Chwilio uwch
 
18a – Hywel Dafi yn cyhuddo Guto’r Glyn o ganu celwydd o flaen Morgan ap Rhosier o Wynllŵg
Golygwyd gan Barry J. Lewis


1Darogan fydd a ganwyf,
2Dyn ni thau, diweniaith wyf!
3Rhai a wnânt (enwant anwir)
4Gerdd goeth heb gyfwrdd â gwir.
5Minnau ni wn, myn Anna,
6Gwneuthur dim gweniaith er da.
7Eos gwŷr hael, os gwir hyn,
8Â Guto nid wyf gytyn:
9Y Guto, gwenieithio a wna
10O chwant cael ariant clera.
11Enwi angor dan gorun
12Yn Nudd hael, ni weddai hyn;
13Gwannwr bychan ei gynnydd,
14Wrth roi’i farn, Arthur a fydd.
15O Dduw, oes a ddewisai
16Ei foli byth fal y bai?
17Oes, gun ni ddewis gweniaith,
18A gâr gwawd gywir ei gwaith.
19Mawr fydd i’r Morfa ei wg,
20Morgan winllew, mur Gwenllwg,
21Bydaf Rhosier ab Adam
22Byw, ’n wych yw, bôn iawn a cham.
23Cemais hil, cymwys hawlwr,
24Cymen ac aren yw’r gŵr.
25Cerdd a fyn, carodd fy iaith,
26Ac ni fyn gennyf weniaith.
27Canmolwn, ben-cun milwr,
28Y campau gorau i’r gŵr,
29Rhaglaw chwyrn, rhugl yw a chall,
30Rhin orig yw’r rhan arall:
31Nid triniwr, rheolwr rhus,
32Nid rhylew, ond rheolus;
33Nid rhy gybydd, gelfydd gael,
34Ni wna traha, nid rhyhael;
35Ni bydd dig o genfigen,
36Nid â barn ehud o’i ben;
37Gŵr un fetel â’r garreg,
38Doeth yw a chaled a theg;
39Tëyrn, i defyrn nid â,
40Ei draul a gymedrola.
41A dreulio llaw iddaw, ŵr,
42Dwy a’i cynnull, da cannwr.
43Mawr ei draul fal môr ar draeth,
44Mwy yw’r elw am wrolaeth.
45Gofyn cerdd o waith Merddin,
46Gwyliaw a gâr, a galw gwin.
47Ei gasbeth a’i argosbion,
48Gŵr meddw serth a gormodd sôn.
49Cof a rydd cyfarwyddyd
50Morgan i bedwar ban byd.
51Awdur cerddorion ydyw,
52Arfer y glêr, ofer yw!
53Deall llawer, dull ewybr,
54O nen hyd yn niben wybr.
55Nid gwaeth y dywaid, nid gau,
56Bedeiriaith no’i baderau.
57Ni chymer mewn awch amwyll
58Ar air teg oreuraw twyll.
59Pwys y Guto, pes gatwn,
60Gwenieithio a hudo hwn,
61Sôn am gael rhoddion rhuddaur
62A chanu twyll o chwant aur.
63Mae erioed, ffel yw ’mrawd ffydd,
64Mal y bradwr, moel brydydd.
65Diwedd pregeth a deuair
66Brawd, erchi cerdawd y’i cair.
67Gwell pregeth difeth dafod
68Guto’r Glyn, doctor y glod.
69Gwin fydd diwedd a gano
70(Gwrdd fydd) ac aur iddo fo!

1Bydd beth bynnag a ganaf mor wir â darogan,
2dyn na fydd yn tewi, heb weniaith wyf i!
3Mae yna rai sy’n creu (maent yn llefaru anwiredd)
4cerdd gaboledig heb gyffwrdd â gwirionedd.
5Ni wn innau, myn Anna,
6sut i wneud unrhyw weniaith yn gyfnewid am fudd.
7Eos gwŷr hael, os gwir hyn,
8yna nid wyf yr un fath o ddyn â Guto:
9Guto, mae ef yn gwenieithu
10o chwant cael arian am waith bardd.
11Galw cybydd sy’n dwyn corun
12yn Nudd hael, ni fyddai hynny’n briodol;
13dyn gwan bychan ei gamp,
14pan fydd Guto’n rhoi ei farn, bydd yn Arthur.
15O Dduw, oes unrhyw un a fyddai fyth yn dewis
16cael ei ganmol fel y mae?
17Oes, arglwydd na fydd yn dewis gweniaith,
18un sy’n caru mawl cywir ei wneuthuriad.
19Mawr fydd i’r Morfa ei wg,
20Morgan, llew’r gwin, mur Gwynllŵg,
21cwch gwenyn byw Rhosier ab Adam,
22gwych yw, sefydlydd iawn a chamwedd.
23Un o hil Cemais, hawlwr cymwys,
24call a ffraeth yw’r gŵr.
25Mae’n hoffi cerdd, mae wedi ymserchu yn fy iaith,
26ac nid yw’n hoffi clywed gweniaith gennyf.
27Gadewch i ni ganmol, pen-arglwydd a milwr,
28y campau gorau sydd i’r gŵr,
29y rhaglaw ffyrnig, mae’n hael ac yn gall,
30dirgel yw’r gweddill am y tro:
31nid llywodraethwr, rheolwr petrus mohono,
32nid rhy ddewr, ond o dan reolaeth;
33nid rhy gybyddlyd, ei gael yn un doeth,
34nid yw’n ymddwyn yn drahaus, nid rhy hael ydyw;
35ni fydd yn digio drwy genfigen,
36nid yw barn fyrbwyll yn dianc o’i geg;
37gŵr o’r un defnydd â charreg,
38doeth yw a chaled a theg;
39arglwydd, nid yw’n mynd i dafarndai,
40mae’n cadw ei dreuliau’n gymedrol.
41Beth bynnag y mae un llaw iddo’n ei ddosrannu,
42bydd y ddwy law yn ei gynnull eto, cyfoeth ar gyfer cant o wŷr.
43Mawr yw ei dreuliau fel môr ar draeth,
44mae’n ennill mwy eto drwy filwriaeth.
45Mae’n hoffi gofyn am gerdd o waith Myrddin,
46gwylio, a galw am win.
47Ei gasbeth a’r hyn y mae’n ei gosbi
48yw gŵr meddw anweddus a gormod o siarad.
49Mae meddwl Morgan yn rhoi cyfarwyddyd
50i bedwar ban byd.
51Ef yw awdurdod cerddorion,
52arfer y beirdd isradd, ofer ydyw!
53Mae’n deall llawer, mewn modd chwim,
54am y ffurfafen hyd eithafon yr wybren.
55Nid gwaeth y siarada, nid yw hyn yn gelwydd,
56Bedair iaith nag y dywed ei weddïau arferol.
57Ni fydd yn derbyn drwy awch ffolineb
58i neb oreuro gair teg â thwyll.
59Mae hyder Guto, petawn yn caniatáu iddo,
60yng ngwenieithio a hudo’r gŵr hwn,
61sôn am gael rhoddion o aur coch
62a chanu twyll oherwydd chwant aur.
63Mae ef wastad, cyfrwys yw fy nghyfaill annwyl,
64fel twyllwr, y prydydd moel.
65Ar ddiwedd pregeth ac araith fer brawd crwydrol,
66fe geir y brawd yn gofyn am gardod.
67Gwell yw pregeth tafod di-nam
68Guto’r Glyn, doctor y canu mawl.
69Gwin fydd diwedd yr hyn a gân ef
70(bydd ef yn dda ei fyd) ac aur iddo ef ei hun!

18a – Hywel Dafi accuses Guto’r Glyn of untruthfulness in his poetry for Morgan ap Roger of Gwynllŵg

1Whatever I sing will be as true as an oracle,
2I’m a man who won’t be silent, I am without flattery!
3There are some who fashion (they speak falsehood)
4a polished poem without touching on the truth.
5But I don’t know, by St Anne,
6how to compose any kind of flattery for a reward.
7Nightingale of generous men, if this is true,
8then I’m not a like fellow to Guto:
9Guto, he sings flattery
10out of lust for the silver a poet gets.
11Calling a tonsured miser
12Nudd the generous, that wouldn’t be appropriate;
13some feeble man of little achievement,
14when Guto has his say, he’ll be an Arthur.
15O God, is there any man
16who would ever choose to be praised just as he is?
17Yes, a lord who does not choose flattery,
18one who loves praise upon which the craftsmanship is accurate.
19His frown is a great thing for the Morfa,
20Morgan, lion of wine, wall of Gwynllŵg,
21living beehive of Roger ab Adam,
22he is splendid, settler of right and wrong.
23Of the lineage of Cemais, a fitting litigant,
24the man is sensible and eloquent.
25He likes a poem, he has fallen in love with my language,
26and he doesn’t want any flattery from me.
27Let us praise, chieftain and warrior,
28the best qualities which this man possesses,
29a fearsome official, he is generous and wise,
30the rest is concealed at present:
31not a ruler nor leader who is hesitant,
32not too bold, but self-controlled;
33not too miserly, he’s found to be wise,
34he is not arrogant, not too generous;
35he doesn’t get angry through jealousy,
36no rash opinion escapes his lips;
37a man of the same mettle as rock,
38he is wise and hard and fair;
39a lord, he does not frequent taverns,
40he regulates his expenditure carefully.
41Whatever one of his hands disburses,
42both hands get it back, wealth for a hundred men.
43His expenditure is great like the sea on a beach,
44the profits he wins from war are greater.
45He likes to ask for a poem by Myrddin,
46to watch, and to call for wine.
47What he really hates, and punishes,
48is an insolent drunken man and too much chatter.
49Morgan’s mind dispenses knowledge
50to the four corners of the earth.
51He is the authority over men of song,
52the practice of the lower-class poets, that’s worth nothing!
53He understands much, in a quick-witted way,
54about the heavens as far as the ends of the sky.
55No worse can he speak, this is no lie,
56four languages, than recite his own common prayers.
57He won’t take through any eagerness of folly
58any gilding of deceit on to a fair word.
59Guto’s confidence, if I let him,
60is all in flattering and bamboozling this man,
61talking about getting gifts of red gold
62and singing deceit out of lust for gold.
63He is ever, my dear friend is sly,
64like a traitor, the bald poet.
65At the end of every friar’s sermon and little speech,
66you’ll catch the brother begging for alms.
67Better than that is the sermon preached
68by the faultless tongue of Guto’r Glyn, doctor of praise poetry.
69The end of everything he sings is wine
70(he’ll be well off) and gold for himself!

Y llawysgrifau
Ceir y cywydd hwn mewn 19 o lawysgrifau, lle y’i dilynir yn ddieithriad gan gywydd ateb Guto’r Glyn. Perthyn C 2.114, Pen 112 a LlGC 5269B yn agos i’w gilydd, ac ymddengys eu bod yn tarddu’n annibynnol o’r un gynsail. Ar y cyfan mae’r tri chopi hyn yn llwgr ac nid ydynt, fel arfer, gystal â’r lleill. Gelwir hwy yn ‘grŵp X1’ isod. Collwyd y rhan fwyaf o destun y cywydd hwn yn C 2.114. Nid yw cydberthynas y llawysgrifau eraill, sef Pen 77, Pen 99, Brog I.6 a chopïau Llywelyn Siôn (LlGC 6511B, Llst 134, LlGC 970E, C 5.44), mor amlwg. Dim ond dyfyniadau cryno iawn o’r ddau gywydd a geir yn Llst 55, rhy gryno i bennu pa fath o gynsail a oedd o flaen y copïydd, ond nid un o ddosbarth X1. Seiliwyd y golygiad ar grŵp X1, Pen 77, Pen 99, Brog I.6, Llst 55 a chopïau Llywelyn Siôn, sef cyfanswm o 11 o lawysgrifau, a diystyriwyd y lleill am nad ydynt yn annibynnol ar y rhain.

Trawsysgrifiadau: Pen 112, LlGC 5269B, Pen 77, Llst 134.

stema
Stema

1–52  Collwyd dalen yn C 2.114, felly ni cheir y llinellau hyn ynddi.

1 fydd  Dilynir Pen 77, Llywelyn Siôn a Brog I.6. Yn Pen 99 ceir a fydd, fel bod rhaid ceseilio’r llafariad gyntaf yn d(a)rogan. Yng ngrŵp X1 ceir yw draw, sy’n creu cynghanedd groes yn lle llusg, ac mae’n rhaid ceseilio darogan eto er na nodir y ceseiliad ynddynt. Mae’r cytundeb rhwng y llawysgrifau gogleddol a Llywelyn Siôn yn gryf o blaid fydd. Gthg. GGl lle derbyniwyd darlleniad grŵp X1.

4 gyfwrdd  Felly Pen 112, Pen 99 a Brog I.6; gywrdd yn Pen 77 a Llst 55, gyhwrdd yn LlGC 5269B, gwrdd yng nghopïau Llywelyn Siôn, sy’n rhoi a heb gwrdd er mwyn cael llinell o’r hyd cywir. Nid oes modd gwybod pa ffurf a ddefnyddiodd Guto’r Glyn yma, ond ffurf ddeusill, yn sicr. Ni chyfrifir yr f yn y gynghanedd.

4 â  Felly Pen 77, Llywelyn Siôn, Pen 99, LlGC 5269B a Llst 55; gthg. ar yn Pen 112 a Brog I.6.

5 ni  Felly’r llawysgrifau ond LlGC 5269B mi, sy’n groes i’r gynghanedd ac nad yw’n rhoi synnwyr da yn y cyd-destun.

7 eos  Felly grŵp X1 a Pen 77; cf. Brog I.6 euas, darlleniad gwallus ond un sy’n awgrymu mai gair deusill a ddylai fod yma. Mae Pen 99, LlGC 6511B a C 5.44 yn cynnig oes, tra y ceir os yng nghopïau eraill Llywelyn Siôn. Mae’r dystiolaeth yn gryf o blaid eos. Gthg. GGl Oes gwŷr hael, ac os gwir hyn. Ni wn o ble y daeth ac, oherwydd nis ceir yn yr un o’r llawysgrifau a restrir yn GGl.

7 os gwir hyn  Felly grŵp X1 a Brog I.6; ag os gwir hyn yn LlGC 970E a C 5.44; os gwir yw hyn yn Pen 77, LlGC 6511B a Llst 134; ys gwir yw hyn yn Pen 99. Gellid tybio bod y sillaf ychwanegol ac neu yw wedi ei hychwanegu yn sgil troi eos yn oes neu os ar ddechrau’r llinell, ond ceir yw yn Pen 77 er ei bod wedi cadw y darlleniad deusill eos.

8 â  Gthg. Pen 77 a Brog I.6 ar.

8 nid wyf  Gthg. Pen 112 nid wyf vi, Brog I.6 ni dwy i.

9 y Guto  Er gwaethaf y ffaith fod y yn gorfodi cywasgiad eithaf garw yn nes ymlaen yn y llinell (gwenieithio a), ceir y ym mhob llawysgrif sy’n cynnwys y llinell hon ac eithrio Pen 99 ac mae’n rhaid ei dderbyn.

9 a wna  Felly’r llawysgrifau ac eithrio grŵp X1 lle ceir y gwna, diau er mwyn creu cynghanedd lawnach â gwenieithio. Yn ôl rheolau cystrawen, a wna a ddisgwylid, ac mae’n ffurfio cynghanedd sain gywir.

11 enwi  Gthg. Llywelyn Siôn eni.

11 dan  Gthg. grŵp X1 dav.

12 yn  Felly pob copi ond rhai Llywelyn Siôn i, a ddilynwyd yn GGl, fe ymddengys (ei Nudd).

12 weddai  Gthg. Pen 99 a Brog I.6 wedda.

14 ’i  Gthg. Pen 99 a Brog I.6, lle ceir y fannod r. Cywirwyd darlleniad Pen 99 yn i gan law anhysbys.

14 a  Felly Pen 77, dau o gopïau Llywelyn Siôn (LlGC 6511B a C 5.44) a Pen 99; gthg. Brog I.6 i; nis ceir o gwbl yng ngrŵp X1 nac yn Llst 134 a LlGC 970E.

15 o Dduw, oes  Felly Pen 77, Pen 99, Brog I.6; gthg. grŵp X1 y ddwy oes a Llywelyn Siôn i ddwy oes. Mae’r cytundeb rhwng grŵp X1 a Llywelyn Siôn yn peri pryder, ond o ran yr ystyr o Dduw, oes yw’r darlleniad y mae’n rhaid ei dderbyn. Awgrymaf fod y darlleniad gwallus yn y lleill wedi codi’n annibynnol yn y de a’r gogledd, a hynny drwy gamdybio mai oes ‘amser, cyfnod’ sydd yma yn hytrach na ffurf o’r ferf bod.

17–18  Nis ceir yn Brog I.6.

17 oes, gun ni  Ni cheir y darlleniad hwn yn yr un o’r copïau, ac mae’n rhaid cyfuno tystiolaeth Pen 77, Llywelyn Siôn a Pen 99 ar y naill law, sydd oll yn cynnig oes gvn a, a thystiolaeth grŵp X1, sy’n cynnig os gwnn i (C 2.114) and os gwn ni (LlGC 5269B). Nid yw os gwn i yn rhoi synnwyr boddhaol. Gwell yw os gwn ni (dealler: Os gwn, ni ddewis gweniaith / A gâr gwawd gywir ei gwaith). Ond disgwylid ateb i’r cwestiwn a ofynnwyd yn 15–16; fel y gwelwyd, yng ngrŵp X1 fe ddifawyd y cwestiwn drwy lygriad. Ni ellir ychwaith dderbyn darlleniad y copïau eraill yn ei lawnder, oherwydd mae a ddewis gweniaith yn gwbl groes i’r ystyr a ddisgwylid: chwilio am rywun na fydd yn dewis gweniaith yw’r nod. Cymerir, felly, mai ni a oedd yma’n wreiddiol, ac mai camrannu -n ni yn -n i a roes fod i’r llygriad yng ngrŵp X1. Rhydd GGl oes, gun ni hefyd. Mae’r treiglad yn gun yn annisgwyl, ond yn angenrheidiol ar gyfer y gynghanedd. Gan fod treiglad yn dilyn oes mewn cwestiynau (TC 282), gellid trin y cwpled hwn fel cwestiwn cyfochrog â’r cwestiwn yn 15–16, ond o ran llyfnder y gerdd mae 17–18 gymaint yn fwy boddhaol o’u deall yn ateb i’r cwestiwn hwnnw.

18 a gâr  Felly LlGC 5269B, Pen 77; Pen 99 ag ar; gthg. Pen 112 a garo, Llywelyn Siôn a wyr. Gellir derbyn a gâr yn ddiogel ar sail y llawysgrifau a hyd y llinell.

19 fydd  Gthg. Llywelyn Siôn a fydd.

19 Morfa  Felly’r llawysgrifau ond grŵp X1 mwyaf, llygriad a gododd drwy fethu adnabod yr enw lle, yn ôl pob tebyg.

20 Morgan winllew, mur Gwenllwg  Mae’r darlleniad ymhell o fod yn sicr yma. Yn LlGC 5269B yn unig y ceir y darlleniad hwn, er bod rhywbeth tebyg iawn yn Pen 112 morgan gwinllew mvr gwynllwc. Heblaw prinder y gefnogaeth yn y llawysgrifau, mae hefyd yn chwithig fod rhaid derbyn n berfeddgoll yn syth o flaen y brif acen yn hanner cyntaf y llinell. Ond dyma’r unig ddarlleniad sy’n rhoi cynghanedd ac odl sy’n agos at fod yn gywir. Ni ellir derbyn gwinllew heb dreiglad fel yn Pen 112 oherwydd byddai’n rhaid anwybyddu g yn y gynghanedd. Mae’r llawysgrifau eraill i gyd yn rhoi llew yn unig: Pen 77, Pen 99 a Brog I.6 Morgan llew myr(r) gwavn llwg (gwenllwg yn Brog I.6), Llywelyn Siôn Morgan llew a myr gwaynllwg. Mae’r llinell yn fyr, gan hynny, yn y rhain, ac eithrio yng nghopïau Llywelyn Siôn. Cywirwyd hyd y llinell gan law anhysbys yn Brog I.6 a ychwanegodd yw ar ôl morgan. Mae llew yn rhoi cynghanedd groes gytbwys acennog os acennir Gwenllwg ar y sillaf olaf, fel sy’n gyffredin. Ond er gwaethaf y ffaith fod cymaint o lawysgrifau yn ategu llew, ni ellir ei dderbyn. Dengys llinell 19 fod yn rhaid cael odl ddiacen ar ddiwedd y llinell. Rhaid, felly, fod Gwenllwg wedi ei acennu ar y goben (gw. ymhellach isod). a chan hynny ni all llew ddwyn y brif acen. Yn niffyg unrhyw gynnig gwell, felly, derbyniwyd darlleniad LlGC 5269B. Yn GGl dilynwyd Llywelyn Siôn heb nodi problem yr aceniad.

20 Gwenllwg  Felly LlGC 5269B, Brog I.6; gwynllwc yn Pen 112; gwavnllwg neu ffurfiau tebyg yn y lleill. Amhosbil gwybod pa ffurf a ddefnyddiodd Guto’r Glyn. Yn 114.15 ymddengys fod y llawysgrifau o blaid rhannu’r enw (Gwaun Llŵg), ond yma mae angen ffurf a’r acen ar y goben.

22 Byw, ’n wych yw, bôn iawn a cham  Os unrhyw beth, mae’r llinell hon yn anos na llinell 20. Ni ddisgwylid byw’n wych yw: y gystrawen arferol fyddai byw’n wych y mae. Cymerir, felly, fod byw yn ansoddair yn hytrach na berfenw a’i fod yn goleddfu bydaf neu Rhosier yn y llinell flaenorol. Collwyd yw yn Brog I.6, efallai yn sgil teimlo ei fod yn chwithig ar ôl y berfenw. Anodd iawn yw ail hanner y llinell hefyd. Yn Pen 77 yn unig y ceir bon, ac nid yw’r orgraff yn caniatáu gwybod ai bôn a fwriedid yno ynteu bo’n. bo n a geir gan Llywelyn Siôn a bo yn Pen 99 a Brog I.6, tra ceir be yng ngrŵp X1. Fel arfer ailadroddir y geiryn yn o flaen pob ansoddair mewn cyfres o ansoddeiriau, felly pe derbynnid bo’n, disgwylid bo’n iawn ac yn gam. Gwrthodir bo’n, felly. Erys bo yn bosibl, neu fe ellid derbyn be (= pe), fel a wnaed yn GGl. Mae’n ansicr, fodd bynnag, beth fyddai ergyd yr ymadrodd bo/be iawn a cham: a ddywedir bod Morgan yn wych wrth fwynhau cyfiawnder neu wrth ddioddef anghyfiawnder? Rhydd bôn iawn a cham synnwyr rhesymol: barnwr rhwng iawn a cham ydyw Morgan. Fe geir yr ymadrodd iawn a cham yn y cyd-destun o ganmol crebwyll dyn fel barnwr yn 72.20 ac yn enwedig 99.16, cf. hefyd GLGC 112.24.

23 Cemais … cymwys  Gthg. grŵp X1 kanys … kynwys.

23 hil  Llywelyn Siôn hael.

23 hawlwr  Felly Pen 77 a Pen 99; holwr gan Lywelyn Siôn yn Llst 134 a LlGC 970E; haelwr yn ei gopïau eraill ac yn Brog I.6; heliwr yng ngrŵp X1. Mae’n anodd penderfynu gyda sicrwydd yma ond mae cynodiadau cyfreithiol hawlwr yn cyd-fynd yn well â 22, ac fe’i hategir yn rhannol gan Lywelyn Siôn yn ogystal â’r ddau gopi gogleddol sy’n ei gynnwys.

24 aren  Gthg. Pen 77 aerven, Llst 55 arfen.

25 cerdd  Gthg. Pen 77 cer.

25 carodd  Gthg. Pen 99 kerddor.

25 fy iaith  Felly pob copi ond Pen 112 ddwyiaith. Sylwer mai’r darlleniad cywir a geir yn LlGC 5269B, llawysgrif sy’n deillio o’r un gynsail â Pen 112 yn ôl pob tebyg.

28 i’r  Gthg. Brog I.6 ywr.

29 yw  Nis ceir yn Pen 112 (cyfrifir rhvgvl yn ddeusill yno i sicrhau bod y llinell o’r hyd cywir).

31 triniwr  Gthg. grŵp X1 br(e)ibiwr. Mae triniwr yn gyfystyr â rheolwr ac yn gweddu’n well i’r cyd-destun. O dderbyn triniwr ceir cymeriad cryf hefyd (nid triniwr … nid rhyfedd, sef n tr- … n tr- o ran yr ynganiad, gan fod d yn colli’i llais cyn rh).

34 nid  Gthg. Pen 112 ond a LlGC 5269B onid, sy’n methu’r pwynt: nid yw Morgan yn rhy hael, dyn cymedrol ydyw.

36 â  Gthg. grŵp X1 ai.

36 ehud  Pen 112 oed, LlGC 5269B onid. Anodd deall oed ac mae onid yn methu’r pwynt unwaith eto drwy organmol Morgan. Yn Llst 55 ceir yn ayd.

39 tëyrn  Llywelyn Siôn yn deyrn, diau oherwydd ei fod yn cyfrif yr enw yn unsill.

39 nid  LlGC 5269B od.

40 draul a gymedrola  Pen 112 dreilio i gymedroldda.

41 a dreulio  Llywelyn Siôn o droelaw.

41 iddaw  Gthg. Pen 77, Pen 99, Brog I.6 iddo, fel petai’n odli â dreulio, ond ni thycia hynny o ran y gynghanedd sain.

42 da  Pen 112, Pen 77 a Llywelyn Siôn sy’n cynnig y darlleniad hwn; yn y lleill ceir dau. Byddai’n hawdd i da droi yn dau o flaen cannwr, a hynny fwy nag unwaith yn annibynnol, yn enwedig gan fod dwy yn sefyll ar ddechrau’r llinell. Cymerir, felly, mai cyd-ddigwyddiad yw bod yr un darlleniad gwallus yn LlGC 5269B, Pen 99 a Brog I.6. Ni cheir y llinell yn Llst 55.

43 ei  Pen 77 yw r, Brog I.6 yw i.

45 gofyn  Llywelyn Siôn galw.

46 a gâr  Felly grŵp X1, Pen 77, Llst 134 a C 5.44; gthg. Pen 99, Brog I.6, LlGC 6511B i gar. Rhwygwyd LlGC 970E yma fel na ellir darllen hanner cyntaf y llinell.

47 a’i argosbion  Dyma ddarlleniad dau o gopïau Llywelyn Siôn (LlGC 6511B a LlGC 970E), hefyd Pen 77 a Pen 99; ceir ai ar gosbion yn Pen 112 fel petai’n deall ar gosbion fel dau air, fel hefyd au ar gosbion yn nau gopi arall Llywelyn Siôn, a thebyg iawn yw Brog I.6 ai or gosbion, cf. Llst 55 ae’ orgosbion. Cywirodd llaw Pen 112 y darlleniad yn ar gosbeion. Hawdd gweld sut y gallai’r copïwyr fynd ar gyfeiliorn yn wynebu’r gair anghyffredin argosbion. Gwahanol iawn yw LlGC 5269B gorwag osbion, a dderbyniwyd yn GGl.

48 gwr  Pen 77 yw’r.

48 serth  Pen 112 a Llst 134 serch.

49 rydd  Pen 112 ddyry.

49 cyfarwyddyd  Pen 99 y kyfrwyddyd, Brog I.6 i kyfrwyddyd.

51–2  Nis ceir yn Brog I.6.

52 arfer  Pen 99 difer.

54 O nen hyd yn niben wybr  Pen 77, Llywelyn Siôn, Llst 55 (or nen), Pen 99 (ond anen yn yr olaf), Brog I.6 (ond onnen yno); gthg. C 2.114 o nen wybren wybr, Pen 112 o nenbren wybren wybr, LlGC 5269B or wybren yn nenbren wybr. Cymysgu niben â wybren dan ddylanwad y gair olaf yn y llinell oedd gwraidd y llygru, yn ôl pob tebyg, ac ymgeisiadau gwahanol i gael llinell foddhaol a welir yn y tair llawysgrif hyn.

57 mewn  Pen 77 ar.

58 oreuraw  C 2.114 a Pen 112 oerawr, ond oreuraw a geir yn LlGC 5269B fel yn y llawysgrifau eraill.

59 y Guto  Ni cheir y fannod yn C 2.114 a Pen 112, ond fe’i ceir yn LlGC 5269B fel yng ngweddill y llawysgrifau, cf. 58n a 9n. Yma mae ei hangen ar gyfer hyd cywir y llinell.

59 pes gatwn  Pen 77 pais Gattwn, fel petai’n deall yr enw priod Catwn yma; Brog I.6 pais gattwn.

60 gwenieithio  Ceir i o flaen y gair hwn yn Brog I.6.

63 mae  Brog I.6 ymma.

63 erioed  Gthg. C 2.114 rrodd, Pen 112 a Llywelyn Siôn rhodd, LlGC 5269B rhod. Dichon mai cyd-ddigwyddiad yw cael llygriad mor debyg yn y rhain. Yn y de, yngenir y ddeusain yn erioed yn aml fel ô ar lafar heddiw, ond mae’n anodd gwybod pa mor hen yw hynny. Yn sicr, o ran yr ystyr erioed sydd ei angen yma.

63 ffel  Pen 112 vel.

63 yw ’mrawd  Pen 77 a Llywelyn Siôn yw y mrawd, Pen 99 ymrawd, Brog I.6 yw mrawd; y mrawd eto yn C 2.114 a Pen 112, ond yno credaf eu bod yn deall y gystrawen felly: Mae rhodd ffel/fel y ’mrawd ffydd. Yn LlGC 5269B ceir ar fy mrawd ffydd, sef ymgais, yn ôl pob tebyg, i gael 7 sillaf yn y llinell. yw ’mrawd yw’r darlleniad esmwythaf yma, ond byddai ’y mrawd yn dderbyniol a chymryd bod ffel ’y mrawd yn ffurfio brawddeg enwol.

64 Mal y bradwr, moel brydydd  Mae’r union eiriad yng nghanol y llinell hon yn ansicr, ond nid oes amheuaeth am y prif elfennau bradwr a moel. Yn C 2.114 a Pen 112 ceir mal bradwr y moel brydydd, darlleniad cwbl dderbyniol, ond rhydd LlGC 5269B mal bradwr moel o brydydd, sy’n cytuno â Brog I.6. Yn Pen 77 a LlGC 6511B ceir mal y bradwr moel brydydd, ond mal y brawd ywr moel brydydd yng ngweddill copïau Llywelyn Siôn, cf. Pen 99 mal y brawd moel o brydydd. Er bod GGl wedi derbyn yr olaf, dengys pwys y dystiolaeth lawysgrifol fod darlleniad Pen 99 yn wallus. Ysbrydolwyd ef gan y cwpled nesaf, bid sicr. Dichon fod yr un peth yn wir am y tri chopi gan Llywelyn Siôn sy’n cynnig brawd ywr yn lle bradwr – sef camrannu dan ddylanwad y cwpled nesaf. Gan fod pob copi ond grŵp X1 yn rhoi’r fannod o flaen yr ail air, dilynir hynny yma, ond mewn gwirionedd nid oes modd bod yn sicr.

66 y’i  Mae’r llawysgrifau yn cynnig y neu i ac eithrio Pen 99 o. Ni wahaniaethir rhwng y ac y’i/y’u mewn llawysgrifau Cymraeg tan yn ddiweddar iawn. Yn ramadegol mae angen y rhagenw yma, gthg. GGl.

67–8  Nis ceir yn Brog I.6.

67 Gwell pregeth difeth dafod  Ailgyfansoddwyd y llinell yn Pen 99 Gwnaeth ynnyn gweiniaith annod. Ni cheir y llinell yn Pen 77: neidiodd y copïydd o 66 i 68 wrth symud o waelod tudalen i frig y tudalen nesaf. Tybed ai cyd-ddigwyddiad yw hyn, ynteu a oes perthynas rhwng y ddwy lawysgrif?

69 a gano  Gthg. Pen 99 i ganv, a gywirwyd gan law (?arall) yn a gano. Ceir cywiriad tebyg yn Brog I.6, er nad yw’n sicr beth oedd y darlleniad gwreiddiol yno.

70 fydd  Brog I.6 a Llywelyn Siôn fyth.

70 ac aur  Felly’r llawysgrifau ond grŵp X1 y gair, Brog I.6 agair. Dyma enghraifft dda o lygru ar lafar, gan mai tebyg iawn yw sain ac aur i y gair. Mae’r ddau ddarlleniad yn rhoi synnwyr dealladwy ond yn ddiau ac aur sy’n rhoi’r synnwyr gorau ac yn cyplysu orau â 61–2.

Mae’r ymryson hwn a berfformiwyd yng nghartref Morgan ap Rhosier o Wynllŵg yn hynod ddiddorol am y goleuni y mae’n ei daflu ar yr hyn a ystyrid yn briodol mewn barddoniaeth Gymraeg yn yr Oesoedd Canol. Yn y gerdd agoriadol hon mae Hywel Dafi yn ceisio diffinio ac amddiffyn delfryd o eirwiredd ar gyfer canu mawl. Wrth ganmol rhinweddau noddwr ni ddylid gor-ddweud, ac yn benodol ni ddylid canu gweniaith (llinell 2), gair a ddefnyddir ganddo droeon yn ystod y gerdd (6, 17, 26, cf. gwenieithio yn 9 a 60). Maentumia Hywel ei fod ef ei hun yn arfer canu’n hollol ddirodres a chan ddatgan barn onest a phlaen am ei noddwyr; ymgorffori’r gwrthwyneb i hyn a wna Guto’r Glyn, twyllwr sy’n barod i ddweud unrhyw beth er mwyn bachu cyfran o win ac aur ei noddwr (69–70).

Mae 1–14 yn cyflwyno’r syniad o fawl diweniaith a’r gwrthgyferbyniad (honedig) rhwng y ddau fardd. Yn 1–2 mae Hywel yn datgan y bydd ei ganu ef mor wir â darogan. A glywir tinc o eironi yn y gymhariaeth hon? Mae’n dibynnu a ydym yn credu bod pobl yr Oesoedd Canol wastad yn parchu daroganau. Bid a fo am hynny, mae hiwmor amlwg yn y portread o Guto’r Glyn fel twyllwr crafangus nad yw’n poeni am ddim rhagor ariant clera (3–10). Rhesymol yw credu bod Hywel yntau’n disgwyl rhywfaint o ariant clera am ei gân, ac felly go brin fod Hywel yn disgwyl i neb gymryd o ddifrif ei ymarweddiad hunangyfiawn yma. Dyfnhau y mae’r hiwmor wedyn, wrth i Hywel fradychu cyfrinach fudr y grefft farddol – cyfrinach, bid sicr, a oedd mewn gwirionedd yn llwyr hysbys i bawb, sef fod y beirdd, drwy alw dynion digon cyffredin yn Nudd neu’n Arthur, yn palu celwyddau. O’r braidd y byddai Hywel wedi argyhoeddi neb am eiliad gyda’r honiad nad yw yntau fyth yn baeddu ei ddwylo gyda’r fath or-ddweud.

Yna mae Hywel yn troi at ei noddwr, Morgan ap Rhosier: dyma ddyn o fath hynod o anghyffredin, sef dyn a fyn gael ei foli fal y bai, yn union fel y mae (15–16). Er bod ein bardd wedi troi’i gefn ar weniaith, ni allwn lai na sylweddoli bod teyrgned ddigon hael yn ymhlyg yn y portread o Forgan yma: nid ffŵl mo Morgan ond gŵr a all weld drwy gelwyddau’r beirdd, ac mae ef hefyd mor wych fel nad oes angen gor-ddweud er mwyn ei ganmol!

Mae rhan nesaf y gerdd yn arbrawf trawiadol: ceisia Hywel ganu cerdd fawl heb gynnwys unrhyw weniaith neu or-ddweud. Prin y bydd angen dweud bod y canlyniadau’n gymysg ar y gorau. Yn y mannau lle llwydda’r bardd i ddilyn ei ganllaw ei hun, megis 32 (Nid rhylew, ond rheolus), ceir bathos chwerthinllyd; ond yn amlach na hynny, ymddengys fel petai’r bardd yn methu glynu wrth ei addewid: byddai llinellau megis 29 (Rhaglaw chwyrn, rhugl yw a chall) neu 37 (Gŵr un fetel â’r garreg) yn asio’n llyfn mewn unrhyw gywydd mawl. Dichon fod y methiant – a dyna ydyw, yn ddi-os – yn cyfrannu at hiwmor y gerdd. Ar y diwedd mae Hywel yn troi’n ôl at ddwrdio Guto’r Glyn, gan ei gymharu â brawd pregethwr sy’n mynnu cael elusen ar ddiwedd pob pregeth. Ac ystyried y pregethu ffug-foesol y mae Hywel wedi bod yn ei gynnig drwy gydol y gerdd, mae’n anodd peidio â theimlo ei fod yma, fel o’r blaen, yn bwriadol danseilio’i safbwynt ei hun. Ac efallai nad yw’n rhy sinigaidd honni bod y cwpled olaf, sy’n beirniadu Guto am fynnu mai Gwin fydd diwedd a gano / (Gwrdd fydd) ac aur iddo fo, yn awgrym cynnil a gyfeirir at Forgan ap Rhosier: wele ni wedi cyrraedd diwedd y gerdd, mae hi’n amser i Forgan wobrwyo’i fardd mawl diweniaith. Mae’n debygol nad aethpwyd ymlaen yn syth at ymateb Guto’r Glyn, ond y caniatawyd peth amser i hwnnw gyfansoddi cywydd ateb teilwng. Am yr hyn a ddywedodd Guto, gweler cerdd 18.

Dyddiad
Y 1430au neu’r 1440au. Mae dyddiad diweddarach yn bosibl hefyd gan na wyddys pryd y bu farw Morgan ap Rhosier. Roedd yn oedolyn yn 1417 a cheir cofnodion amdano hyd 1447–8. Nid yw dyddiadau Hywel Dafi eto wedi eu pennu i sicrwydd, ond roedd ychydig yn iau na Guto.

Golygiad blaenorol
GGl cerdd LXV.

Mesur a chynghanedd
Cywydd, 70 llinell.
Cynghanedd: croes 49% (34 llinell), traws 23% (16 llinell), sain 23% (16 llinell), llusg 6% (4 llinell).

1 darogan  Nid proffwydoliaeth mo’r gerdd hon, felly awgrymaf fod y bardd yn enwi’r ddarogan fel math o ganu na ddylid amau ei eirwiredd. Yn anffodus ni wyddom ddigon am agwedd pobl y cyfnod tuag at y daroganau i wybod a oes tinc o eironi yma.

5 Anna  Mam y Forwyn Fair.

7 eos gwŷr hael  Sangiad amwys: ai Guto, ai’r noddwr, ai Hywel ei hun?

8 cytyn  Gw. GPC 826 d.g. cytyn1, tarddair o fôn y ferf tynnu. Gair gwahanol yw cytûn.

11 angor  ‘Cybydd’, gw. GPC2 162 d.g. angor2.

11 dan gorun  Pen moel a eilliwyd yn arwydd fod dyn yn offeiriad, yn fynach neu’n frawd crwydrol yw corun.

12 Nudd hael  Nudd ap Senyllt, un o’r Tri Hael, gw. TYP3 5–6, 464–6 a WCD 509. Patrwm o haelioni oedd Nudd, ac am y rheswm hwn fe’i henwir yn aml gan y beirdd.

14 ’i farn  Barn Guto, mae’n rhaid.

19 y Morfa  Deellir hwn yn enw lle penodol. Gallai hefyd fod yn gyfeiriad cyffredinol at ran ddeheuol arglwyddiaeth Casnewydd neu Wynllŵg. Mae’r ardal hon ar lan y môr yn isel iawn a rhannau ohoni wedi eu hadennill o’r môr.

20 Gwenllwg  Gwynllŵg, sef enw cantref rhwng afon Rhymni ac afon Wysg. Yn amser Guto’r Glyn roedd y cantref hwn yn un o arglwyddiaethau’r Mers, a’i ganolfan yng Nghasnewydd. Daeth yn rhan o sir Fynwy yn sgil Deddf Uno 1536. Yma roedd cartref Morgan ap Rhosier. Er mai enw ar y cantref cyfan oedd Gwynllŵg (yn Gymraeg o leiaf), defnyddid yr enw (yn y ffurf Wentloog, &c.) am ran ddeheuol y cantref mewn dogfennau swyddogol, sef yr iseldir o gwmpas Casnewydd ei hun, tra gelwid yr ucheldir i’r gogledd yn ‘arglwyddiaeth Machen’ (Pugh 1963: 17n2, 22). Daliai Morgan ap Rhosier dir yn Stow yn y rhanbarth deheuol (Pugh 1963: 165–6). Fe all, gan hynny, mai Gwynllŵg yn yr ystyr gyfyng hon yw Gwenllwg yma.

21 bydaf  Haid o wenyn neu gwch gwenyn, gw. GPC 361. Defnyddir y gair yn achlysurol am noddwr, cf. ID 59 Abad fal y bydaf yw (i abad Ystrad-fflur). Y syniad yw ei fod yn cynnig melyster mêl.

23 Cemais  Teulu aml-ganghennog oedd teulu Cemais (Kemeys). Yn ôl R.A. Griffiths roeddynt yn rymus iawn yn iseldir arglwyddiaeth Casnewydd tua chanol y bymthegfed ganrif, gw. Griffiths 2008: 261–2. Ni wyddys sut yr oedd Morgan ap Rhosier yn disgyn ohonynt, ond priododd aelodau o’i deulu ef â Chemeisiaid yn y genhedlaeth nesaf, gw. WG1 ‘Adam ab Ifor’ 1, ac am y teulu Cemais, gw. WG2 ‘Kemeys’ 1–4. Ceir llawer o gyfeiriadau at y teulu mewn dogfennau, a rhyw Hywel Cemais a olynodd Forgan ap Rhosier yn ddirprwy siryf arglwyddiaeth Casnewydd yn 1444 (Pugh 1963: 276–7).

27 pen-cun milwr  Enghraifft o’r gystrawen ‘twyllwr bradwr’, gw. TC 125–6.

29 rhaglaw  Prif swyddog arglwydd mewn ardal benodol, gw. GPC 3016, Rees 1924: 95–8.

30 rhin  Gall olygu ‘cyfrinach’ neu ‘rhinwedd’. Yr ystyr gyntaf sydd orau yma: dywed y bardd nad yw gwir gymeriad Morgan wedi cael ei ddisgrifio hyd yn hyn, ac wedyn bwria ymlaen i’w ddisgrifio.

37 metel  Sef ‘sylwedd’, benthycair o’r Saesneg mettle (GPC 2444 (2)).

45 Merddin  Amrywiad ar Myrddin, enw a gysylltid â barddoniaeth broffwydol.

46 gwyliaw  Gwylio’r bardd yn perfformio, debyg, yn hytrach nag ‘aros yn effro tan yn hwyr yn y nos’.

47 argosbion  GPC2 455. Gair anghyffredin, ‘cosbau (trymion)’, a ddrysodd gopïwyr y llawysgrifau, cf. 47n (testunol).

49–50 Cof … cyfarwyddyd / Morgan  Mae’r gystrawen yn ansicr yma. Deellir bod Morgan yn dibynnu ar cof, ond gellid deall cyfarwyddyd Morgan hefyd. Nid oes fawr o wahaniaeth o safbwynt yr ystyr.

52 y glêr  Yma’r beirdd isradd, mewn gwrthgyferbyniad â’r cerddorion uchel eu parch (51).

54 nen  Am yr ystyron ‘wybren, ffurfafen; nefoedd’, gw. GPC 2569. Sonnir am wybodaeth seryddol Morgan, ac mae Guto’n cydio yn yr un thema yn ei gywydd yntau (18.49).

56 pedeiriaith  Sef Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg a Lladin, gellir tybio.

56 paderau  Gweddïau, Gweddi’r Arglwydd yn benodol (sy’n dechrau â’r gair pater yn Lladin, ac felly paterpader). Byddai Morgan yn adrodd ei baderau’n feunyddiol yn ôl pob tebyg, ac felly’n eu gwybod ar gof. Dywed Hywel fod Morgan yn gwybod ieithoedd estron cystal â’r weddi gyfarwydd a adroddai bob dydd.

59 pwys  Nid yw’r union ystyr yn sicr. Am ‘hyder, ymddiriedaeth’, gw. GPC 2953 d.g. pwys1 2(d). Ymddengys mai ‘awdurdod’ yw ystyr y gair yn ateb Guto, gw. 18.43n.

63 brawd ffydd  Dyma gyfuniad a geir yn aml yn dynodi’r berthynas agos rhwng bardd a noddwr, cf. GSRh 2.30–1, 7.7; GGDT 8.6; GGMD i, 3.67n. A ellid ‘brawd trwy lw’? Gw. GPC 1331–2 d.g. ffydd am yr ystyr ‘llw’; gthg. GPC 311 d.g. brawd1 lle y cynigir ‘brother in the faith’.

64 moel brydydd  Tystiolaeth werthfawr am ymddangosiad Guto.

65–6 brawd … cerdawd  Ni chaniateid i’r brodyr crwydrol fod yn berchen ar dir neu ffynonellau incwm eraill, a disgwylid iddynt fyw ar roddion y ffyddloniaid. Er bod y rheol wedi darfod i bob pwrpas ymhell cyn cyfnod Guto’r Glyn, byddai’r brodyr o hyd yn casglu offrymau ar ôl pregethu.

66 cerdawd  Amrywiad ar cardawd, gw. GPC 424.

Llyfryddiaeth
Griffiths, R.A. (2008), ‘Lordship and Society in the Fifteenth Century’, R.A. Griffiths et al. (eds.), The Gwent County History, 2: The Age of the Marcher Lords c.1070–1536 (Cardiff), 241–79
Pugh, T.B. (1963), The Marcher Lordships of South Wales 1415–1536: Select Documents (Cardiff)
Rees, W. (1924), South Wales and the March 1284–1415: A Social and Agrarian Study (Oxford)

This bardic debate, which took place at the home of Morgan ap Roger of Gwynllŵg, is exceptionally interesting for the light it sheds on what was considered appropriate within Welsh poetry in the Middle Ages. In this opening poem Hywel Dafi tries to define and defend an ideal of praise poetry: that it should comprise only the literal truth. In praising a patron’s qualities, one should not exaggerate, and in particular one should refrain from gweniaith, flattery (line 2), a word which he uses repeatedly (6, 17, 26, cf. 9 and 60). Hywel insists that his own verse is completely unpretentious and expresses a true and unadorned opinion of his patrons; Guto’r Glyn, however, encapsulates the very opposite of this, for he is a deceiver who will say anything in order to lay his hands on a share of his patron’s wine and gold (69–70).

Lines 1–14 introduce the idea of praise free from flattery and depict the (alleged) contrast between the two poets. In 1–2 Hywel announces that his verse will be as true as prophecy. Is there a hint of irony in his choice of comparison? It depends whether we believe that medieval people invariably treated prophecies as true. In any case, there is obvious humour in the portrayal of Guto’r Glyn as a grasping liar, one who cares for nothing other than his ariant clera ‘the silver a poet gets’ (3–10). It is reasonable to believe that Hywel too is expecting a certain amount of ariant clera for his poem, so he can hardly be expecting anyone to take his holier-than-thou attitude seriously here. The humour now increases as Hywel reveals a dirty secret of the poet’s craft – though one which, frankly, must have been obvious to everyone anyway – namely that the poets, in calling fairly ordinary men Nudd or Arthur, were not being truthful. Hywel’s implied suggestion that he himself would never dirty his hands in this way is unlikely to have convinced anyone for a second.

Next Hywel turns to his patron, Morgan ap Roger: here is a man of a very special kind, a man who wants to be praised fal y bai, exactly as he is (15–16). In spite of the fact that our poet has renounced all flattery, we cannot but notice that the portrayal of Morgan is a pretty complimentary one: Morgan is no fool, for he can see through poets’ lies, and anyway he is so great that no exaggeration is needed in praising him!

The next section of the poem is a striking experiment: Hywel tries to sing praise which contains no flattery or exaggeration. It scarcely needs saying that the results are mixed at best. Where the poet does succeed in following his self-imposed discipline, as in 32 (‘not too bold, but self-controlled’), there is an unavoidable element of bathos; more often, he appears to be struggling to fulfil his own promise. Lines like 29 (‘a fearsome official, he is generous and wise’) or 37 (‘a man of the same mettle as rock’) would fit smoothly into any praise poem. The failure – and failure it undoubtedly is – is probably all a part of the joke. At the end Hywel turns to lambasting Guto’r Glyn, comparing him with a Dominican friar who insists on collecting alms at the end of every sermon. In the light of the implausible moral sermonizing in which Hywel has been indulging throughout the poem, it is difficult not to feel that, as before, he is deliberately undermining his own position. And it is perhaps not too cynical to suggest that the final couplet, which says that every poem of Guto’s ends with him receiving wine and gold, is a subtle hint directed at Morgan ap Roger: here we are at the end of my poem, it is time for Morgan to reward his unflatteringly honest poet. It is likely that Guto’r Glyn’s response would not have come immediately, for he would surely have been allowed some time to compose a fitting reply. As to what he said in return, see poem 18.

Date
1430s or1440s. A later date is also possible since it is not known when Morgan ap Roger died. He was an adult in 1417 and he is recorded until 1447–8. Hywel Dafi’s dates are not yet established for certain, but he was somewhat younger than Guto.

The manuscripts
This poem is preserved in 19 manuscripts, and without exception it is followed by Guto’r Glyn’s response. C 2.114, Pen 112 and LlGC 5269B are very similar to one another and probably derive independently from a common exemplar. On the whole they are quite corrupt and inferior to the rest. Most of this poem has been lost from C 2.114. The relationship between the other copies, Pen 77, Pen 99, Brog I.6 and Llywelyn Siôn’s copies (LlGC 6511B, Llst 134, LlGC 970E and C 5.44) is less clear. Llst 55 contains only brief excerpts from the poem, too brief to reveal anything much about its exemplar, save that it was not one of the C 2.114 group. The edition is based on the X1 group, Pen 77, Pen 99, Brog I.6, Llst 55 and Llywelyn Siôn, so 11 copies in all. The remaining copies are derivative and were not used.

stema
Stemma

Previous edition
GGl poem LXV.

Metre and cynghanedd
Cywydd, 70 lines.
Cynghanedd: croes 49% (34 lines), traws 23% (16 lines), sain 23% (16 lines), llusg 6% (4 lines).

1 darogan  This poem is not a prophecy, so I suggest that darogan (‘prophecy’) is named here as a kind of poetry whose truth is unquestioned. Unfortunately we do not know enough about how people viewed prophecies at the time to be certain whether any irony is intended.

5 Anna  Saint Ann, the mother of the Virgin Mary.

7 eos gwŷr hael  An ambiguous sangiad: does it refer to Guto, the patron or Hywel himself?

8 cytyn  See GPC 826 s.v. cytyn1, a derivative of the root of the verb tynnu. cytûn ‘agreed’ is a different word.

11 angor  ‘Miser’, see GPC2 162 s.v. angor2.

11 dan gorun  A tonsure, a shaven head which symbolizes that a man is a priest, monk or friar.

12 Nudd hael  Nudd ap Senyllt, one of the ‘Three Generous Men’ recorded in the Triads, see TYP3 5–6, 464–6 and WCD 509. Nudd was an exemplar of generosity, which is why he is named so frequently by the poets.

14 ’i farn  The context suggests that Guto’s opinion is meant.

19 y Morfa  Probably a place name. It might however refer more generally to the southern part of the lordship of Newport, called in English Wentloog. This area by the sea is very low-lying and parts have been reclaimed from the water.

20 Gwenllwg  Gwynllŵg, a cantref between the river Rhymni and the river Usk. In Guto’r Glyn’s time this cantref formed a marcher lordship centred on Newport. Under the Act of Union of 1536 it became part of Monmouthshire. Morgan ap Roger lived there. Although Gwynllŵg was the name of the whole cantref (in Welsh, at least), official documents use it (in the form Wentloog, &c.) solely for the southern division of the area, the lowland region around Newport, while the upland is called the ‘lordship of Machen’ (Pugh 1963: 17n2, 22). Morgan ap Roger held land at Stow in Wentloog (Pugh 1963: 165–6). It is possible, then, that Hywel is using Gwenllwg in this narrower meaning.

21 bydaf  A swarm of bees or a beehive, see GPC 361. The word is occasionally used metaphorically for a patron, cf. ID 59 Abad fal y bydaf yw (for the abbot of Strata Florida). The idea is that his company or patronage is as sweet as honey.

23 Cemais  The Cemais or Kemeys family had many branches. According to R.A. Griffiths they dominated the lowlands of the lordship of Newport around the middle of the fifteenth century, see Griffiths 2008: 261–2. It is not known how Morgan ap Roger descended from them, but members of his family did marry members of the Kemeys family in the next generation, see WG1 ‘Adam ab Ifor’ 1, and for the Kemeys family, see WG2 ‘Kemeys’ 1–4. There are many documentary records of the family, and one Howell Kemeys succeeded Morgan ap Roger as deputy sheriff of Newport in 1444 (Pugh 1963: 276–7).

27 pen-cun milwr  An example of the construction called ‘twyllwr bradwr’, see TC 125–6. Two nouns of equal status are juxtaposed without a ‘and’ between them.

29 rhaglaw  A lord’s chief official in a particular area, see GPC 3016, Rees 1924: 95–8.

30 rhin  Can mean ‘secret’ or ‘virtue’. The first meaning fits better here: the poet is saying that Morgan’s true character has not been described up until now, and then he proceeds to do so.

37 metel  I.e. ‘substance’, a borrowing of English mettle (GPC 2444 (2)).

45 Merddin  A variant form of Myrddin (Merlin), whose name was connected with prophetic poetry.

46 gwyliaw  Watching the poet perform, probably, rather than ‘staying up late at night’.

47 argosbion  GPC2 455. An uncommon word for ‘(heavy) punishment’ which confused the copyists of the manuscripts, cf. 47n (testunol).

49–50 Cof … cyfarwyddyd / Morgan  The construction is uncertain here. Morgan is taken as genitive with cof, but we could accept cyfarwyddyd Morgan as well. It does not greatly affect the meaning.

52 y glêr  Here the poets of lesser status, in contrast to the respected cerddorion (51).

54 nen  For the meanings ‘sky, firmament; heaven’, see GPC 2569. The reference is to Morgan’s knowledge of astronomy, a theme which Guto takes up in his response (18.49).

56 pedeiriaith  Probably Welsh, English, French and Latin.

56 paderau  Prayers, the Lord’s Prayer in particular (which begins with the word pater in Latin, hence paterpader). Morgan would probably recite his prayers daily, and so would be expected to know them by heart. The poet is saying that Morgan knows foreign languages as well as he knows this intimately familiar prayer.

59 pwys  The precise meaning is uncertain. For ‘confidence, trust’, see GPC 2953 s.v. pwys1 2(d). The same word is apparently used in the sense of ‘authority’ in Guto’s reply, see 18.43n.

63 brawd ffydd  An expression commonly used to denote the relationship between poet and patron, cf. GSRh 2.30–1, 7.7; GGDT 8.6; GGMD i, 3.67n. Might it mean ‘sworn brother’? See GPC 1331–2 s.v. ffydd for the meaning ‘oath’. GPC 311 s.v. brawd1 prefers ‘brother in the faith’.

64 moel brydydd  Valuable evidence for Guto’s appearance.

65–6 brawd … cerdawd  The friars were not permitted to own land or other sources of income and were expected to live off the gifts of the faithful. Though the rule was long a dead letter by Guto’s day, the friars would still collect alms after preaching.

66 cerdawd  A variant form of cardawd, see GPC 424.

Bibliography
Griffiths, R.A. (2008), ‘Lordship and Society in the Fifteenth Century’, R.A. Griffiths et al. (eds.), The Gwent County History, 2: The Age of the Marcher Lords c.1070–1536 (Cardiff), 241–79
Pugh, T.B. (1963), The Marcher Lordships of South Wales 1415–1536: Select Documents (Cardiff)
Rees, W. (1924), South Wales and the March 1284–1415: A Social and Agrarian Study (Oxford)

Cliciwch ar rif llinell i weld amrywiadau
Image Dialog
Morgan ap Rhosier o Wynllŵg, 1417–48Hywel Dafi, 1450–80

Morgan ap Rhosier o Wynllŵg, fl. c.1417–48

Top

Morgan ap Rhosier oedd noddwr ymryson rhwng Hywel Dafi a Guto’r Glyn (cerddi 18a ac 18). Dysgwn o’r ddau gywydd hyn mai ei enw llawn oedd Morgan ap Rhosier ab Adam, ei fod yn gysylltiedig â Gwenllwg, â Chasnewydd ac efallai â lle o’r enw Y Morfa, a’i fod yn disgyn o’r Cemeisiaid a rhywun o’r enw Raff.

Achres
Ni welir Morgan yn yr achau, ond serch hynny mae’n hawdd ei leoli, oherwydd brawd iddo yn ôl pob tebyg oedd Trahaearn ap Rhosier ab Adam a gofnodir yno (WG1 ‘Adam ab Ifor’ 1 a ‘Maelog’; dangosir y rheini a enwir gan Guto a Hywel Dafi yn eu cywyddau i Forgan mewn print trwm):

lineage
Achres Morgan ap Rhosier o Wynllŵg

Ei yrfa
Tad Morgan, felly, oedd Rhosier ab Adam, a oedd yn feili Gwynllŵg yn 1401. Ystyr Gwynllŵg (Wentloog) mewn cofnodion swyddogol yw’r iseldir o gwmpas Casnewydd, yn hytrach na’r cantref cyfan a ymestynnai rhwng afonydd Rhymni ac Wysg, ac efallai fod Hywel Dafi yn defnyddio Gwenllwg (amrywiad ar yr enw) yn yr ystyr gyfyng hon (18a.20n). Roedd brawd Morgan, Trahaearn, yn grwner Gwynllŵg yn 1435–6 ac eto yn 1448–9. Roedd ganddo frawd o’r enw Gwilym hefyd a fu’n feili yn 1409 (Evans 2008: 295–6, 306). Mae Evans (1915: 27n1) yn nodi bod Morgan ei hun yn grwner yno yn 1417. Rhestrir ef a’i frawd Trahaearn yn ddeiliaid rhydd yn arglwyddiaeth Casnewydd yn rholyn sesiynau 1432 (Pugh 1963: 82). Roedd Morgan yn ddirprwy siryf yr arglwyddiaeth hyd 1444 (ibid. 276–7). Fe’i henwir droeon yng nghyfrifon yr arglwyddiaeth am y blynyddoedd 1447–8 (ibid. 203–5, 212, 228). Ar y llaw arall nis henwir yno yn rholyn sesiynau 1476 (ibid. 83–117), sef yn yr un cyd-destun ag y ceir ei enw yn 1432: mae’n debygol y buasai farw cyn 1476, felly, peth nad yw’n syndod o gofio ei fod yn gweithredu fel crwner Gwynllŵg mor gynnar â 1417. Dyma osod dyddiadau Morgan ap Rhosier yn fras yn hanner cyntaf y bymthegfed ganrif.

Ni wyddys beth oedd cysylltiad Morgan â theulu Cemais (Kemeys). Priododd aelodau o’i deulu ef â Chemeisiaid yn y genhedlaeth nesaf (WG1 ‘Adam ab Ifor’ 1; am y teulu ei hun, gw. WG2 ‘Kemeys’ 1–4 a Griffiths 2008: 261–2). Roedd Hywel Cemais yn olynydd iddo yn swydd dirprwy siryf Casnewydd yn 1444 (Pugh 1963: 276–7). Am y Raff y disgynnai Morgan ohono, gw. yr ach uchod ac 18.44n (esboniadol).

Bro
Roedd tir gan dad Morgan ym Machen yn yr ardal a elwir Cyfoeth Maredudd (Evans 2008: 306). Gwelir safle o’r enw Castell Meredydd heddiw ar fap yr Arolwg Ordnans, ychydig i’r dwyrain o bentref Machen (ST 226887). Ni wyddys ble yr oedd Morgan ei hun yn byw. Cyfeiria Hywel Dafi at Y Morfa (18a.19), a ddehonglir yn betrus fel enw lle penodol. Gallai hefyd gyfeirio at ran ddeheuol arglwyddiaeth Casnewydd neu Wynllŵg, a elwid yn Saesneg Wentloog. Mae’r ardal hon ar lan y môr yn isel iawn a rhannau ohoni wedi eu hadennill o’r môr. Dengys y ddogfen a atgynhyrchwyd yn Pugh (1963: 203–5) fod Morgan yn dal tir yn Stow, sydd bellach wedi ei llyncu gan Gasnewydd (cf. Stow Park, ST 303873). Roedd ganddo hefyd dir wrth afon fach o’r enw Nant Melyn, yr hawl i bysgota yn nŵr Ebboth (sef Ebwy, yr afon ei hun, efallai) ac roedd ganddo goedwig mewn lle a elwir Kirkebleyth’ (ibid. 203, 212, 228). Enwir, ibid. 205, ragor o leoedd, sef rhannau o dir arglwydd Casnewydd ei hun, lle roedd Morgan yn denant yn ystod y blynyddoedd cyn 1447/8.

Llyfryddiaeth
Evans, D.F. (2008), ‘ “Talm o Wentoedd”: The Welsh Language and its Literature, c.1070–c.1530’, R.A. Griffiths et al. (eds.), The Gwent County History, 2: The Age of the Marcher Lords, c.1070–1536 (Cardiff), 280–308
Evans, H.T. (1915), Wales and the Wars of the Roses (Cambridge)
Griffiths, R. (2008), ‘Lordship and Society in the Fifteenth Century’, R.A. Griffiths et al. (eds.), The Gwent County History, 2: The Age of the Marcher Lords (Cardiff), 241–79
Pugh, T.B. (1963), The Marcher Lordships of South Wales 1415–1536: Select Documents (Cardiff)

Hywel Dafi, fl. c.1450–80

Top

Hywel Dafi, neu Hywel ap Dafydd ab Ieuan ap Rhys, oedd gwrthwynebydd Guto’r Glyn mewn dau ymryson, sef cerddi 18a ac 18 a cherddi 20 a 20a. Ychydig a wyddys i sicrwydd amdano, oherwydd, yn syml iawn, ni chyhoeddwyd astudiaeth fanwl o’i waith hyd yn hyn. Golygwyd ambell gerdd yma a thraw, ond ni chasglwyd ei waith cyfan at ei gilydd erioed. (Mae Dr A.C. Lake ar hyn o bryd yn paratoi golygiad o waith Hywel Dafi, i’w gyhoeddi yng Nghyfres Beirdd yr Uchelwyr.) Gan hynny ni wyddys na dyddiadau na chylch nawdd Hywel yn fanwl gywir. Ceir y drafodaeth fwyaf diweddar ar Hywel Dafi gan Johnston (2005: 254–5).

Bro
Ceir cerddi gan Hywel o’r Gogledd yn ogystal â’r De, ond yn y De-ddwyrain y gweithiodd fwyaf. Roedd cysylltiad agos rhyngddo a theuluoedd Herbert a Fychan: yn wir, mae Guto’n ei gyhuddo o dreulio’r cyfan o’i amser yn Rhaglan (cerdd 20), ond gorddweud y mae Guto yma. Credir bod Hywel yn frodor o Frycheiniog (Johnston 2005: 254n102).

Dyddiadau
Amhosibl pennu dyddiadau Hywel Dafi nes y cesglir ei holl waith ynghyd. Mae’n debygol fod ei ymrysonau â Guto’r Glyn yn perthyn i’r 1430au neu’r 1440au. Roedd Morgan ap Rhosier, noddwr cerddi 18a ac 18, yn ei flodau 1417–47/8. Gellir dyddio cerddi 20 a 20a i’r cyfnod cyn 1454 os cywir y dyb fod mam Wiliam Herbert wedi marw yn y flwyddyn honno. Yn y ByCy Ar-lein rhoddir Hywel Dafi yn ei flodau c.1450–c.1480.

Ei waith
Mae dybryd angen golygu gwaith Hywel Dafi. Fel y noda Johnston (2005: 254), ef yw’r ‘bardd pwysicaf na chafwyd astudiaeth gyflawn ar ei waith eto’. Un rheswm dros ei ystyried yn fardd o bwys yw swmp mawr y corff o waith a briodolir iddo: rhestrir 157 o gerddi yn MCF (2011). Hyd yn oed os yw hyd at hanner y rhain yn ddyblygion, fel sy’n wir yn gyffredin am gofnodion MCF, gallwn awgrymu bod dros 70 o gerddi Hywel Dafi ar glawr. Mae’r dyrnaid o’i gerddi a olygwyd hyd yn hyn yn awgrymu ei fod yn fardd ffraeth, deallus, deheuig ac amryddawn, un a ganodd rychwant mawr o genres gwahanol. Pwynt arall sydd o bwys yw’r ffaith fod cynifer o’i gerddi ar glawr yn ei law ei hun yn Pen 67 (Huws 2000: 97).

Llyfryddiaeth
Huws, D. (2000), Medieval Welsh Manuscripts (Cardiff)
Johnston, D. (2005), Llên yr Uchelwyr: Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300–1525 (Caerdydd)


Top
 • AASTAnglesey Antiquarian Society and Field Club Transactions, 1913- ŷŵ
 • ActauActauyr Apostolion yn y Testament Newydd
 • ActsThe Acts of the Apostles in the New Testament
 • APD.Gwenallt Jones (gol.), Yr Areithiau Pros (Caerdydd,1934)
 • Arch CambArchaeologia Cambrensis, 1846
 • ArchifMRCronfa Ddata Enwau Lleoedd: Archif Melville Richards / Archif Melville Richards Place-name Database
 • <http://www.e-gymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr>
 • Arm PIfor Williams (gol.), Armes Prydein o Lyfr Taliesin (Caerdydd, 1955)
 • Arm P2Ifor Williams (ed.), Armes Prydain from the Book of Taliesin, English version by Rachel Bromwich (Dublin, 1972)
 • ASCentM. Paul Bryant-Quinn (gol.), Apocrya Sin Cent (Aberystwyth, 2004)
 • BBwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, 1921-93
 • BaLlawysgrif yng nghasgliad Prifysgol Cymru, Bangor
 • Ba(M)Llawysgrif yng nghasgliad Bangor (Mostyn) ym Mhrifysgol Cymru, Bangor
 • BarnwyrLlyfry Barnwyr yn yr Hen Destament
 • BDHenry Lewis (gol.), Brut Dingestow (Caerdydd, 1942)
 • BDeD.Simon Evans, Buchedd Dewi (Caerdydd, 1959)
 • BDGOwen Jones a William Owen (goln.), Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym (Llundain, 1789)
 • BeirnJ. Morris Jones, Y Beirniad (1911-20)
 • BettisfieldCasgliad Bettisfield yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / The Bettisfield collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BLLlawysgrifau Ychwanegol yngnghasgliad y Llyfrgell Brydeinig, Llundain / The Additional Manuscripts in the British Library, London
 • BlBGCC Marged Haycock (gol.), Blodeugerdd Barddas o Ganu Crefyddol Cynnar (Llandybe, 1994)
 • Bl BXIV Dafydd Johnston (gol.), Blodeugerdd Barddas o'r Bedwaredd Ganrif arDdeg (Llandybe, 1989)
 • BodLlawysgrif yng nghasgliad Bodewryd, ynLlyfrgell Genedlaethol Cymru, Abersytwyth / A manuscript in the Bodewryd collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BodWLlawysgrif Gymreig yng nghasgliadLlyfrgell Bodley, Rhydychen / A Welsh manuscript in the Bodleian Library, Oxford
 • 1 BrenhinoeddLlyfr Cyntaf y Brenhinoedd yn yr Hen Desatement
 • 2 BrenhinoeddAil Lyfr y Brenhinoedd yn yr Hen Destament
 • BrenSaesThomas Jones (gol.), Brenhinedd y Saesson (Caerdydd, 1971)
 • BritishHOBritish History Online http://www.british-history.ac.uk>
 • BrMIfor Williams (gol.), Breuddwyd Maxen (Bangor,1908)
 • BrM2Brynley F. Roberts (ed.), Breudwyt Maxen Wledic (Dublin, 2005)
 • BrogLlawysgrif yng nghasgliad Brogyntyn, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Brogyntyn collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BRhMelville Richards (gol.), Breudwyt Ronabwy (Caerdydd, 1948)
 • BTThomasJones (gol.), Brut y Tywysogyon PeniarthMs. 20 (Caerdydd, 1941)
 • BYThomas Jones (gol.), Y Bibyl Ynghymraec (Caerdydd, 1940)
 • ByCyY Bywgraadur Cymreig hyd 1940(Llundain, 1953)
 • ByCy Ar-leinY Bywgraffiadur Ar-lein
 • <http://yba.llgc.org.uk/cy/index.html>
 • CLlawysgrifyn Llyfrgell Ganolog Caerdydd / A manuscript in Cardiff Central Library
 • CAIfor Williams (gol.), Canu Aneirin, (Caerdydd, 1938)
 • CAMBMCatalogueof Additions to the Manuscripts in the British Museum
 • CCJ. Fisher (ed.), The Cefn Coch MSS (Liverpool, 1889)
 • CCRCalendarof the close rolls preserved in the Public Record Office [12721509] (London,1900-63)
 • CDJohn Morris-Jones, Cerdd Dafod (Rhydychen, 1925)
 • CFGMelville Richards, Cystrawen y Frawddeg Gymraeg (ail arg.,Caerdydd, 1970)
 • CLC2Meic Stephens (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (ailarg., Caerdydd, 1997)
 • CLlHIfor Williams (gol.), Canu Llywarch Hen (Caerdydd, 1935)
 • CLlLlBrynley F. Roberts (ed.), CyfrancLludd a Llefelys (Dublin, 1975)
 • CMLlawysgrif yng nghasgliad Cwrtmawr, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Cwrtmawrcollection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • CMCSCambridge Medieval Celtic Studies,19811993; Cambrian Medieval CelticStudies, 1993
 • CMOC2Dafydd Johnston (gol.), Canu Maswedd yr Oesoedd Canol (ailarg., Pen-y-bont ar Ogwr, 1998)
 • CO3 Rachel Bromwich a D. Simon Evans(goln.) gyda chymorth D.H. Evans Culhwchac Olwen (Caerdydd, 1997)
 • CPRCalendar of Patent Rolls preserved in the Record Office (London, 18911986)
 • CSTBP.J.Donovan (gol.), Cywyddau Serch y Tri Bedo(Caerdydd, 1982)
 • CTIfor Williams (gol.), Canu Taliesin (Caerdydd, 1960)
 • CTCCatrin T. Beynon Davies, `Cerddir TaiCrefydd (M.A. Cymru [Bangor], 1973)
 • CyY Cymmrodor, The Magazine of the HonourableSociety of Cymmrodorion, 18771951
 • CylchgCHSFeirCylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirion (n)ydd, 1949
 • CylchgHCCylchgrawnHanes Cymru, 1960
 • Cylchg LlGC Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru,1939
 • ChOIfor Williams (gol.), Chwedleu Odo (Wrecsam, 1926)
 • 1 Chronicles The First Book of the Chronicles in the Old Testament
 • 2 Chronicles The Second Book of the Chronicles in the Old Testament
 • Datguddiad`Datguddiad Ioan' yn y Testament Newydd
 • DBHenry Lewis a P. Diverres (goln.), Delwy Byd (Caerdydd, 1928)
 • DEThomas Roberts (gol.), Gwaith Dafydd ab Edmwnd (Bangor, 1914)
 • DGAHelenFulton (ed.), Selections from the Dafyddap Gwilym Apocrypha (Llandysul, 1996)
 • DGG Ifor Williams a TRoberts (goln.), Cywyddau Dafydd ap Gwilym ai Gyfoeswyr (Bangor, 1914)
 • DGG2Ifor Williams a T. Roberts (goln.), Cywyddau Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr(ail arg., Caerdydd, 1935)
 • DG.netDafydd ap Gwilym.net <http://www.dafyddapgwilym.net>
 • DNThomasRoberts and Ifor Williams (eds.), ThePoetical Works of Dafydd Nanmor (Cardi and London, 1923)
 • DNB2H.C.G. Matthew and B. Harrison (eds.), Oxford Dictionary of National Biography (Oxford, 2004)
 • DNBOnlineOxford Dictionary of National Biography <http://www.oxforddnb.com/>
 • DWBWelsh Biography Online
 • <http://yba.llgc.org.uk/en/index.html>
 • DWHMichael Powell Siddons, The Development of Welsh Heraldry (3vols., Aberystwyth, 19913)
 • L.Dwnn: HVS.R. Meyrick (ed.), Heraldic Visitations of Wales (Llandovery,1846)
 • EANCR.J. Thomas, Enwau Afodyn a Nentydd Cymru Caerdydd, 1938)
 • EEWT.H. Parry-Williams, The English Element in Welsh (Londons, 1923)
 • tudesÉtudes celtiques, 1936
 • EVWM.E. Griths, Early Vaticination in Welsh with English Parallels (Cardi, 1937)
 • EWGTP.C. Bartrum (ed.), Early Welsh Genealogical Tracts (Cardiff, 1966)
 • GJ. Lloyd-Jones (gol.), Geirfa Barddoniaeth Gynnar Gymraeg(Caerdydd, 1931-63)
 • GazMFEWGazetter of Markets and fairs in England and Wales to 1516 <http://www.history.ac.uk/cmh/gaz/gazweb2.html>
 • GBDdGwaith Bleddyn Ddu, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 1994)
 • GBFRhian M. Andrews et al. (goln.), Gwaith Bleddyn Fardd a Beirdd Eraill AilHanner y Drydedd Ganrif ar Ddeg (Caerdydd, 1996)
 • GCR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Casnodyn (Aberystwyth, 1999)
 • GCBMiNerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr,i (Caerdydd, 1991)
 • GCBMiiNerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr,ii (Caerdydd, 1995)
 • GDBN.G. Costigan (Bosco) et al. (goln.), Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill o FeirddHanner Cyntaf y Drydedd Ganrif ar Ddeg (Caerdydd, 1995)
 • GDCR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Dafydd y Coed a beirdd eraill o LyfrCoch Hergest (Aberystwyth, 2002)
 • GDEpOwen Thomas (gol.), Gwaith Dafydd Epynt (Aberystwyth, 2002)
 • GDG Thomas Parry (gol.), Gwaith Dafydd ap Gwilym(Caerdydd, 1952)
 • GDG3 Thomas Parry (gol.), Gwaith Dafydd ap Gwilym (trydydd arg., Caerdydd, 1979)
 • GDGorErwain H. Rheinallt (gol.), Gwaith Dafydd Gorlech (Aberystwyth,1997)
 • GDIDA.Eleri Davies (gol.), Gwaith Deio ab Ieuan Du a Gwilym ab Ieuan Hen (Caerdydd, 1992)
 • GDLlW. Leslie Richards (gol.), Gwaith Dafydd Llwyd o Fathafarn(Caerdydd, 1964)
 • Genesis`Llyfr Genesis' yn yr Hen Destament
 • GenesisThe Book of Genesis in the Old Testament
 • GEOR. Geraint Gruydd a Rhiannon Ifans(goln.), Gwaith Einion Oeiriad a Dafydd Ddu o Hiraddug, gol. (Aberystwyth, 1997)
 • GGDTN.G. Costigan (Bosco) et al. (goln.), Gwaith Gruudd ap Dafydd ap Tudur, Gwilym Ddu o Arfon, Trahaearn Brydydd Mawr ac Iorwerth Beli (Aberystwyth, 1995)
 • GGHD.J. Bowen (gol.), Gwaith Gruudd Hiraethog (Caerdydd, 1990)
 • GGGrBarry J. Lewis ac Eurig Salisbury (goln.), Gwaith Gruffudd Gryg(Aberystwyth 2010)
 • GGlJ. Llywelyn Williams ac Ifor Williams (goln.), Gwaith Gutor Glyn (Caerdydd, 1939)
 • GGl2 J. Llywelyn Williams ac Ifor Williams(goln.), Gwaith Guto'r Glyn (ail arg., Caerdydd, 1961)
 • GGLlRhiannon Ifans (gol.), Gwaith Gruudd Llwyd ar Llygliwiaid Eraill(Aberystwyth, 2000)
 • GGMDiBarry J. Lewis (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, i, Canu i deulu Penmynydd (Aberystwyth, 2003)
 • GGMD iiBarry J. Lewis (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, ii, Canu Crefyddol (Aberystwyth, 2005)
 • GGMDiiiAnn Parry Owen (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, iii, Canu Amrywiol (Aberystwyth, 2007)
 • GGrGRhiannon Ifans, Ann Parry Owen,W. Dyfed Rowlands ac Erwain H. Rheinallt (goln.), Gwaith Gronw Gyriog, Iorwerth ab y Cyriog, Mab Clochyddyn, Gruudd ap Tudur Goch ac Ithel Ddu (Aberystwyth, 1997)
 • GHCIslwyn Jones (gol.), Gwaith Hywel Cilan (Caerdydd, 1963)
 • GHCEMHuw Ceiriog Jones (gol.), Gwaith Huw Ceiriog ac Edward Maelor(Caerdydd, 1990)
 • GHDA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Huw ap Dafyddap Llywelyn ap Madog (Aberystwyth, 1995)
 • GHSDylanFoster Evans (gol.), Gwaith Hywel Swrdwala'i deulu (Aberystwyth, 2000)
 • GIBHGwaithIeuan Brydydd Hir (gol.), M. Paul Bryant-Quinn (Aberystwyth, 2000)
 • GIFHowell L. Jones ac E.I. Rowlands(gol.), Gwaith Iorwerth Fynglwyd(Caerdydd, 1975)
 • GIGD.R. Johnston (gol.), Gwaith Iolo Goch (Caerdydd, 1988)
 • GILlFM. Paul Bryant-Quinn (gol.), Gwaith Ieuan ap Llywelyn Fychan, Ieuan Llwyd Brydydd a Lewys Aled (Aberystwyth, 2003)
 • GIRhR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Ieuan ap Rhydderch (Aberystwyth,2003)
 • GLDA. Cynfael Lake (gol.), Gwaith Lewys Daron (Caerdydd, 1994)
 • GLGCDafydd Johnston (gol.), Gwaith Lewys Glyn Cothi (Caerdydd,1995)
 • GLMEurys I. Rowlands, Gwaith Lewys Mn (Caerdydd, 1975)
 • GLMorgA. CynfaelLake (gol.), Gwaith Lewys Morgannwg (dwy gyfrol, Aberystwyth, 2004)
 • GLlR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Llawdden (Aberystwyth, 2006)
 • GLlBHAnn Parry Owen a Dylan Foster Evans(gol.), Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap Gwilym, Hillyn ac eraill (Aberystwyth, 1996)
 • GLlFKathleen Anne Bramley et al. (gol.), Gwaith Llywelyn Fardd I ac Eraill o Feirdd y Ddeuddegfed Ganrif (Caerdydd, 1994)
 • GLlGDafydd Johnston (gol.), Gwaith Llywelyn Goch ap Meurig Hen(Aberystwyth, 1998)
 • GLlLlElin M. Jones (gol.), Gwaith Llywarch ap Llywelyn `Prydydd y Moch' (Caerdydd, 1989)
 • GMBJ.E. Caerwyn Williams et al. (gol.), Gwaith Meilyr Brydydd a'i Ddisgynyddion (Caerdydd, 1994)
 • GMBrA. Cynfael Lake (gol.), Gwaith Mathau Brwmld (Aberystwyth,2002)
 • GMDHuw Meirion Edwards (gol.), Gwaith Madog Dwygraig (Aberystwyth,2006)
 • GMRhEnid Roberts (gol.), Gwaith Mareduddap Rhys ai Gyfoedion (Aberystwyth, 2003)
 • GMWD. Simon Evans, A Grammar of Middle Welsh (Dublin, 1964)
 • GMWLTimothy Lewis, A Glossary of Mediaeval Welsh Law (Manchester,1913)
 • GOE. Bachellery (d.), Loeuvre potique de Gutun Owain(Paris, 19501)
 • GOLlMEurys Rolant (gol.), Gwaith Owain ap Llywelyn ab y Moel(Caerdydd, 1984)
 • GP G.J. Williams ac E.J. Jones (gol.), Gramadegaur Penceirddiaid (Caerdydd,1934)
 • GPBHuw Meirion Edwards (gol.), Gwaith Prydydd Breuan, Rhys ap Dafydd ab Einion, Hywel Ystorm, a cherddi dychan dienw o Lyfr Coch Hergest (Aberystwyth,2000)
 • GPCGeiriadur Prifysgol Cymru (Caerdydd, 1950)
 • GPC2Geiriadur Prifysgol Cymru (ail argraad, Caerdydd, 2003)
 • GPhEM.Paul Bryant-Quinn (gol.), Gwaith Syr Phylib Emlyn, Syr Lewys Meudwy a Mastr Harri ap Hywel (Aberystwyth, 2001)
 • GRhBEurys I. Rowlands (gol.), Gwaith Rhys Brydydd a Rhisiart ap Rhys (Caerdydd,1976)
 • GRhGEDylan Foster Evans (gol.), Gwaith Rhys Goch Eryri (Aberystwyth, 2007)
 • GSCA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Sin Ceri (Aberystwyth, 1996)
 • GSCyfR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Dafydd Bach ap Madog Wladaidd 'Sypyn Cyfeiliog a Llywelyn ab y Moel (Aberystwyth, 1998)
 • GSDTRhiannon Ifans (gol.), Gwaith Syr Dafydd Trefor (Aberystwyth, 2005)
 • GSHA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Sin ap Hywel (Aberystwyth, 1999)
 • GSRhNerys Ann Jones ac Erwain Haf Rheinallt(gol.), Gwaith Sefnyn, Rhisierdyn,Gruudd Fychan ap Gruudd ab Ednyfed a Llywarch Bentwrch (Aberystwyth,1995)
 • GSTEnid Roberts (gol.), Gwaith Sin Tudur (2 gyf., Caerdydd,1980)
 • GTPThomas Roberts (gol.), Gwaith Tudur Penllyn ac Ieuan ap TudurPenllyn, gol. (Caerdydd, 1958)
 • GwynLlawysgrif yng nghasgliad J. Gwyneddon Davies, yn Llyfrgell Prifysgol Cymru, Bangor
 • GyBDafydd Johnston (gol.), Galar y Beirdd: Marwnadau Plant/Poets'Grief: Medieval Welsh Elegies for Children (Caerdydd, 1993)
 • HCLlLeslie Harries (gol.), Gwaith Huw Cae Llwyd ac Eraill(Caerdydd, 1953)
 • HPEHistoriaPeredur vab Efrawc, gol. Glenys Witchard Goetinck (Caerdydd, 1976)
 • HPFJ.Y.W. Lloyd, The History of Powys Fadog, (6 vols., London, 18817)
 • IDIfor Williams (gol.), Casgliad o Waith Ieuan Deulwyn (Bangor,1909)
 • IGEHenry Lewis, Thomas Roberts ac IforWilliams (gol.), Cywyddau Iolo Goch acEraill (Bangor, 1925)
 • IGE2Henry Lewis, Thomas Roberts ac IforWilliams (gol.), Cywyddau Iolo Goch acEraill (ail arg., Caerdydd, 1937)
 • IGPDafydd Johnston (ed.), Iolo Goch: Poems (Llandysul, 1993)
 • Ioan`Yr Efengyl yn l Sant Ioan' yn y Testament Newydd
 • JMHRSJournalof the Merioneth Historical and Record Society, 1949
 • JohnThe Gospel according to John in theNew Testament
 • JudgesThe Book of Judges in the Old Testament
 • KAA 2Patricia Williams (gol.), Kedymdeithyas Amlyn ac Amic (Caerdydd,1982)
 • 1 KingsThe First Book of the Kings in the Old Testament
 • 2 KingsThe Second Book of the Kings in the Old Testament
 • LBSS. Baring-Gould and J. Fisher, The Lives of the British Saints (4vols., London, 190713)
 • Luc`Yr Efengyl yn l Sant Luc' yn yTestament Newydd
 • LukeThe Gospel according to Luke in theNew Testament
 • LlAJ. Morris Jones and John Rhŷs (eds.), The Elucidarium from Llyvyr Agkyr Llandewivrevi (Oxford, 1894)
 • LlBS.J. Williams a J.E. Powell (gol.), Cyfreithiau Hywel Dda yn l Llyfr Blegywryd(Caerdydd, 1942)
 • LlCyLlnCymru, 1950
 • LlGCLlawysgrif yng nghasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the collection of theNational Library of Wales, Aberystwyth
 • LlIAled Rhys Wiliam (ed.), Llyfr Iorwerth (Cardi, 1960)
 • LlstLlawysgrif yng nghasgliad Llanstephan, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Llanstephan collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • Marc`Yr Efengyl yn l Sant Marc' yn y Testament Newydd
 • MarkThe Gospel according to Mark in the New Testament
 • Mathew`Yr Efengyl yn l Sant Mathew' yn y Testament Newydd
 • MatthewThe Gospel according to Matthew in the New Testament
 • MCFY Mynegai i Farddoniaeth Gymraeg y Llawysgrifau / The Index to Welsh Poetry inManuscript
 • <http://maldwyn.llgc.org.uk>
 • MEDMiddle English Dictionary (Michigan, 1963)
 • MonWMonastic Wales <http://www.monasticwales.org>
 • MontCollCollections Historical and Archaeological... by the Powysland Club, 1868
 • MosLlawysgrif yng nghasgliad Mostyn, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Mostyn collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • MWMDaniel Huws, Medieval Welsh Manuscripts (Cardiand Aberystwyth, 2000)
 • NCENewCatholic Encyclopaedia (New York, 1967-79)
 • NCLWMeic Stephens (ed.), The New Companion to the Literature of Wales(Cardiff, 1998)
 • NLWJNational Library of Wales Journal, 1939
 • OBWVThomasParry (ed.), The Oxford Book of Welsh Verse (Oxford, 1976)
 • OCD3Simon Hornblower and Antony Spawforth(eds.), The Oxford Classical Dictionary(third ed., Oxford, 1996)
 • ODCC3F.L. Cross and E.A. Livingstone (eds.), The Oxford Dictionary of the Christian Church (third ed., Oxford, 1967, revised 2005)
 • OED2The Oxford English Dictionary (second ed., Oxford, 1989)
 • OED OnlineThe Oxford English Dictionary
 • <http://www.oed.com>
 • PACFJ.E. Griffith, Pedigrees of Anglesey and Carnarvonshire Families (Bangor, 1914)
 • PenLlawysgrif yng nghasgliad Peniarth, ynLlyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Peniarth collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • Peniarth49E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (gol.), Peniarth 49 (Caerdydd, 1929)
 • Peniarth67E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (ed.), Peniarth 67 (Cardiff, 1918)
 • Peniarth76E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (gol.), Peniarth 76 (Caerdydd, 1927)
 • PKM Ifor Williams (gol.), Pedeir Keinc y Mabinogi (Caerdydd, 1930)
 • PsalsmThe Psalms in the Old Testament
 • RBJohn Rhs and J. Gwenogvryn Evans(eds.), The Text of the Bruts from the Red Book of Hergest (Oxford, 1890)
 • RCAHM (Anglesey)An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Anglesey (London, 1937)
 • RCAHM (Caernarvonshire) An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Caernarvonshire (3 vols.,London, 1956, 1960, 1964)
 • RCAHM (Flint)An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire, Vol II: County of Flint (London, 1912)
 • RCAHM (Merionethshire) An Inventory of Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Merionethshire (London, 1921)
 • RepWMDaniel Huws, Repertory of Welsh Manuscripts (iw gyhoeddi)
 • RevelationThe Revelation to John in the New Testament
 • RMJohn Rhs and J. Gwenogvryn Evans(eds.), The Text of the Mabinogion from the Red Book of Hergest(Oxford, 1887)
 • RWMJ. Gwenogvryn Evans (ed.), Report on Manuscripts in the Welsh Language(London, 18981910)
 • SalmauLlyfr y Salmau yn yr Hen Destament
 • SCStudiaCeltica, 1966
 • SoldierLMEThe Soldier in later Medieval England
 • <http://www.medievalsoldier.org>
 • StoweLlawysgrif o gasgliad Stowe yn yLlyfrgell Brydeinig
 • TAT. Gwynn Jones (gol.), Gwaith Tudur Aled (Caerdydd, 1926)
 • TCT.J.Morgan, Y Treigladau au Cystrawen (Caerdydd,1952)
 • TCHSTransactionsof the Caernarvonshire Historical Society, 1939
 • TCHSDdTrafodionCymdeithas Hanes Sir Ddinbych, 1952
 • TCHSGTrafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon,1939
 • TDHSTransactionsof the Denbighshire Historical Society, 1952
 • THSCTheTransactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1892/3
 • TLlMG.J. Williams, Traddodiad Llenyddol Morgannwg (Caerdydd, 1948)
 • TYP3Rachel Bromwich (ed.), Trioedd Ynys Prydein: The Triads of the Island of Britain (third ed., Cardi, 2006)
 • WATU Melville Richards, Welsh Administrative and TerritorialUnits (Cardi, 1969)
 • WBOnlineWelsh Biography Online <http://yba.llgc.org.uk/en/index.html>
 • WCDP.C. Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend up to about A.D. 1000 (Aberystwyth, 1993)
 • WGJ. Morris Jones, A Welsh Grammar (Oxford, 1913)
 • WG1P.C.Bartrum, Welsh Genealogies AD 300-1400 (Cardiff, 1974)
 • WG2P.C. Bartrum, Welsh Genealogies AD 1400-1500 (Aberystwyth, 1983)
 • WHRThe Welsh History Review, 1960-
 • WMJ. Gwenogvryn Evans (ed.), The White Book Mabinogion (Pwllheli,1907; adargraffiad, Caerdydd, 1973)
 • WyLlawysgrif yng nghasgliad Wynnstay, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Wynnstay collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • YBJ.E. Caerwyn Williams (gol.), Ysgrifau Beirniadol, (Dinbych, 1965 )
 • YBHMorgan Watkin (gol.),Ystorya Bown de Hamtwn, (Caerdydd, 1958)
 • YCM2Stephen J. Williams (gol.), Ystorya de Carolo Magno (ail arg.,Caerdydd, 1968)
 • YER. Iestyn Daniel (gol.), Ymborth yr Enaid (Caerdydd, 1995)
 • YEPWCGruffydd Aled Williams (gol.), Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal (Caerdydd, 1986)
 • YGIVGwilymLloyd Edwards (gol.), Ystorya Gwlat Ieuan Vendigeit (Caerdydd, 1999)
 • YMThA.O.H. Jarman (gol.), Ymddiddan Myrddin a Thaliesin (Caerdydd, 1951)