith Dafydd Llwyd o Fathafarn(Caerdydd, 1964)
 • Genesis`Llyfr Genesis' yn yr Hen Destament
 • GenesisThe Book of Genesis in the Old Testament
 • GEOR. Geraint Gruydd a Rhiannon Ifans(goln.), Gwaith Einion Oeiriad a Dafydd Ddu o Hiraddug, gol. (Aberystwyth, 1997)
 • GGDTN.G. Costigan (Bosco) et al. (goln.), Gwaith Gruudd ap Dafydd ap Tudur, Gwilym Ddu o Arfon, Trahaearn Brydydd Mawr ac Iorwerth Beli (Aberystwyth, 1995)
 • GGHD.J. Bowen (gol.), Gwaith Gruudd Hiraethog (Caerdydd, 1990)
 • GGGrBarry J. Lewis ac Eurig Salisbury (goln.), Gwaith Gruffudd Gryg(Aberystwyth 2010)
 • GGlJ. Llywelyn Williams ac Ifor Williams (goln.), Gwaith Gutor Glyn (Caerdydd, 1939)
 • GGl2 J. Llywelyn Williams ac Ifor Williams(goln.), Gwaith Guto'r Glyn (ail arg., Caerdydd, 1961)
 • GGLlRhiannon Ifans (gol.), Gwaith Gruudd Llwyd ar Llygliwiaid Eraill(Aberystwyth, 2000)
 • GGMDiBarry J. Lewis (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, i, Canu i deulu Penmynydd (Aberystwyth, 2003)
 • GGMD iiBarry J. Lewis (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, ii, Canu Crefyddol (Aberystwyth, 2005)
 • GGMDiiiAnn Parry Owen (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, iii, Canu Amrywiol (Aberystwyth, 2007)
 • GGrGRhiannon Ifans, Ann Parry Owen,W. Dyfed Rowlands ac Erwain H. Rheinallt (goln.), Gwaith Gronw Gyriog, Iorwerth ab y Cyriog, Mab Clochyddyn, Gruudd ap Tudur Goch ac Ithel Ddu (Aberystwyth, 1997)
 • GHCIslwyn Jones (gol.), Gwaith Hywel Cilan (Caerdydd, 1963)
 • GHCEMHuw Ceiriog Jones (gol.), Gwaith Huw Ceiriog ac Edward Maelor(Caerdydd, 1990)
 • GHDA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Huw ap Dafyddap Llywelyn ap Madog (Aberystwyth, 1995)
 • GHSDylanFoster Evans (gol.), Gwaith Hywel Swrdwala'i deulu (Aberystwyth, 2000)
 • GIBHGwaithIeuan Brydydd Hir (gol.), M. Paul Bryant-Quinn (Aberystwyth, 2000)
 • GIFHowell L. Jones ac E.I. Rowlands(gol.), Gwaith Iorwerth Fynglwyd(Caerdydd, 1975)
 • GIGD.R. Johnston (gol.), Gwaith Iolo Goch (Caerdydd, 1988)
 • GILlFM. Paul Bryant-Quinn (gol.), Gwaith Ieuan ap Llywelyn Fychan, Ieuan Llwyd Brydydd a Lewys Aled (Aberystwyth, 2003)
 • GIRhR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Ieuan ap Rhydderch (Aberystwyth,2003)
 • GLDA. Cynfael Lake (gol.), Gwaith Lewys Daron (Caerdydd, 1994)
 • GLGCDafydd Johnston (gol.), Gwaith Lewys Glyn Cothi (Caerdydd,1995)
 • GLMEurys I. Rowlands, Gwaith Lewys Mn (Caerdydd, 1975)
 • GLMorgA. CynfaelLake (gol.), Gwaith Lewys Morgannwg (dwy gyfrol, Aberystwyth, 2004)
 • GLlR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Llawdden (Aberystwyth, 2006)
 • GLlBHAnn Parry Owen a Dylan Foster Evans(gol.), Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap Gwilym, Hillyn ac eraill (Aberystwyth, 1996)
 • GLlFKathleen Anne Bramley et al. (gol.), Gwaith Llywelyn Fardd I ac Eraill o Feirdd y Ddeuddegfed Ganrif (Caerdydd, 1994)
 • GLlGDafydd Johnston (gol.), Gwaith Llywelyn Goch ap Meurig Hen(Aberystwyth, 1998)
 • GLlLlElin M. Jones (gol.), Gwaith Llywarch ap Llywelyn `Prydydd y Moch' (Caerdydd, 1989)
 • GMBJ.E. Caerwyn Williams et al. (gol.), Gwaith Meilyr Brydydd a'i Ddisgynyddion (Caerdydd, 1994)
 • GMBrA. Cynfael Lake (gol.), Gwaith Mathau Brwmld (Aberystwyth,2002)
 • GMDHuw Meirion Edwards (gol.), Gwaith Madog Dwygraig (Aberystwyth,2006)
 • GMRhEnid Roberts (gol.), Gwaith Mareduddap Rhys ai Gyfoedion (Aberystwyth, 2003)
 • GMWD. Simon Evans, A Grammar of Middle Welsh (Dublin, 1964)
 • GMWLTimothy Lewis, A Glossary of Mediaeval Welsh Law (Manchester,1913)
 • GOE. Bachellery (d.), Loeuvre potique de Gutun Owain(Paris, 19501)
 • GOLlMEurys Rolant (gol.), Gwaith Owain ap Llywelyn ab y Moel(Caerdydd, 1984)
 • GP G.J. Williams ac E.J. Jones (gol.), Gramadegaur Penceirddiaid (Caerdydd,1934)
 • GPBHuw Meirion Edwards (gol.), Gwaith Prydydd Breuan, Rhys ap Dafydd ab Einion, Hywel Ystorm, a cherddi dychan dienw o Lyfr Coch Hergest (Aberystwyth,2000)
 • GPCGeiriadur Prifysgol Cymru (Caerdydd, 1950)
 • GPC2Geiriadur Prifysgol Cymru (ail argraad, Caerdydd, 2003)
 • GPhEM.Paul Bryant-Quinn (gol.), Gwaith Syr Phylib Emlyn, Syr Lewys Meudwy a Mastr Harri ap Hywel (Aberystwyth, 2001)
 • GRhBEurys I. Rowlands (gol.), Gwaith Rhys Brydydd a Rhisiart ap Rhys (Caerdydd,1976)
 • GRhGEDylan Foster Evans (gol.), Gwaith Rhys Goch Eryri (Aberystwyth, 2007)
 • GSCA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Sin Ceri (Aberystwyth, 1996)
 • GSCyfR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Dafydd Bach ap Madog Wladaidd 'Sypyn Cyfeiliog a Llywelyn ab y Moel (Aberystwyth, 1998)
 • GSDTRhiannon Ifans (gol.), Gwaith Syr Dafydd Trefor (Aberystwyth, 2005)
 • GSHA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Sin ap Hywel (Aberystwyth, 1999)
 • GSRhNerys Ann Jones ac Erwain Haf Rheinallt(gol.), Gwaith Sefnyn, Rhisierdyn,Gruudd Fychan ap Gruudd ab Ednyfed a Llywarch Bentwrch (Aberystwyth,1995)
 • GSTEnid Roberts (gol.), Gwaith Sin Tudur (2 gyf., Caerdydd,1980)
 • GTPThomas Roberts (gol.), Gwaith Tudur Penllyn ac Ieuan ap TudurPenllyn, gol. (Caerdydd, 1958)
 • GwynLlawysgrif yng nghasgliad J. Gwyneddon Davies, yn Llyfrgell Prifysgol Cymru, Bangor
 • GyBDafydd Johnston (gol.), Galar y Beirdd: Marwnadau Plant/Poets'Grief: Medieval Welsh Elegies for Children (Caerdydd, 1993)
 • HCLlLeslie Harries (gol.), Gwaith Huw Cae Llwyd ac Eraill(Caerdydd, 1953)
 • HPEHistoriaPeredur vab Efrawc, gol. Glenys Witchard Goetinck (Caerdydd, 1976)
 • HPFJ.Y.W. Lloyd, The History of Powys Fadog, (6 vols., London, 18817)
 • IDIfor Williams (gol.), Casgliad o Waith Ieuan Deulwyn (Bangor,1909)
 • IGEHenry Lewis, Thomas Roberts ac IforWilliams (gol.), Cywyddau Iolo Goch acEraill (Bangor, 1925)
 • IGE2Henry Lewis, Thomas Roberts ac IforWilliams (gol.), Cywyddau Iolo Goch acEraill (ail arg., Caerdydd, 1937)
 • IGPDafydd Johnston (ed.), Iolo Goch: Poems (Llandysul, 1993)
 • Ioan`Yr Efengyl yn l Sant Ioan' yn y Testament Newydd
 • JMHRSJournalof the Merioneth Historical and Record Society, 1949
 • JohnThe Gospel according to John in theNew Testament
 • JudgesThe Book of Judges in the Old Testament
 • KAA 2Patricia Williams (gol.), Kedymdeithyas Amlyn ac Amic (Caerdydd,1982)
 • 1 KingsThe First Book of the Kings in the Old Testament
 • 2 KingsThe Second Book of the Kings in the Old Testament
 • LBSS. Baring-Gould and J. Fisher, The Lives of the British Saints (4vols., London, 190713)
 • Luc`Yr Efengyl yn l Sant Luc' yn yTestament Newydd
 • LukeThe Gospel according to Luke in theNew Testament
 • LlAJ. Morris Jones and John Rhŷs (eds.), The Elucidarium from Llyvyr Agkyr Llandewivrevi (Oxford, 1894)
 • LlBS.J. Williams a J.E. Powell (gol.), Cyfreithiau Hywel Dda yn l Llyfr Blegywryd(Caerdydd, 1942)
 • LlCyLlnCymru, 1950
 • LlGCLlawysgrif yng nghasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the collection of theNational Library of Wales, Aberystwyth
 • LlIAled Rhys Wiliam (ed.), Llyfr Iorwerth (Cardi, 1960)
 • LlstLlawysgrif yng nghasgliad Llanstephan, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Llanstephan collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • Marc`Yr Efengyl yn l Sant Marc' yn y Testament Newydd
 • MarkThe Gospel according to Mark in the New Testament
 • Mathew`Yr Efengyl yn l Sant Mathew' yn y Testament Newydd
 • MatthewThe Gospel according to Matthew in the New Testament
 • MCFY Mynegai i Farddoniaeth Gymraeg y Llawysgrifau / The Index to Welsh Poetry inManuscript
 • <http://maldwyn.llgc.org.uk>
 • MEDMiddle English Dictionary (Michigan, 1963)
 • MonWMonastic Wales <http://www.monasticwales.org>
 • MontCollCollections Historical and Archaeological... by the Powysland Club, 1868
 • MosLlawysgrif yng nghasgliad Mostyn, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Mostyn collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • MWMDaniel Huws, Medieval Welsh Manuscripts (Cardiand Aberystwyth, 2000)
 • NCENewCatholic Encyclopaedia (New York, 1967-79)
 • NCLWMeic Stephens (ed.), The New Companion to the Literature of Wales(Cardiff, 1998)
 • NLWJNational Library of Wales Journal, 1939
 • OBWVThomasParry (ed.), The Oxford Book of Welsh Verse (Oxford, 1976)
 • OCD3Simon Hornblower and Antony Spawforth(eds.), The Oxford Classical Dictionary(third ed., Oxford, 1996)
 • ODCC3F.L. Cross and E.A. Livingstone (eds.), The Oxford Dictionary of the Christian Church (third ed., Oxford, 1967, revised 2005)
 • OED2The Oxford English Dictionary (second ed., Oxford, 1989)
 • OED OnlineThe Oxford English Dictionary
 • <http://www.oed.com>
 • PACFJ.E. Griffith, Pedigrees of Anglesey and Carnarvonshire Families (Bangor, 1914)
 • PenLlawysgrif yng nghasgliad Peniarth, ynLlyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Peniarth collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • Peniarth49E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (gol.), Peniarth 49 (Caerdydd, 1929)
 • Peniarth67E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (ed.), Peniarth 67 (Cardiff, 1918)
 • Peniarth76E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (gol.), Peniarth 76 (Caerdydd, 1927)
 • PKM Ifor Williams (gol.), Pedeir Keinc y Mabinogi (Caerdydd, 1930)
 • PsalsmThe Psalms in the Old Testament
 • RBJohn Rhs and J. Gwenogvryn Evans(eds.), The Text of the Bruts from the Red Book of Hergest (Oxford, 1890)
 • RCAHM (Anglesey)An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Anglesey (London, 1937)
 • RCAHM (Caernarvonshire) An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Caernarvonshire (3 vols.,London, 1956, 1960, 1964)
 • RCAHM (Flint)An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire, Vol II: County of Flint (London, 1912)
 • RCAHM (Merionethshire) An Inventory of Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Merionethshire (London, 1921)
 • RepWMDaniel Huws, Repertory of Welsh Manuscripts (iw gyhoeddi)
 • RevelationThe Revelation to John in the New Testament
 • RMJohn Rhs and J. Gwenogvryn Evans(eds.), The Text of the Mabinogion from the Red Book of Hergest(Oxford, 1887)
 • RWMJ. Gwenogvryn Evans (ed.), Report on Manuscripts in the Welsh Language(London, 18981910)
 • SalmauLlyfr y Salmau yn yr Hen Destament
 • SCStudiaCeltica, 1966
 • SoldierLMEThe Soldier in later Medieval England
 • <http://www.medievalsoldier.org>
 • StoweLlawysgrif o gasgliad Stowe yn yLlyfrgell Brydeinig
 • TAT. Gwynn Jones (gol.), Gwaith Tudur Aled (Caerdydd, 1926)
 • TCT.J.Morgan, Y Treigladau au Cystrawen (Caerdydd,1952)
 • TCHSTransactionsof the Caernarvonshire Historical Society, 1939
 • TCHSDdTrafodionCymdeithas Hanes Sir Ddinbych, 1952
 • TCHSGTrafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon,1939
 • TDHSTransactionsof the Denbighshire Historical Society, 1952
 • THSCTheTransactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1892/3
 • TLlMG.J. Williams, Traddodiad Llenyddol Morgannwg (Caerdydd, 1948)
 • TYP3Rachel Bromwich (ed.), Trioedd Ynys Prydein: The Triads of the Island of Britain (third ed., Cardi, 2006)
 • WATU Melville Richards, Welsh Administrative and TerritorialUnits (Cardi, 1969)
 • WBOnlineWelsh Biography Online <http://yba.llgc.org.uk/en/index.html>
 • WCDP.C. Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend up to about A.D. 1000 (Aberystwyth, 1993)
 • WGJ. Morris Jones, A Welsh Grammar (Oxford, 1913)
 • WG1P.C.Bartrum, Welsh Genealogies AD 300-1400 (Cardiff, 1974)
 • WG2P.C. Bartrum, Welsh Genealogies AD 1400-1500 (Aberystwyth, 1983)
 • WHRThe Welsh History Review, 1960-
 • WMJ. Gwenogvryn Evans (ed.), The White Book Mabinogion (Pwllheli,1907; adargraffiad, Caerdydd, 1973)
 • WyLlawysgrif yng nghasgliad Wynnstay, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Wynnstay collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • YBJ.E. Caerwyn Williams (gol.), Ysgrifau Beirniadol, (Dinbych, 1965 )
 • YBHMorgan Watkin (gol.),Ystorya Bown de Hamtwn, (Caerdydd, 1958)
 • YCM2Stephen J. Williams (gol.), Ystorya de Carolo Magno (ail arg.,Caerdydd, 1968)
 • YER. Iestyn Daniel (gol.), Ymborth yr Enaid (Caerdydd, 1995)
 • YEPWCGruffydd Aled Williams (gol.), Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal (Caerdydd, 1986)
 • YGIVGwilymLloyd Edwards (gol.), Ystorya Gwlat Ieuan Vendigeit (Caerdydd, 1999)
 • YMThA.O.H. Jarman (gol.), Ymddiddan Myrddin a Thaliesin (Caerdydd, 1951)